"hindrance" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"hindrance" Lehçe çeviri

EN

hindrance {isim}

volume_up
The implication of that model is that democracy is a hindrance for economic growth, rather than a facilitator of economic growth.
Implikacją tego modelu jest to, że demokracja stanowi bardziej utrudnienie niż ułatwienie dla rozwoju gospodarczego.
The status quo, under which a business must register its patent in every Member State separately, is a significant hindrance to business development.
Istniejący stan rzeczy, w ramach którego firma musi zgłosić patent osobno w każdym państwie członkowskim, stanowi znaczące utrudnienie dla rozwoju przedsiębiorstw.
I completely agree with my fellow Member Marian Harkin's statement that a lack of finance is the biggest hindrance at present, and the Commission has referred to this.
Całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniem mojej koleżanki, Marian Harkin, że brak możliwości finansowania stanowi obecnie największe utrudnienie, Komisja też o tym mówiła.

Lehçe' de "hindrance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt must not be possible for weapons to be exported without hindrance, not even within the EU.
Nie wolno zezwalać na eksport broni bez żadnych przeszkód, nawet w obrębie UE.
EnglishThe existing rule 'one fund, one project' is a definite hindrance.
Istniejąca zasada "jeden fundusz, jeden projekt” jest tu zdecydowanie utrudnieniem.
EnglishWe must refrain from everything that is a hindrance to this peace.
Musimy wystrzegać się wszystkiego, co stoi na przeszkodzie temu pokojowi.
EnglishSMEs must be able to operate without hindrance and to act quickly.
MŚP muszą mieć możliwość bardziej swobodnego i szybszego działania.
EnglishEuropean service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Europejscy usługodawcy muszą mieć możliwość świadczenia usług bez biurokratycznych obciążeń w całej UE.
EnglishThey want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
Chcą móc dokonać wyboru bez utrudnień i bez przeszkód wynikających z braku konkurencji.
EnglishNevertheless we did not use this right; but we bear all things, that we may cause no hindrance to the gospel of Christ.
A wszakżeśmy tej wolności nie używali, ale wszystko znaszamy, abyśmy jakiego wstrętu Ewangielii Chrystusowej nie uczynili.
EnglishI do not think this strategic partnership will prove any kind of hindrance to the development of a strategic partnership with Mercosur.
Nie sądzę, aby to strategiczne partnerstwo przeszkodziło w rozwoju strategicznego partnerstwa z Mercosurem.
EnglishIn other words, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Inaczej mówiąc, chodzi o zapewnienie europejskim usługodawcom możliwości prowadzenia działalności w całej UE bez biurokratycznych przeszkód.
EnglishThe current debate on sharia law in Britain shows that good intentions can often be more of a hindrance than a help.
Tocząca się właśnie w Wielkiej Brytanii dyskusja nad prawem koranicznym (szariatem) pokazuje, że dobre zamiary mogą częściej szkodzić, niż pomagać.
EnglishIn short, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Krótko mówiąc, europejscy usługodawcy muszą mieć możliwość wykonywania pracy bez biurokratycznych obciążeń na terytorium całej Unii Europejskiej.
EnglishThe European Union is lost today between bilateral agreements, conformity, and a diversity which should be our asset, not a hindrance.
Unia Europejska jest dzisiaj zagubiona pomiędzy porozumieniami dwustronnymi, konformizmem i różnorodnością, która powinna być naszym atutem, a nie przeszkodą.
EnglishThere, the world likes to manifest itself in the form of a tremendous disturbance of the peace, a hindrance on the way to longed-for sleep, an annoyance to be avoided.
Ów świat manifestuje się najczęściej jako zakłócenie spokoju, jako przeszkoda na drodze do wytęsknionego snu, którą należy obejść.
EnglishNew Tibetan arrivals apprehended by the Nepalese authorities en route to Kathmandu should be transferred to the UNHCR's care promptly and without hindrance.
Nowo przybyli uchodźcy z Tybetu, których władze Nepalu przechwytują na drodze do Katmandu, powinni bezzwłocznie znaleźć się pod opieką Biura UNHCR.
EnglishAccording to the provisions of the directive, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Zgodnie z przepisami dyrektywy, europejscy usługodawcy muszą mieć możliwość świadczenia pracy bez obciążeń biurokratycznych na całym terytorium Unii Europejskiej.
EnglishHowever, I believe that their coexistence should be regarded as a strength and inspiration when creating common solutions for European legislation, rather than a hindrance.
Uważam jednak, iż ich współistnienie należy postrzegać jako siłę i inspirację w tworzeniu wspólnych rozwiązań prawodawstwa europejskiego, a nie jako przeszkodę.
EnglishMy last point is that I would hate people to think that this crisis means that we must put the hindrance of the block on the innovation and creativity of the peoples of Europe.
Na zakończenie dodam, że nie chciałbym, aby ludność odniosła wrażenie, że obecny kryzys oznacza konieczność blokowania innowacyjności i kreatywności obywateli Europy.
EnglishThis Article establishes every person's right to freely express their opinion, receive and share information, without let or hindrance from governing institutions.
W artykule tym ustanawia się prawo każdego człowieka do swobodnego wyrażania swoich opinii, otrzymywania i wymiany informacji, bez żadnych przeszkód ze strony instytucji rządowych.
EnglishState support for the shipbuilding sector should not prove a hindrance if other Member States are allowed to give state support to their banks or their automotive industries.
Pomoc publiczna dla sektora stoczniowego nie powinna być przeszkodą, skoro innym państwom członkowskim pozwala się na udzielanie pomocy publicznej bankom czy branży motoryzacyjnej.
EnglishYes, we need effective extradition and, yes, we need effective cooperation, but legislation so harmonised as to reduce it to the lowest common denominator is more of a hindrance than a help.
Potrzebujemy skutecznej współpracy. Lecz harmonizacja prawodawstwa w sposób sprowadzający je do najmniejszego wspólnego mianownika byłaby raczej przeszkodą, a nie pomocą.