"initiate" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"initiate" Lehçe çeviri

EN initiate
volume_up
{isim}

initiate (ayrıca: insider)

"initiate" için eşanlamlılar (İngilizce):

initiate

Lehçe' de "initiate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
Należy zainicjować dyskusję o tym, na co UE powinna przeznaczać otrzymywane środki.
EnglishThe Union must play its part as an effective negotiator and initiate real dialogue.
Unia musi odegrać tu rolę skutecznego negocjatora i zainicjować prawdziwy dialog.
EnglishYour doctor may initiate treatment with MIRCERA if your haemoglobin level is 10 g/dl
Lekarz może rozpocząć leczenie lekiem MIRCERA, jeśli wartość stężenia hemoglobiny u
EnglishThe European Union must initiate this change and set an example to its trade partners.
Unia Europejska musi zainicjować tę zmianę i dać przykład swoim partnerom handlowym.
EnglishIt may be necessary to initiate or increase treatment against high blood pressure.
Konieczne może być rozpoczęcie lub zwiększenie leczenia przeciwko nadciśnieniu tętniczemu.
EnglishYour doctor may initiate treatment with MIRCERA if your haemoglobin level is 10 g/dl (6.21
Lekarz może rozpocząć leczenie lekiem MIRCERA, jeśli wartość stężenia hemoglobiny u
EnglishWe must initiate adaptation measures now, and in many policy fields.
Musimy zainicjować środki dostosowawcze teraz, i to w wielu obszarach polityki.
EnglishNow is the time to initiate real and genuine accession negotiations with the country.
Nadszedł czas, by rozpocząć prawdziwe negocjacje akcesyjne z tym krajem.
EnglishWill it initiate proceedings against Greece before the Court of Justice?
Czy zostanie wszczęte postępowanie przeciwko Grecji przed Trybunałem Sprawiedliwości?
EnglishIt is better to come to effective agreements than to initiate protectionist campaigns.
Lepiej doprowadzić do skutecznych porozumień, niż wszczynać kampanie protekcjonistyczne.
EnglishI urge the Commission to initiate the relevant procedures as soon as possible.
Wzywam Komisję do niezwłocznego uruchomienia stosownych procedur.
Englishrecommended to initiate a long term study to investigate the safety of celecoxib relative to non
zalecil rozpoczecie dlugoterminowego badania zmierzajacego do oceny bezpieczenstwa
EnglishThis experience of working with Duke also led me to initiate a program called Sound Science.
Doświadczenie pracy z Dukem doprowadziło mnie do rozpoczęcia programu Nauka Dźwiękiem.
EnglishTo initiate a fentanyl dose, the patient presses the button twice within 3 seconds.
W celu rozpoczęcia podawania dawki fentanylu pacjent naciska przycisk dwa razy w ciągu 3 sekund.
EnglishThe clause would also allow victims to initiate legal proceedings.
Klauzula umożliwiłaby również poszkodowanym wstępowanie na drogę prawną.
EnglishWe are finally in a position to initiate guaranteed planning for Galileo's deployment phase.
Nareszcie jesteśmy w stanie rozpocząć pewne planowanie fazy rozmieszczania programu Galileo.
EnglishIn February 2007, I personally asked the President to initiate EMAS in the Parliament.
W lutym 2007 roku osobiście zwróciłem się do przewodniczącego o wdrożenie systemu EMAS w Parlamencie.
EnglishIt is therefore not recommended to initiate treatment near onset of puberty.
Dlatego też nie zaleca się rozpoczynania leczenia w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres pokwitania.
EnglishWe must also initiate a sustainable programme to combat climate change as quickly as possible.
Musimy również możliwie jak najszybciej wdrożyć zrównoważony program walki ze zmianami klimatu.
EnglishParliament should also initiate an investigation in this connection.
W tej sprawie Parlament również powinien wszczynać dochodzenia.