EN distributed
volume_up
{sıfat}

distributed (ayrıca: spread, carried)
volume_up
rozprowadzony {sıf. er.}

Lehçe' de "distributed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(FR) The Minutes of the sitting of Monday 14 January 2008 have been distributed.
(FR) Protokół posiedzenia z poniedziałku, dnia 14 stycznia 2008 r., został rozdany.
EnglishElectricity prices have risen even though the allowances were distributed at no cost.
Ceny energii elektrycznej wzrosły mimo iż przydziały rozdzielane były bezpłatnie.
EnglishAfter oral application in the rat, emodepside is distributed to all organs.
Po podaniu doustnym szczurom, emodepsyd jest dystrybuowany do wszystkich narządów.
EnglishWe've seen how distributed networks, big data and information can transform society.
Wiemy, jak sieci internetowe, ogrom danych i informacji, mogą zmienić społeczeństwo.
EnglishIt exists not only in southern England, but distributed around the world.
Istnieje on nie tylko w południowej Anglii, ale jest rozproszony po całym świecie.
EnglishToday, 95% of what is distributed comes from the four big record companies.
Obecnie 95% wydawanych nagrań pochodzi od czterech dużych firm płytowych.
EnglishFluoroquinolones are known to cross the placenta and to be distributed into milk.
Fluorochinolony przekraczają barierę łożyskową i przechodzą do mleka.
EnglishBivalirudin is rapidly distributed between plasma and extracellular fluid.
Biwalirudyna szybko ulega dystrybucji do osocza i płynu pozakomórkowego.
EnglishAfter oral administration, emtricitabine is widely distributed throughout the body.
Po podaniu doustnym emtrycytabina rozmieszcza się w całym organizmie.
EnglishWhat you'll see, in fact, is that it's using that half circle leg as a distributed foot.
Zobaczycie, że faktycznie robot używa całych półkolistych nóg jako rozszerzonych stóp.
EnglishPatients were evenly distributed between Zometa-treated and placebo groups.
Dokonano równomiernego przydziału pacjentek do grupy produktu Zometa lub do grupy placebo.
EnglishAfter oral administration, tenofovir is widely distributed throughout the body.
Po podaniu doustnym tenofowir rozmieszcza się po całym organizmie.
EnglishIt's the ultimate distributed foot: its whole body in this case is acting like its foot.
To ekstremalny przykład zastępczej stopy: całe ciało spełnia jej zadania.
EnglishWe will also be sure that the food distributed is of the right quality.
Zyskujemy także pewność, że rozdawana żywność jest odpowiedniej jakości.
English(PL) Mr President, films from third countries are fairly often distributed in Poland.
(PL) Panie przewodniczący! W Polsce rozpowszechniane są dość często filmy z krajów trzecich.
EnglishBesides allowing music to be distributed, MP3 is used for digital satellite radio communications.
Oprócz rozpowszechniania muzyki, stosowany jest także w radiofonii satelitarnej.
EnglishYes, there's issues about how money should be distributed, and that's still being refigured out.
Tak, pojawia się kwestia sposobu podziału pieniędzy, nad tym jeszcze pracujemy.
English"We're so far out, the waste from our fish gets distributed, not concentrated."
„Jesteśmy tak daleko, że odchody naszych ryb są bardzo rozprzestrzenione, a nie skoncentrowane".
EnglishMr Barroso, you said that growth must be distributed more fairly.
Powiedział Pan, że wzrost gospodarczy trzeba rozkładać bardziej sprawiedliwie.
EnglishBarely 4% of the aid budgeted for this European fund was distributed in 2007.
W 2007 r. rozprowadzono zaledwie 4% pomocy przeznaczonej w budżecie na ten fundusz europejski.