"to disrupt" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to disrupt" Lehçe çeviri

EN to disrupt
volume_up
[disrupted|disrupted] {fiil}

to disrupt (ayrıca: to disorganize)
And it will change and disrupt the landscape of manufacturing, and most certainly our lives, our businesses and the lives of our children.
Zmieni to i zdezorganizuje proces wytwarzania produktów i co najważniejsze nasze życie, biznes i życie naszych dzieci.
to disrupt (ayrıca: to upset, to discompose)
to disrupt (ayrıca: to abort, to adjourn, to break, to break in)
volume_up
przerwać {per. fi.}
They tried, in fact, to disrupt a national ceremony using violence.
Starali się przemocą przerwać narodową ceremonię.
However, the political crisis has disrupted the negotiation process.
Kryzys polityczny przerwał jednak proces negocjacji.
4. the rights of passengers where journeys are disrupted or delayed are relatively clearly set out.
4. stosunkowo jasne określenie praw pasażerów w przypadku przerwania lub opóźnienia podróży.
to disrupt (ayrıca: to bring on, to induce, to lead to, to result in)
volume_up
spowodować {per. fi.}
This technology is really going to disrupt the landscape of manufacturing and, I believe, cause a revolution in manufacturing.
Ta technologia naprawdę zatrzęsie rynkiem produkcyjnym i mam nadzieję, że spowoduje rewolucję w produkcji.
to disrupt (ayrıca: to blemish)
volume_up
zakłócić {per. fi.}
Making changes to the guidelines at this stage could disrupt the process.
Wprowadzenie na obecnym etapie zmian do wytycznych mogłoby zakłócić ten proces.
Anything else would also, to some extent, have disrupted national criminal law in the legal systems of the Member States.
Cokolwiek więcej mogłoby zakłócić w pewnym stopniu funkcjonowanie prawa karnego w systemach prawnych państw członkowskich.
Mr President, please forgive me for having disrupted proceedings by listening for a moment to some of your Members.
Panie przewodniczący! Proszę wybaczyć mi zakłócenie obrad - słuchałam przez chwilę kilku spośród posłów.

Lehçe' de "to disrupt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSurely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
Przecież prawa z pewnością nie są po to, by się wzajemnie blokować, przeszkadzać czy szantażować?
EnglishThis is simply a safeguard against those who are trying to disrupt this House.
Jest to jedynie zabezpieczenie przeciwko tym posłom, którzy próbują zaburzyć funkcjonowanie tej Izby.
EnglishMotion in the non-union site may disrupt the fracture healing process.
Występowanie poruszeń w miejscu braku zrostu może wpłynąć negatywnie na proces gojenia się kości.
EnglishAnd if they insert in the middle of the gene, they disrupt its function.
Jeżeli wejdą w środek genu, wówczas zakłócają jego funkcję.
EnglishMr Amado said: 'I did not talk about it so as not to disrupt the serenity of the European institutions'.
Pan Amado powiedział: "Nie mówiłem o tym, aby nie zakłócać spokoju instytucji europejskich”.
EnglishWe are told pesticides might disrupt DNA.
Czy modyfikacja genetyczna? Mówi się nam, że pestycydy mogą powodować zakłócenia w łańcuchu DNA.
EnglishADARTREL relieves the discomfort and reduces the urge to move the limbs that disrupt night time sleep.
ADARTREL zmniejsza uczucie dyskomfortu oraz ogranicza przymus poruszania kończynami, który powoduje zaburzenia snu w nocy.
EnglishThis technology is really going to disrupt the landscape of manufacturing and, I believe, cause a revolution in manufacturing.
Ta technologia naprawdę zatrzęsie rynkiem produkcyjnym i mam nadzieję, że spowoduje rewolucję w produkcji.
EnglishFor example, you can't move columns in the table from side to side, since doing so would disrupt the structure of the table.
Na przykład nie można przesuwać kolumn w tabeli z jednej strony na drugą, ponieważ zaburzyłoby to strukturę tabeli.
EnglishConsequently, any discontinuation of this financial support will disrupt the anti-crisis programme which Romania has launched.
A co za tym idzie wszelkie zatrzymanie wsparcia finansowego przerwie uruchomiony przez Rumunię program antykryzysowy.
EnglishWe welcome the fact that in 2007 democracy triumphed over attempts by the army to disrupt the political process.
Z zadowoleniem przyjmujemy to, że w 2007 r. demokracja zatriumfowała nad czynionymi przez armię próbami zakłócenia tego procesu politycznego.
EnglishAnd no, we do not disrupt the balance.
EnglishAnd it will change and disrupt the landscape of manufacturing, and most certainly our lives, our businesses and the lives of our children.
Zmieni to i zdezorganizuje proces wytwarzania produktów i co najważniejsze nasze życie, biznes i życie naszych dzieci.
EnglishThey have contingency plans on how to deal with extraordinary circumstances which disrupt the schedules.
Linie mają plany na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń obejmujące procedurę postępowania w nadzwyczajnych okolicznościach zakłócających harmonogram lotów.
EnglishElectric fields are not ionizing radiation, like X-rays or proton beams, that bombard tissue to disrupt DNA.
Pole elektryczne nie jest również promieniowaniem jonizującym, jak promienie rentgenowskie czy terapia protonowa, które bombardują tkankę, by zniszczyć DNA.
EnglishIn order not to disrupt trade, it is therefore desirable to extend the application of Council Regulation (EC) No 1215/2009 to 31 December 2015.
Zatem aby nie zaburzać handlu wskazane jest przedłużenie obowiązywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2009 do 31 grudnia 2015 r.
EnglishThus the report emphasises our firm wish that no incidents should seriously disrupt democratic political life in Turkey.
Sprawozdanie podkreśla więc nasze silne pragnienie, aby żadne incydenty nie miały poważnego destrukcyjnego wpływu na demokratyczne życie polityczne Turcji.
EnglishSuch is the case of the Mediterranean region, where water scarcity will be an acute problem as a result of its potential to disrupt tourism.
Takim przypadkiem jest region śródziemnomorski, gdzie niedobór wody będzie dotkliwym problemem ze względu na możliwe sparaliżowanie turystyki.
EnglishThis would ensure an equitable division of efforts and prevent the development of a two-speed Europe, which would disrupt the cohesion and governance of the EU.
Zapewni to sprawiedliwy podział wysiłków i zapobiegnie stworzeniu Europy dwóch prędkości, co zakłóciłoby spójność i ład w UE.
EnglishAll attempts to disrupt the peace agreement and the military assistance coming from third countries, for both sides of the conflict, should be condemned.
Należy potępić wszelkie próby złamania porozumienia pokojowego i pomoc militarną, pochodzącą od krajów trzecich, dla obu stron konfliktu.