"to equip with" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to equip with" Lehçe çeviri

EN to equip with
volume_up
{fiil}

to equip with (ayrıca: to purvey)
We need to equip ourselves with common, reliable and consistent indicators at European level.
Musimy zaopatrzyć się w powszechne, miarodajne i spójne wskaźniki na szczeblu europejskim.
We must reinforce solidarity among the Member States and equip ourselves with the appropriate resources to effectively control the external borders.
Musimy wzmacniać solidarność pomiędzy państwami członkowskimi i zaopatrzyć się w środki odpowiednie do efektywnej kontroli granic zewnętrznych.
I believe that it is vital for the European Union to equip itself with a general reference framework designed to protect citizens in a sector which has grown significantly in recent years.
Uważam, że Unia Europejska powinna zaopatrzyć się w ogólne ramy odniesienia służące ochronie obywateli w sektorze, który w ostatnich latach znacznie się rozwinął.

Lehçe de "to equip with" için benzer çeviriler

to equip fiil
with edat
with

Lehçe' de "to equip with" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.
EnglishSecondly, we must equip ourselves with the mechanisms that we need to tackle a crisis.
Po drugie, musimy wyposażyć się w mechanizmy potrzebne nam do zajęcia się kryzysem.
EnglishThe amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
Kwota przeznaczona na wyposażenie szpitala sięgnęła dwóch milionów euro.
EnglishThese economic recovery plans will not equip the European economy to face the future.
Te plany naprawy gospodarczej nie umożliwią gospodarce europejskiej stawienia czoła przyszłości.
EnglishWe have idealism but we do not equip ourselves with the means to reach those targets.
Mamy ideały, ale nie mamy środków, by osiągać nasze cele.
EnglishWe have to equip vehicles technically in such a way that pedestrians have a chance.
W taki sposób musimy wyposażyć nasze pojazdy, aby piesi mieli w zetknięciu z nimi jakieś szanse przeżycia.
EnglishAll of these will equip the EU to better promote the interests of its citizens on a day-to-day basis.
Ich realizacja pomoże UE lepiej chronić interesy swoich obywateli w codziennym działaniu.
EnglishTo recap: Iran, in accepting the NPT, abandoned over time the option to equip itself with nuclear weapons.
Reasumując: Iran, akceptując NPT, wyrzekł się z czasem możliwości zdobycia broni jądrowej.
EnglishParliament should equip itself with far more stringent rules of procedure and abide by them.
Parlament powinien wyposażyć się w o wiele bardziej rygorystyczny regulamin i powinien z niego korzystać.
EnglishWe should take steps to equip these states to combat climate change.
Powinniśmy podjąć działania w zakresie przygotowania tych państw do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
EnglishWe must equip the Roma children to break out of the negative cycle that is an unfortunate reality.
Musimy umożliwić romskim dzieciom wyrwanie się z tego kręgu zła, który niestety jest rzeczywistością.
EnglishInstead, we must equip ourselves with a strategy, without which we will not be able to provide any answers.
Zamiast tego musimy wyposażyć się w strategię, bez której nijak nie będziemy w stanie reagować.
EnglishThey will help our citizens to adapt and equip them for dealing successfully with rapid change.
Modele te pomogą naszym obywatelom w adaptacji i umożliwią im sprostanie, z powodzeniem, gwałtownym zmianom.
EnglishEurope quite rightly wants to equip herself with a common policy and currency but, most of all, she needs a soul'.
"Europa słusznie pragnie zyskać wspólną politykę i walutę, ale przede wszystkim potrzebuje duszy”.
EnglishEurope therefore needs to equip itself with a solid, competitive and diversified industrial base.
Dlatego niezbędne jest zapewnienie istnienia w Europie silnej, konkurencyjnej i zdywersyfikowanej bazy przemysłowej.
EnglishYou can tell us very clearly what goals you will support in the 2013 reform and how you will equip the institutions.
Możecie powiedzieć nam bardzo jasno, jakie cele reformy w 2013 r. poprzecie i jak wyposażycie te instytucje.
EnglishWe want to equip the authorities and, indeed, the food companies with a procedure which enables them to react quickly.
Chcemy wyposażyć władze i przedsiębiorstwa branży spożywczej w procedury, które umożliwią im szybką reakcję.
EnglishWe do, in fact, want to equip you to do so.
EnglishThe proposed changes in the rules of procedure revising the Statute of the Ombudsman equip him effectively for this.
Zmiany zaproponowane w procedurze przeglądu statutu Rzecznika Praw Obywatelskich dają mu ku temu odpowiednie narzędzia.
EnglishThe time has therefore come to speed up the process that will equip the EU with a modern and efficient civil protection capability.
Nadszedł więc czas, by przyspieszyć ten proces, który zapewni UE nowoczesną i skuteczną ochronę ludności.