"entities" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"entities" Lehçe çeviri

EN entities
volume_up
{çoğul}

entities (ayrıca: individuals)
volume_up
jednostki {diş. çoğ.}
So what brings the different entities to the table?
Co więc skłania te różne jednostki do rozmów?
After all, special purpose entities in which banks deposited their junk bonds received the highest credit rating from the credit rating agencies.
Przecież jednostki specjalnego przeznaczenia, w których banki zdeponowały swoje obligacje śmieciowe, uzyskały od agencji ratingowych najwyższe oceny ratingowe.
The fields of culture, communications, the job market, young people, women, immigrants, local and regional entities, cultural industries and SMEs are included.
Są wśród nich obszary obejmujące kulturę, komunikację, rynek pracy, młode osoby, kobiety, imigrantów, jednostki lokalne i regionalne, sektor kultury i MSP.
entities (ayrıca: beings, creatures)
volume_up
istoty {diş. çoğ.}

Lehçe' de "entities" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnnual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (debata)
EnglishThis approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Takie podejście zapewni prywatnym podmiotom zdrowe środowisko gospodarcze.
EnglishAnnual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (
EnglishMany entities are deterred from taking legal action by the cost.
Wiele podmiotów powstrzymuje się przed podjęciem środków prawnych ze względu na koszty.
EnglishIn the English version, the words 'both entities of' have to be deleted.
29, gdyż jest tam coś, co trzeba usunąć. W wersji angielskiej należy usunąć słowa "oba podmioty”.
EnglishThis new approach should allow a substantial reduction in the costs borne by these entities.
Takie nowe podejście pozwoliłoby na znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez te podmioty.
EnglishThe Eurosystem is prohibited from granting loans to EU bodies or national public sector entities.
Eurosystem nie może udzielać kredytów organom unijnym ani krajowym instytucjom publicznym.
EnglishThe cross-border activities of micro-entities would be hampered.
Ucierpiałaby na tym tylko międzynarodowa działalność mikropodmiotów.
EnglishNational governments are strong entities, with a great deal of power, they are public authorities.
Rządy krajowe są silnymi instytucjami, posiadającymi wiele uprawnień, są władzą publiczną.
EnglishThat is another reason why I am calling for the proposal on micro-entities to be adopted quickly.
To kolejny powód, dla którego wzywam do szybkiego przyjęcia wniosku w sprawie mikropodmiotów.
EnglishThree of the original eight entities were suing each other.
Trzy z początkowych ośmiu jednostek wytoczyły przeciwko sobie procesy.
EnglishWith this directive in place, reprehensible practice by public entities will be the exception.
Dzięki obowiązywaniu tej dyrektywy, naganne praktyki organów publicznych będą należały do wyjątków.
EnglishThe economic entities within it are fragmented and widely scattered.
Podmioty gospodarcze są bardzo rozdrobnione i rozproszone.
EnglishIt lists already 1,000 entities that are offering debt and equity for social enterprise.
Liczy ona już 1000 jednostek, które oferują przedsiębiorstwom społecznym finansowanie dłużne i kapitałowe.
EnglishAccessibility of information on entities active on the global market is particularly important.
Szczególnego znaczenia nabywa dostępność do informacji podmiotów uczestniczących w globalnym rynku.
EnglishThe problem is that these subsidiaries are separate legal entities.
Rzecz w tym, że spółki zależne to odrębne podmioty prawne.
EnglishI think that, in the specific case of micro-entities, the current rules could appear excessive.
Uważam, że w przypadku mikropodmiotów obecnie obowiązujące zasady mogą się wydawać zbyt obciążające.
EnglishWe are now in the process of adding several entities controlled by Gaddafi and his closest associates to that list.
Obecnie dołączamy do tego wykazu kilku podmiotów kontrolowanych przez Kaddafiego.
EnglishMicro-entities, moreover, cannot afford this effort at all.
Mikropodmioty nie mogą sobie zaś na taki wysiłek wcale pozwolić.
EnglishThe result of this simplification would be a reduction in administrative costs for public entities.
Uproszczenie to doprowadziłoby do zmniejszenia kosztów administracyjnych dla podmiotów publicznych.