"to introduce" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to introduce" Lehçe çeviri

EN to introduce
volume_up
[introduced|introduced] {fiil}

to introduce (ayrıca: to enter, to implement, to make, to present)
In addition, manufacturers must introduce an efficient monitoring system.
Producenci muszą ponadto wprowadzić sprawny system monitorowania.
This is something which we must introduce in an international context.
Takie rozwiązania musimy wprowadzić w kontekście międzynarodowym.
Introduce eurobonds before the speculators claim their next victim.
Proszę wprowadzić euroobligacje, zanim spekulanci sięgną po kolejną ofiarę.
to introduce (ayrıca: to depict, to feature, to give, to offer)
volume_up
przedstawiać {imper. fi.}
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Z dumą przedstawiamy Wam najmłodszego członka naszej rodziny...
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Przedstawiamy Wam... , naszego synka/naszą córeczkę.
After introducing themselves on a profile page, people can then find a suitably matched partner.
Każdy przedstawia się na swej stronie i dzięki temu w łatwy sposób może znaleść nadającego się partnera.
to introduce (ayrıca: to enforce, to implement)
volume_up
wdrożyć {fi.} (wprowadzić)
The directive now needs to be introduced as quickly as possible.
Obecnie należy jak najszybciej wdrożyć dyrektywę.
Member States must introduce measures that will prevent children from buying video games intended for older age groups.
Państwa członkowskie muszą wdrożyć środki uniemożliwiające dzieciom zakup gier wideo przeznaczonych dla starszych grup wiekowych.
Now I would ask the Commission when it actually intends to introduce proper measures, instead of just conducting more studies.
Teraz chciałabym zapytać Komisję, kiedy faktycznie ma zamiar wdrożyć odpowiednie środki, zamiast przeprowadzać kolejne analizy.
to introduce (ayrıca: to lodge)
The Council deemed it necessary to introduce two further amendments.
Rada uznała za celowe wniesienie dwóch nowych poprawek.
In the light of information that has recently been received, a new dimension needs to be introduced into the debate on European security.
W świetle pozyskanych ostatnio informacji trzeba wnieść nowy wymiar do debaty o europejskim bezpieczeństwie.
Our Legal Service has stated that this is not permitted, but the socialists insisted on introducing it.
Nasza służba prawna potwierdziła, że jest to niedozwolone, ale socjaliści nalegają na jego wniesienie.
to introduce (ayrıca: to enforce, to implement)
volume_up
wdrażać {imper. fi.} (wprowadzić)
We began to introduce that in our explorations, and we continued to make phenomenal discoveries with our new robotic technologies.
Zaczęliśmy wdrażać tę technologię do naszych badań i nadal dokonujemy wspaniałych odkryć.
However, new proposals need to be introduced successively to prevent stagnation occurring within the system.
Należy jednak sukcesywnie wdrażać nowe propozycje, aby nie nastąpiła stagnacja wewnątrz struktury.
In the course of implementing this roadmap, the Commission has introduced several notable initiatives.
W toku wdrażania tej mapy drogowej Komisja wprowadziła szereg istotnych inicjatyw.
to introduce (ayrıca: to lead into)
But the EU must not introduce bans and detailed regulations.
UE nie powinna jednak wprowadzać zakazów i szczegółowych regulacji.
The Commission also did not want to introduce any changes.
Komisja nie chciała również wprowadzać żadnych zmian.
We do not want to introduce regulation for the sake of it.
Nie chcemy wprowadzać regulacji prawnej dla samej regulacji.
The second thing I want to do is introduce my co-author and dear friend and co-teacher.
Następnie chcę przedstawić współautora, bliskiego przyjaciela i nauczyciela.
Stephanie White: I'm going to let her introduce herself to everybody.
Stepjanie White: Pozwolę się jej przedstawić wszystkim.
Weren't you gonna introduce me your friend who's staying at your place?
Nie masz zamiaru przedstawić mi swojej przyjaciółki, z którą mieszkasz?
to introduce (ayrıca: to explore, to find, to get to know, to learn)
volume_up
poznawać {imper. fi.}
to introduce (ayrıca: to come to know, to find, to get to know, to learn)
volume_up
poznać {per. fi.}
Poznasz wkrótce pana Bainbridge.
We will be introduced to the winner of this year's prize this week.
Tegorocznego laureata poznamy już w tym tygodniu.
Human presence should not be excluded; on the contrary, people have to be introduced to the natural beauties of their country in order to preserve them better.
Obecność człowieka nie powinna zostać wyeliminowana; wręcz przeciwnie, ludzie muszą poznać uroki przyrody w swoich krajach, aby ją lepiej chronić.

Lehçe' de "to introduce" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTwo sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
W dwóch rozdziałach wprowadzono w istocie bezpośrednią cenzurę mediów przez rząd.
EnglishWe must do everything to simplify procedures to introduce innovative solutions.
Musimy zrobić wszystko dla uproszczenia procedur wdrażających rozwiązania innowacyjne.
EnglishAnd at some point, Christian will introduce this note. ~~~ And we won't react to it.
W pewnym momencie Christian wprowadzi tę nutę, a my na nią nie zareagujemy.
EnglishIt therefore seems to me necessary to introduce price stabilisation instruments.
Dlatego wydaje mi się konieczne wprowadzenie narzędzi stabilizacji cen.
EnglishI am therefore opposed to the proposal to introduce an ex ante declaration.
Sprzeciwiam się zatem wnioskowi dotyczącemu wprowadzenia deklaracji ex ante.
EnglishCan I also say that this House constantly rushes to introduce regulation.
Chcę też powiedzieć, że Parlament ciągle zbyt pośpiesznie wprowadza rozporządzenia.
EnglishThis is a fundamental issue that I wished to introduce into this debate.
Jest to kwestia zasadniczej wagi, którą chciałem poruszyć podczas tej debaty.
EnglishThe plan is to introduce the first denomination of the second series in the next few years.
Zgodnie z planem pierwszy nominał drugiej serii ma wejść do obiegu za kilka lat.
EnglishNow you'd think that "American Idol" would introduce a measure of Americanization.
Wydaje się, że "Amerykański Idol" wprowadza sporą dawkę amerykanizacji.
EnglishDo you think it possible to introduce identical legal provisions here?
Czy uważa pan, że możliwe jest wprowadzenie tu identycznych przepisów prawnych?
EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
Wniosek ten złożę ponownie w toku dalszych dyskusji nad tą tematyką.
EnglishThe first step should be to introduce an immediate moratorium on the use of these weapons.
Pierwszy krok to wprowadzenie natychmiastowego moratorium na stosowanie tej broni.
EnglishIn addition she has had to introduce the new European External Action Service.
Do tego musiała uruchomić nową europejską służbę działań zewnętrznych.
EnglishIt will also introduce sanctions against persons operating in this area.
Komisja wprowadzi również sankcje przeciwko osobom działającym na tym polu.
EnglishThis will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
Zapoczątkują one proces znaczącej europeizacji tej ważnej dziedziny badań.
EnglishAnd I want to introduce a word that I think is very useful, which is stacking.
A następnie wprowadzę nowe słówko, które uważam za bardzo przydatne, a jest nim "układanie".
EnglishTo do so, it is essential to introduce national and European social protection policies.
Niezbędne do tego jest prowadzenie krajowych i europejskich polityk ochrony socjalnej.
EnglishIt will introduce fair and transparent procurement rules applicable throughout the Union.
Wprowadzi ona sprawiedliwe i przejrzyste zasady obowiązujące w całej Unii.
EnglishTherefore, the need to introduce changes to the alignment maps of the network appears justified.
Dlatego uzasadnioną wydaje się potrzeba wprowadzenia korekt mapy przebiegu sieci.
EnglishIt is thus a question of whether to introduce binding European legislation.
Czyli jest to kwestia wprowadzenia wiążących przepisów europejskich.