"in favour of" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"in favour of" Lehçe çeviri

PL

EN in favour of
volume_up
{edat}

in favour of
The Commission is promoting initiatives in favour of regional and local authorities.
Komisja obiecuje inicjatywy na rzecz władz lokalnych i regionalnych.
We took brutal action in favour of one camp and against another.
Podjęliśmy brutalne działania na rzecz jednego obozu i przeciwko drugiemu.
. - (RO) I voted in favour of adopting the Strategy for the Danube Region.
Głosowałam za przyjęciem strategii na rzecz regionu Dunaju.

Lehçe de "in favour of" için benzer çeviriler

in edat
in-
Polish
favour isim
to favour fiil
of edat
Polish

Lehçe' de "in favour of" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English. - I am in favour of this report on the regional impact of earthquakes.
na piśmie. - Popieram sprawozdanie dotyczące regionalnego wpływu trzęsień ziemi.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we are in favour of the report on metrology.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Popieramy sprawozdanie w sprawie metrologii.
EnglishI believe it is possible to be in favour of both market and social policies.
Uważam, że możliwe jest popieranie zarówno polityki rynkowej, jak i społecznej.
EnglishThere are many people in favour of the use of pesticides and many who are opposed.
Stosowanie środków ochrony roślin ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników.
EnglishI therefore voted in favour of the report by my colleague, Mr Ortuondo Larrea.
Dlatego też poparłem w głosowaniu sprawozdanie mojego kolegi posła Ortuondy Larrea.
EnglishIt may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Może to wyglądać, jak gdybyśmy prosili Radę i państwa członkowskie o przysługę.
EnglishI am in favour of making it easier to use the Globalisation Adjustment Fund.
Jestem zwolennikiem ułatwień w korzystaniu z Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
EnglishThe Council is in favour of Greece's application for Community membership.
Rada wydaje pozytywną opinię w sprawie wniosku Grecji o członkostwo we Wspólnocie.
EnglishI am very much in favour of the idea of sending our own observers to Tibet.
Jestem zwolenniczką pomysłu wysłania naszych własnych obserwatorów do Tybetu.
EnglishThis is one of the reasons for which I have decided to vote in favour of this report.
To jeden z powodów, dla których zdecydowałem się poprzeć przedmiotowe sprawozdanie.
EnglishFurthermore, we are not in favour of the increased use of GMOs in food production.
Co więcej, nie popieramy większego wykorzystania GMO w produkcji żywności.
EnglishCommissioner, I am not in favour of a Europe which is closed to the world.
Panie komisarzu! Nie jestem zwolennikiem koncepcji zamknięcia Europy na świat.
EnglishSpecific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands (
Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (
EnglishI am also in favour of the differentiated granting of quotas that you propose.
Popieram również proponowane przez panią zróżnicowanie w przydziale kwot.
English(Comment off-microphone by Mr Verhofstadt: 'and you are in favour of the Greens')
(Uwaga bez mikrofonu pana posła Verhofstadta: "A pan popiera Zielonych”)
EnglishThat is why we are in favour of establishing a European Institute of Technology.
Dlatego też popieramy ustanowienie Europejskiego Instytutu Technologii.
EnglishWe Europeans are in favour of Turkey playing an active role in the region.
My, Europejczycy, popieramy odgrywanie przez Turcję aktywnej roli w regionie.
EnglishSome countries would favour the ESF being nationalised to some extent in the next budget.
Niektóre państwa będą popierać częściową nacjonalizację EFS w następnym budżecie.
EnglishI am and will remain in favour of Turkey's accession to the European Union.
Jestem zwolennikiem przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej, i pozostanę nim.
EnglishI am therefore totally in favour of authorisation before export and not vice versa.
Dlatego w pełni popieram wydawanie zezwoleń przed dokonaniem eksportu, a nie na odwrót.