EN

to give [gave|given] {fiil}

volume_up
to give (ayrıca: to dish out, to proffer)
So let us use this experience to give more of a lead internationally.
Wykorzystajmy zatem to doświadczenie, aby dać przykład na arenie międzynarodowej.
Well-informed mothers in Europe will clearly want to give life twice.
Odpowiednio uświadomione europejskie matki z pewnością zechcą dać życie dwukrotnie.
Europe's automotive sector can give a lead here, ladies and gentlemen.
Europejski sektor samochodowy może tutaj dać przykład.
However, we need to give the industry the right signals.
Niemniej jednak musimy dawać przemysłowi właściwe sygnały.
We should not give something with one hand while taking it away with the other.
Nie powinniśmy dawać jedną ręką, a odbierać drugą.
Should you give them for free, or should you ask people to pay for them?
Wróćmy do moskitier: Dawać za darmo, czy kazać płacić?
If you would like to give me some information about this, please give it to me in writing.
Jeśli chciałaby pani przekazać jakieś informacje, to bardzo proszę przekazać mi je w formie pisemnej.
I want to give this clear message: coordination alone is not enough.
Chcę przekazać następujący jasny komunikat: sama koordynacja nie wystarczy.
Let me give you some information on the latest state of play.
Pozwolę sobie przekazać Państwu nieco informacji o najnowszych wydarzeniach.
Wednesday evening provides an opportunity for the Commission to give an answer.
W środowy wieczór Komisja będzie miała okazję, by udzielić odpowiedzi.
Above all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
Nade wszystko pragniemy udzielić Chińczykom pomocy, której potrzebują.
For these reasons, it is important to give this stage broad support.
Z tego względu należy udzielić szerokiego poparcia temu przedsięwzięciu.
To conclude, the EU should give a new impetus to the neighbourhood programme.
I wreszcie uważam, że UE powinna nadać nowy impuls programowi sąsiedztwa.
The Presidency believes that the European Parliament could give further impetus to the debate.
Prezydencja uważa, że Parlament Europejski może nadać kolejny impuls tej debacie.
This is one way to give expression to the sort of quality standards we need.
Istnieje jeden sposób, aby nadać wyraz tego rodzaju normom jakościowym, jakich potrzebujemy.
Doctors must be able to give their patients recommendations on medicines.
Lekarze muszą być w stanie udzielać pacjentom zaleceń dotyczących leków.
However, it is right for us to give guarantees for investments, for example.
Powinniśmy jednak udzielać gwarancji na przykład na inwestycje.
They also give interviews and write articles for the media.
Mogą oni również udzielać wywiadów i pisać artykuły dla mediów.
We should also give more consideration to children in pre-school institutions.
Ponadto powinniśmy poświęcić więcej uwagi dzieciom w przedszkolach.
We have to really give our full attention to our education systems.
Naprawdę musimy poświęcić całą naszą uwagę systemom kształcenia.
This is a serious situation to which we must give our full attention.
To poważna sytuacja, której musimy w pełni poświęcić uwagę.
to give (ayrıca: to inflict)
I can only give you one supplementary question and that is it, I am afraid.
Może pani zadać tylko jedno pytanie dodatkowe i to wszystko.
However, given the current budgetary margins, it would unfortunately have been irresponsible to have asked for more.
Jednakże zważywszy na stan rezerw budżetowych, nieodpowiedzialne byłoby żądać więcej.
The fellow Member spoke about it and I then wanted to ask him a question, but was not given the floor.
Mówił o niej jeden z kolegów posłów, któremu chciałem zadać pytanie, ale nie otrzymałem głosu.
We give them some insight into what choices they can make, what actions they can take.
Przedstawiamy im wybory których mogą dokonać oraz działania które mogą podjąć.
This is really a two-hour presentation I give to high school students, cut down to three minutes.
Licealistom przedstawiam to w 2 godziny, wam – w 3 minuty. ~~~ Licealistom przedstawiam to w 2 godziny, wam – w 3 minuty.
Sally's giving her opinion to them, and they're giving their opinion to Sally.
Sally przedstawia im jej opinię, a oni przedstawiają jej swoją.
And then I kind of flipped that around and thought, well I could give it to the neo-Nazis.
I wtedy odwróciłem tok myślenia i stwierdziłem, że przecież mógłbym przekazywać go neonazistom.
They cannot give data from the EU database or the Prüm database and I was very clear on that point.
Nie mogą przekazywać danych z unijnej bazy danych lub z bazy danych Prüm i w tym punkcie wyraziłam się jasno.
To that end, they must be given clear, relevant and concerted messages by the principal institutions.
W tym celu główne instytucje powinny przekazywać im jasne, istotne, zbiorowe wiadomości.
Of the first of your dough ye shall give unto Jehovah a heave-offering throughout your generations.
Z pierwszych ciast waszych ofiarować będziecie Panu ofiarę podnoszenia w narodziech waszych.
I'm going to give you poem called "Forced to Sin," which is from my album "War Child." ~~~ I talk about my story.
Ofiaruję wam wiersz, zatytułowany „Zmuszony do grzechu”, a który pochodzi z albumu „Dziecko wojny”.
And if a man eat of the holy thing unwittingly, then he shall put the fifth part thereof unto it, and shall give unto the priest the holy thing.
A jeźliby z ptastwa całopalenia ofiarę chciał kto ofiarować Panu, tedy niech przyniesie z synogarlic, albo z gołąbiąt ofiarę swoję.
And the king said unto Haman, The silver is given to thee, the people also, to do with them as it seemeth good to thee.
I rzekł król do Hamana: Srebroć to daruję, i ten lud, abyś z nim czynił, coć się podoba.
But we received, not the spirit of the world, but the spirit which is from God; that we might know the things that were freely given to us of God.
Aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane;
I refer here to a case that is well known in Poland, of a baker whose business folded because he was required to pay taxes on bread he gave to poor people.
Nawiązuję tu do znanego z Polski przykładu doprowadzania do bankructwa piekarza wolontariusza, który został obciążony podatkami za chleb darowany ubogim.
The prize giving ceremony will be on Wednesday, 16 December in Strasbourg.
Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w środę 16 grudnia w Strasburgu.
It is almost like giving a burnt-out gambler, who has lost everything in a casino, more money just for him to happily carry on just as before.
To zupełnie tak, jak wręczyć zapalonemu hazardziście, który w kasynie stracił już wszystko, jeszcze więcej pieniędzy, tylko po to, by mógł radośnie powrócić do nałogu.
My view is that what was missing from the award given to Bandera was an expression of regret for innocent victims of the struggle.
Moje zdanie jest takie, że w uzasadnieniu przyznania tego odznaczenia Banderze zabrakło wyrażenia żalu w związku z niewinnymi ofiarami tej walki.
to give (ayrıca: to hold)
volume_up
wyprawić {fi.} (przyjęcie, ucztę, bal)
to give (ayrıca: to offer)
to give (ayrıca: to hold)
volume_up
wyprawiać {imper. fi.} (przyjęcie, ucztę, bal)
to give (ayrıca: to grant, to lend, to loan)

Lehçe' de "to give" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.
EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishEquipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
EnglishListening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.
EnglishI will give you the floor in a few minutes. I promise you will be able to speak.
I udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.
EnglishWe give thanks to God the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
EnglishWe must give this debate much more serious attention over the next few months.
Musimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
EnglishThere is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
EnglishIt is therefore difficult at this time to give detailed answers on these issues.
Dlatego też trudno jest w tej chwili udzielić szczegółowych odpowiedzi na ten temat.
EnglishIt is essential to give people access to healthcare, drinking water and sanitation.
Ludziom należy zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, wody pitnej i kanalizacji.
EnglishAnd I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be full.
Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się.
English(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.
(CS) Pani komisarz! Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.
EnglishIf I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.
Jeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.
EnglishWhat should you do before you give yourself a subcutaneous injection of Kineret?
Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Kineret?
EnglishThis can give the doctor valuable information such as the location of a tumour.
Umożliwi to lekarzowi zebranie istotnych informacji, np. o miejscu lokalizacji guza.
EnglishNevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.
Mimo to zapewnia on użytkownikom Internetu środki prawne służące ich obronie.
EnglishAnd the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.
Ale głupie rzekły do mądrych: Dajcie nam z oleju waszego, boć lampy nasze gasną.
EnglishYou must also understand that I cannot give a personal opinion on this issue.
Musi pani zrozumieć, że nie mogę przedstawić mojej osobistej opinii w tej sprawie.
EnglishWe will look at these amendments very carefully and give our opinion to the Council.
Przyjrzymy się tym poprawkom bardzo uważnie i przedstawimy naszą opinię Radzie.