"essential" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"essential" Lehçe çeviri

EN essential
volume_up
{sıfat}

essential (ayrıca: substantial)
volume_up
istotne {sıf.}
It is essential to provide intelligent, targeted economic and development aid.
Istotne jest zapewnienie inteligentnej i ukierunkowanej pomocy gospodarczej i rozwojowej.
It is of course essential that toys not contain carcinogenic substances.
Oczywiście niezwykle istotne jest, by zabawki nie zawierały substancji rakotwórczych.
I believe three elements in the Rapporteurs' proposals are essential.
Uważam, iż istotne są trzy elementy wynikające z propozycji sprawozdawców.
essential (ayrıca: indispensable, necessary, needful, vital)
volume_up
niezbędny {sıf. er.}
With this legislative resolution, the EIB is therefore taking an essential step.
Tą rezolucją ustawodawczą EBI czyni zatem niezbędny krok naprzód.
The internal market is essential for growth and employment.
Rynek wewnętrzny jest niezbędny z punktu widzenia wzrostu i zatrudnienia.
This is an essential condition for its sustainable development.
Jest to warunek niezbędny do zrównoważonego rozwoju tej działalności.
essential (ayrıca: basal, basic, fundamental, primal)
volume_up
podstawowy {sıf. er.}
They are an essential component of truly open, innovative and competitive societies.
Stanowią podstawowy składnik prawdziwie otwartych, innowacyjnych i konkurencyjnych społeczeństw.
This is an essential objective for the Presidency, because we believe it is an essential objective for Europe.
Jest to podstawowy cel prezydencji, ponieważ uważamy, że jest to podstawowy cel całej Europy.
This is an essential tool for communicating how Member States treat European law.
Stanowi ona podstawowy instrument informujący nas o tym jak państwa członkowskie traktują europejskie prawo.
essential (ayrıca: substantial)
volume_up
istotna {sıf. diş.}
It is likewise essential to improve the status of assisting spouses.
Bardzo istotna jest też poprawa sytuacji współpracujących małżonków.
An increase in resources is essential and it is not dealt with here.
Istotną sprawą jest zwiększanie zasobów, a tego nie poruszono.
In each of these three tasks, women are an essential part of the solution.
W każdym z tych trzech zadań kobiety stanowią istotną część rozwiązania.
essential (ayrıca: compelling, crucial, imperative, important)
volume_up
istotny {sıf. er.}
This is an essential process that must be conducted on a pan-European scale.
Jest to istotny proces, który musi zostać przeprowadzony na skalę ogólnoeuropejską.
No doubt this is an essential first step, but the solution must be global.
Bez wątpienia jest to istotny pierwszy krok, ale rozwiązanie musi mieć skalę globalną.
For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
essential
essential
volume_up
esencjalny {sıf. er.}
essential
volume_up
esencjalna {sıf. diş.}
essential (ayrıca: compelling, consequential, crucial, imperative)
volume_up
ważny {sıf. er.}
I believe it to be of essential importance to the economic future of the European Union.
Uważam, że jest on bardzo ważny dla przyszłości gospodarczej Unii Europejskiej.
The regional dimension is also essential to innovation.
Z punktu widzenia innowacji bardzo ważny jest też wymiar regionalny.
The essential issue has been resolved. Peace is the essential issue.
Najważniejszą kwestię udało się załatwić, i tą najważniejszą kwestią jest pokój.
essential (ayrıca: necessary, needful)
volume_up
konieczny {sıf. er.}
That is an essential condition if we are to bring all countries on board.
To warunek konieczny, jeżeli chcemy włączyć wszystkie kraje do działań.
This is an essential condition for real equality and ending violence.
To konieczny warunek rzeczywistego równouprawnienia i likwidacji przemocy.
Therefore, it is essential to review and improve our system of surveillance and monitoring.
Dlatego konieczny jest przegląd naszego systemu nadzoru i kontroli i jego naprawa.
essential (ayrıca: main, paramount, core, the most important)
Concerning independent exit polls, this is not an essential element for the elections.
Jeśli chodzi o niezależne sondaże przed lokalami wyborczymi, to nie jest to najważniejszy element wyborów.
For products of animal origin to be of good quality, good quality feedstuffs are essential - this is the most important factor - as well as suitable living conditions for the animals.
Aby produkty pochodzenia zwierzęcego były dobrej jakości, konieczne są dobrej jakości pasze - to jest najważniejszy czynnik - ale i odpowiednie warunki chowu.
In parallel, the Commission will make every effort to act on Parliament's request to be kept fully informed about work related to essential aspects of GSP.
Równocześnie Komisja podejmie wszelkie wysiłki mające na celu pełne informowanie Parlamentu, zgodnie z jego prośbą, o pracach związanych z najważniejszymi aspektami GSP.
essential (ayrıca: basic, crucial, dramatic, fundamental)
volume_up
zasadniczy {sıf. er.}
Equally essential is a better climate in which to do business.
Równie zasadniczy jest lepszy klimat dla działalności gospodarczej.
This is an essential component of Parliament's position.
Jest to zasadniczy postulat zawarty w stanowisku Parlamentu.
Your ambitious but essential timetable has our support.
Popieramy pana ambitny, choć bardzo zasadniczy harmonogram.
essential (ayrıca: crucial, important, flagship, key)
volume_up
kluczowy {sıf. er.}
This is an essential condition for my support for this package.
Jest to kluczowy warunek mojego poparcia dla przedmiotowego pakietu.
Dialogue is essential if our demands are to bring results.
Dialog jest kluczowy, jeżeli nasze żądania mają przynieść rezultaty.
Mimo to, działanie takie stanowi kluczowy element.
essential (ayrıca: constitutive)
volume_up
konstytutywny {sıf. er.}

"essential" için eşanlamlılar (İngilizce):

essential

Lehçe' de "essential" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI believe that conducting an information campaign on this issue is essential.
Uważam, że przeprowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie jest konieczne.
English(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
(FR) Panie przewodniczący! Moim zdaniem ta debata dotyczy trzech istotnych kwestii.
EnglishThese and many other solutions will be the essential growth sectors of the future.
Te i wiele innych rozwiązań będą w przyszłości stanowić kluczowe sektory wzrostu.
EnglishMadam President, the European Union is a unique and essential partner for NATO.
Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest szczególnym i ważnym partnerem NATO.
EnglishFor this reason it is used to treat patients with essential thrombocythaemia.
Z tego względu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną.
EnglishHowever, the EU's support is essential to ensure that country's independence.
Jednakże wsparcie UE jest kluczowe dla zapewnienia niepodległości tego państwa.
EnglishI believe, as usual, that your contribution to this debate will be essential.
Jak zawsze uważam, że państwa wkład w tę debatę będzie miał zasadnicze znaczenie.
EnglishIt is essential to give people access to healthcare, drinking water and sanitation.
Ludziom należy zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, wody pitnej i kanalizacji.
EnglishAt some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.
EnglishIt is also essential to create incentives to investment in local research centres.
Konieczne jest również stworzenie zachęt do inwestowania w lokalne centra badawcze.
EnglishWe must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
Należy również podkreślić, w jakim zakresie zdrowa polityka fiskalnej jest niezbędna.
EnglishAn independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
Niezależna polityka zagraniczna jest niezbędna dla utrzymania suwerenności państwowej.
EnglishA certain kind of balance between these important values is essential here.
Konieczna jest tutaj pewnego rodzaju równowaga między tymi ważnymi wartościami.
EnglishIn addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
Ponadto kluczowe znaczenie ma odbudowa zaufania między władzami a rolnikami.
EnglishThey also form an essential instrument for clarifying the European perspective.
Są także ważnym instrumentem służącym wyjaśnieniu perspektywy europejskiej.
English. - The Lisbon Strategy is essential for the future success of the EU.
na piśmie. - Strategia lizbońska jest konieczna dla przyszłego sukcesu UE.
EnglishThe increase in the application of the milk quota is essential in these areas.
Zwiększenie stosowania kwot mlecznych jest ogromnie ważne na tych obszarach.
EnglishThis will be good for our citizens and essential for the financial markets.
Będzie to dobre dla naszych obywateli i niezwykle ważne dla rynków finansowych.
EnglishFor achieving equality between men and women, a correctly paid job is essential.
By osiągnąć równość między kobietami i mężczyznami, potrzeba odpowiednio płatnej pracy.
EnglishWe, as Members of this Parliament, have an essential role to play in that respect.
My, jako posłowie do PE, mamy do odegrania zasadniczą rolę w tym względzie.