"to have" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to have" Lehçe çeviri

EN

to have [had|had] {fiil}

volume_up
1. genel
to have (ayrıca: to have got, to possess)
We cannot have certainty, but we certainly need to have some stability.
Nie możemy mieć pewności, lecz z pewnością musimy mieć określony stopień stabilności.
As for services, we will have them because we will have an industrial policy.
Jeśli chodzi o usługi, będziemy je i tak mieć, ponieważ będziemy mieć politykę przemysłową.
If we have happy children, we will have a happy society.
Jeżeli będziemy mieć szczęśliwe dzieci, będziemy mieć również szczęśliwe społeczeństwo.
to have (ayrıca: to own)
We must now have special powers to discuss the content instead of the process.
Musimy posiadać teraz specjalne uprawnienia, aby przedyskutować treść zamiast procedury.
And then you have to have the skills that it takes to get a company going.
Musisz też posiadać umiejętności niezbędne by rozkręcić firmę.
However, for this, Europe must have standards when it comes to qualifications.
Jednak w tym celu Europa musi posiadać normy dotyczące kwalifikacji.
to have (ayrıca: to draw, to get, to obtain, to receive)
In this situation, you may have received Simulect.
W takim przypadku pacjent mógł wcześniej otrzymywać lek Simulect.
The United States can have some of our passenger data, but on three conditions.
Stany Zjednoczone mogą otrzymywać niektóre nasze dane dotyczące pasażerów, ale pod trzema warunkami.
Powinny wręcz otrzymywać zachętę ze strony UE.
They should be given the resources that have already been transferred to the region.
Powinny one otrzymać środki, które już zostały przekazane do regionu.
The Fundamental Rights Agency would have been given authority by the European Constitution.
Agencja Praw Podstawowych mogłaby otrzymać uprawnienia na mocy konstytucji europejskiej.
I do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.
Przepraszam za tę niedogodność, ale chciałabym otrzymać jasną odpowiedź.
For these types of services, and others, you have the right to buy from a service provider located in another EU country without
Te i inne usługi masz prawo nabyć od usługodawcy z innego kraju UE bez
If this work is to be carried out effectively, Member States have to acquire, or be in a position to develop and modernise, the technologies available.
Aby praca ta sprawnie przebiegała, państwa członkowskie muszą nabyć dostępne technologie lub mieć możliwość ich opracowania i modernizacji.
if you were born with or have had any condition with certain abnormal electrocardiogram (ECG,
jeśli u pacjentki występuje wrodzone lub nabyte schorzenie przebiegające z pewnymi
to have (ayrıca: to buy, to get)
Very many European companies have invested in China, building or acquiring factories there.
Bardzo wiele przedsiębiorstw europejskich zainwestowało w Chinach, budując lub nabywając tam fabryki.
In various cases previously institutions have purchased or leased property at prices above the market rate.
Dotychczas często zdarzało się, że instytucje nabywały lub dzierżawiły nieruchomości w cenie przekraczającej stawkę rynkową.
The fear of Jehovah is the beginning of wisdom; A good understanding have all they that do [his commandments]: His praise endureth for ever.
Początek mądrości jest bojaźń Pańska; rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czyną; chwała jego trwa na wieki.
(Laughter) So, I thought, "Yeah, that's probably a good idea."
Na szczęście zacząłem miewać bardziej zamożnych klientów, więc i budynki stawały się bardziej solidne.
I ja, czasem, miewam taki błysk.
Jak się miewa Wasz genom dzisiaj?
they gave him wine to drink mingled with gall: and when he had tasted it, he would not drink.
Dali mu pić ocet z żółcią zmieszany; a skosztowawszy, nie chciał pić.
Dlaczego przestali pić wino?
And as for my sheep, they eat that which ye have trodden with your feet, and they drink that which ye have fouled with your feet.
Tak, że się owce moje tem, co było podeptane nogami waszemi, paść, a męciny nóg waszych pić muszą.
2. "sth"
to have (ayrıca: to eat)
He had chemo, lost his hair, stopped eating, suffered horribly...
Był poddawany chemioterapii, stracił włosy, przestał jeść, okropnie cierpiał...
And you have to peel and eat one layer a day.
Musicie obierać i jeść jedną warstwę dziennie.
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
Chyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?

Lehçe' de "to have" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.
EnglishThere have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.
W doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.
EnglishDo therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;
A przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;
EnglishBut Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.
EnglishI have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.
Słyszałam słowa krytyki, jakoby europejski plan naprawy nie obejmował wydajności.
EnglishIn studies in pregnant animals, interferons have sometimes caused miscarriage.
W badaniach na ciężarnych zwierzętach interferony powodowały czasami poronienie.
Englishif you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishSmall clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.
Małe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.
EnglishThe following side effects have been experienced by some patients taking Nespo:
sz U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:
EnglishEven now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.
EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
EnglishWe have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.
EnglishIt would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.
EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
EnglishAt that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.
W owym czasie jedliśmy więcej tłuszczów, ale nie mieliśmy problemu z otyłością.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishWe cannot understand them because we have not received the relevant education.
Nie możemy ich zrozumieć, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedniego wykształcenia.
EnglishOn a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.
Osobiście, przez 36 lat mojej kariery zawodowej broniłem prawa do prywatności.
EnglishThat is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
Takie jest nasze żądanie i w związku z tym przedłożyliśmy alternatywną rezolucję.