EN head
volume_up
{isim}

1. genel

head (ayrıca: headpiece, pate, nut, heid)
volume_up
głowa {diş.}
Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head.
Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję.
This is a case of the proverbial ostrich with its head buried in the sand...
Oto mamy przypadek przysłowiowego strusia z głową schowaną w piasku...
Yes but it's also the head, the head of the conference.
Tak, ale także głową, głową konferencji.
Well, the foreman could see he was in over his head, I guess.
Kierownik musiał widzieć, że wpadł po uszy.
I moved to Dubai as the head of original content for a Western TV network. ~~~ My job was to connect the brand with a Middle Eastern audience.
Przeniosłem się do Dubaju jako kierownik wydziału jednej z zachodnich stacji telewizyjnych.
And most importantly, he loaned me the head of research for the Heinz company.
A co najważniejsze, przydzielił mi kierownika działu badań z firmy Heinz.
head (ayrıca: manageress, matron)
head (ayrıca: attachment, cap, cover, filter)
volume_up
nasadka {diş.}
head (ayrıca: chief, leader, warden, chieftain)
And I put a ring upon thy nose, and ear-rings in thine ears, and a beautiful crown upon thy head.
Dałem też naczelnik na czoło twoje, a nausznice na uszy twoje,i koronę ozdobną na głowę twoję;
Below these directors-general, there is another level containing 224 directors and 235 heads of unit.
Poniżej tych dyrektorów generalnych mamy kolejny szczebel, obejmujący 224 dyrektorów i 235 naczelników wydziałów.
head (ayrıca: boss, chief, leader, superior)
head
volume_up
nasada {diş.} (kości)
Their foot is at about 200 degrees C and their head is out at three degrees C, so it's like having your hand in boiling water and your foot in freezing water.
U nasady mają 200 stopni, u szczytu 3 stopnie, jakby stały w lodowatej wodzie, z ręką w ukropie.
head
head (ayrıca: scone)
volume_up
łepetyna {diş.} [gün. dil]

2. "of animal"

head (ayrıca: head of animal)
volume_up
łeb {er.}
Jest tu świński łeb i afrykańskie szczury trzcinowe.
Rozwaliłem mu pieprzony łeb.
. ~~~ Ebola seems to be rearing its head with much too much frequency, and old diseases like cholera are becoming resistant to antibiotics.
Powraca AIDS; Ebola zdaje się podnosić łeb ze zbyt dużą częstotliwością, i stare choroby takie jak cholera stają się odporne na antybiotyki.

3. "of procession"

head (ayrıca: brow, fore, forehead)
volume_up
czoło {nö.}
That is why the European Union could hold its head high at the Copenhagen conference.
Dlatego właśnie Unia Europejska mogła dumnie podnosić czoło na konferencji w Kopenhadze.
On the contrary, we have to face it head on and try to respond to it.
Przeciwnie, musimy stawić mu czoło i spróbować udzielić na nie odpowiedzi.
Let us tackle what the citizens are asking us head on.
Podnieśmy czoło i zajmijmy się problemami, o rozwiązanie których proszą nas obywatele.

4. "of celery"

head (ayrıca: bulb, tuber)
volume_up
bulwa {diş.}
Pan Bulwa: A co, zmusisz nas Chudy?

5. "in plumbing"

6. "of bed"

head (ayrıca: bedside, head of bed, headboard)

7. "of table"

head (ayrıca: acme, apex, high point, peak)
The top head does account for most of the biomass, in some places up to 85 percent, like Kingman Reef, which is now protected.
Szczyt piramidy stanowi większość biomasy, w niektórych miejscach nawet 85%, np. rafa Kingmana, obecnie pod ochroną.
The first was that it mobilised many more Heads of State or Government than the Kyoto Summit did.
Pierwszą z nich jest to, że zmobilizował znacznie większą liczbę szefów państw i rządów, niż szczyt w Kioto.
Mr President, tomorrow the heads of Member States meet in summit.
Panie przewodniczący! Jutro głowy państw członkowskich spotykają się na szczycie.

8. "on beer"

head (ayrıca: foam, froth, spume, barm)
volume_up
piana {diş.}

9. Teknoloji

head

10. Ticaret

head
volume_up
osoba {diş.}
The incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
Osoba piastująca ten urząd musi wyrażać poglądy kolektywu szefów państw lub rządów.
I imagined in my head, a kind of long line of individuals that were never going away, that would always be with us.
Wyobrażałam sobie coś w rodzaju długiej kolejki osób, które nigdy nie odchodziły, które zawsze byłyby wśród nas.
The protectionism that rears its head at various levels is an obstacle not only to the free movement of persons but also to the internal market.
Protekcjonizm, który straszy na różnych szczeblach, jest przeszkodą nie tylko w swobodnym przepływie osób, ale również dla rynku wewnętrznego.
head
volume_up
sztuka {diş.}
And great art would have "head": it would have interesting intellectual ideas and concepts.
Prawdziwa sztuka ma rozum: odwołuje się do ciekawych pomysłów i konceptów intelektualnych.
A year ago they were selling for GBP 60 a head; this year, GBP 2 a head.
Rok temu ich cena wynosiła 60 GBP za sztukę, a dziś jest to 2 GBP za sztukę.
And a certain woman cast an upper millstone upon Abimelech's head, and brake his skull.
Między tem zrzuciła niewiasta niektóra sztukę kamienia od żarn na głowę Abimelechowę, i rozbiła wierzch głowy jego.

11. Fizik

head
volume_up
ciśnienie {nö.} (pary)
Head injuries and increased intracranial pressure
Urazy głowy i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
if you have had a head injury, a brain tumour, signs of increased intracranial pressure (e. g.
w przeszłości lub obecnie: uraz głowy, guz mózgu, objawy zwiększonego ciśnienia
Stalevo may lower your blood pressure, which may make you feel light-headed or dizzy.
Lek Stalevo może obniżać ciśnienie krwi, co może powodować uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy.

12. Botanik

head (ayrıca: capitulum, anthodium)

13. Tıp: "on boil, spot"

head
volume_up
czop {er.}

14. Coğrafya

head (ayrıca: cape)

15. Spor

head

Lehçe' de "head" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishUlrike Guérot, Head of Berlin Office of the European Council on Foreign Relations
Ulrike Guérot, Dyrektorka Berlińskiego Biura European Council on Foreign Relations
EnglishAnd Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head for ever.
I rzekł Achis do Dawida: Zaiste stróżem głowy mojej postanowię cię po wszystkie dni.
EnglishFor they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy neck.
Bo to przyda wdzięczności głowie twojej, i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej.
EnglishYour presence at the head of the Council is already a guarantee of determination.
Już sama pana obecność w przewodnictwie Rady stanowi gwarancję determinacji.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
EnglishThen she clasped her hands to her head. I told her she could really believe me.
Na to ona się złapała rękami za głowę, a ja jej mówię, że może mi absolutnie wierzyć.
EnglishAnd for the first several hours, there was exactly one thought in my head.
I przez pierwsze kilka godzin, w mojej głowie była tylko i wyłącznie jedna myśl.
EnglishThe countries in the north are the best, with a rate of 16 kg per head of population.
Najlepsze są kraje północne, gdzie wskaźnik zbiórki wynosi 16 kg na mieszkańca.
EnglishI was putting my head shots under Markovski, and then " L " is right before it.
Chowałem moje zdjęcia pod ' Markowski ', a akurat " L " jest tuż przedtym.
EnglishIt's the direct signal being recorded from my head, rendered in real time.
To sygnał bezpośrednio nagrywany z mojego mózgu przesyłany w czasie rzeczywistym.
EnglishWhen you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.
Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.
EnglishThen the passageway narrowed, so he couldn't turn his head back toward Eve.
Wtedy przejście zwężało się, więc nie mógł obrócić swojej głowy w stronę Eve.
EnglishAnd I'm like, knock discomfort upside the head and move it over and get all A's.
A ja lubię stuknąć dyskomfort w głowę, odsunąć go na bok i zgarnąć same najlepsze oceny.
EnglishAnd now see where the king's spear is, and the cruse of water that was at his head.
A teraz, patrz, kędy jest włócznia królewska, i kubek od wody, co był w głowach jego?
Englishdecreased locoregional control in patients with advanced head and neck cancer receiving
zmniejszona kontrola w okolicy umiejscowienia u pacjentów z zaawansowanym rakiem w
EnglishThe shape on the right over here has become an indicator of what's going on in my head.
Kształt tam po prawej stał się wskaźnikiem tego, co dzieje się w mojej głowie.
EnglishAnd this is when the project Solar Impulse really started to turn in my head.
Wtedy właśnie projekt Solar Impulse zaczął kształtować się w mojej głowie.
EnglishAnd most importantly, he loaned me the head of research for the Heinz company.
A co najważniejsze, przydzielił mi kierownika działu badań z firmy Heinz.
EnglishFor the treatment of head and neck cancer, TAXOTERE is administered in combination with
w leczeniu raka głowy i szyi TAXOTERE podawany jest w połączeniu z cisplatyną i 5 -
EnglishWe are pleased that a true social democratic head of government has spoken here today.
Cieszymy się, że przemówił tu dziś prawdziwy socjaldemokratyczny szef rządu.