"important item" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"important item" Lehçe çeviri

"important item" için örnek kullanımlar

Lehçe de "important item" için benzer çeviriler

important sıfat
item isim

Lehçe' de "important item" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe debate which we are now ending was, certainly, the most important item of our proceedings.
Debata, którą właśnie kończymy, była na pewno najważniejszym punktem naszych obrad.
EnglishAnother important item on the European Council's agenda is the preparations for the G20 summit.
Kolejnym ważnym punktem porządku obrad Rady Europejskiej są przygotowania do szczytu G-20.
EnglishBut for now I would like to concentrate on a third important agenda item.
Lecz teraz zajmę się trzecim, ważnym punktem programu szczytu.
EnglishAnother important item on the Presidency's agenda relates to the promotion of the Danube strategy.
Kolejny ważny element programu prezydencji wiąże się z promowaniem strategii na rzecz Dunaju.
EnglishAn important item in the agenda was the question of liberalisation of the internal energy market.
Istotną kwestią poruszoną w trakcie spotkania było zagadnienie liberalizacji wewnętrznego rynku energii.
English(HU) Mr President, Commissioner, the most important item in the budget for 2008 is cohesion policy.
(HU) Panie przewodniczący, pani komisarz! Najważniejszą sprawą w budżecie na 2008 r. jest polityka spójności.
EnglishFor once, putting an end to these continues to form an important item on the agenda of the joint consultation.
Nawet gdyby udało się położyć temu kres, to nadal kwestia ta pozostaje ważnym punktem porządku obrad wspólnych konsultacji.
EnglishI personally consider macro-regional strategy to be no less an important item on the Council's discussion agenda.
Osobiście uważam, że strategia makroregionalna jest nie mniej ważnym punktem w porządku obrad Rady. Panie przewodniczący, panie i panowie!
English(RO) Madam President, President of the Commission, the growth of energy security is an important item in your programme.
(RO) Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Komisji! Ważnym elementem pańskiego programu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
English. - Mr President, I would really like to thank Parliament for putting this very important item on the agenda.
Panie przewodniczący! Chciałbym serdecznie podziękować Parlamentowi za umieszczenie tego niezmiernie ważkiego punktu w porządku obrad.
English(SK) The most important item for the forthcoming Council meeting will be to complete the ratification of the Lisbon Treaty and to bring the Treaty to life.
(SK) Na zbliżającej się Radzie najważniejszym tematem będzie zakończenie ratyfikacji traktatu z Lizbony i jego wdrożenie.
EnglishOne important item on the agenda should, of course, be the nomination of the next President of the Commission, but that nomination cannot be seen in isolation.
Ważnym punktem agendy powinien być oczywiście wybór kolejnego przewodniczącego Komisji, jednak tej nominacji nie można postrzegać w oderwaniu od innych spraw.
EnglishThat is a landmark, an important item on the European social agenda and Portugal is very proud to have helped make progress on that European migration policy.
To punkt zwrotny, istotne wydarzenie w ramach europejskiej agendy społecznej, i Portugalia jest bardzo dumna z wniesienia wkładu w rozwój europejskiej polityki migracyjnej.
EnglishMr Martonyi and the Hungarian Presidency attach a great deal of importance to enlarging the EU to include Croatia, and this is therefore an important item on the Hungarian Presidency's agenda.
Pan minister i prezydencja węgierska przywiązują dużą wagę do rozszerzenia o Chorwację i dlatego jest to ważny punkt w prezydencji węgierskiej.
EnglishLikewise very important is the item in the report calling on the Commission to work towards establishing a common, EU-wide definition of the term 'positive action'.
Podobnie bardzo ważny w sprawozdaniu jest apel do Komisji Europejskiej o podjęcie starań na rzecz opracowania wspólnej, ogólnounijnej definicji terminu "działania pozytywne”.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • important item

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.