"deposit" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"deposit" Lehçe çeviri

EN

deposit {isim}

volume_up
deposit (ayrıca: lodgement, lodgment)
The first time a promise is broken, the country will be forced to pay an interest-bearing deposit, as we have called it.
Łamiąc przyrzeczenie po raz pierwszy, dany kraj będzie musiał złożyć - jak to określamy - oprocentowany depozyt.
Opinion on state capital investment in deposit banks (CON/2008/75)Finland, 24.11.2008, pdf 31 kB, en .
Opinia w sprawie państwowych inwestycji kapitałowych w banki depozytowe (CON/2008/75)Finlandia, 24.11.2008, pdf 31 kB, en .
deposit facility (liability item 2.2) was EUR 0.2 billion, which was approximately the same as in the preceding week.
depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było równe 0,2 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.
deposit (ayrıca: collateral, pledge, hock)
deposit (ayrıca: investment)
When Greece joined the euro area, it was possible to convert deposits in drachmas because the drachma was abolished as a currency and has not existed since.
Gdy Grecja przystępowała do strefy euro przeliczenie lokat w drachmach było możliwe, bo drachmy jako waluta zostały wycofane i od tego momentu nie istniały.
We are also working to get rapid adoption of the regulations on the protection of bank deposits and on credit-rating agencies.
Pracujemy również nad szybkim przyjęciem przepisów dotyczących ochrony lokat bankowych oraz agencji ratingowych.
On the contrary: since 1 January EUR 59 billion has been withdrawn from Greek bank deposits by Greek citizens, and since 1 January EUR 12 billion of Greek government bonds have been sold.
Wręcz przeciwnie: od 1 stycznia z lokat bankowych obywatele greccy wypłacili 59 miliardów euro, a w tym samym okresie sprzedano greckie obligacje skarbowe warte 12 miliardów euro.
deposit (ayrıca: geological layer)
The non-traditional sources have a lower concentration of the raw material than the traditional deposits.
W źródłach alternatywnych surowiec ten jest mniej skoncentrowany niż w tradycyjnych złożach.

Lehçe' de "deposit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Mamy gwarancje depozytów dla drobnych ciułaczy, a nawet całkiem sporych ciułaczy.
EnglishWhat happened this summer raises questions about deposit-guarantee schemes.
Wraz z nimi pojawiły się bowiem pytania dotyczące systemów gwarancji depozytów.
EnglishThat means for every dollar you deposit, it loans out about nine or 10.
To oznacza, że na każdego dolara, którego zostawiasz w banku, on pożycza 9 lub 10.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (debate)
Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (debata)
EnglishThe Solomon islands deposit the instruments of accession to the Lomé Convention.
Wyspy Salomona składają dokumenty przystąpienia do konwencji z Lome.
EnglishPeople depositing money in banks know that there are deposit guarantees.
Osoby składające pieniądze w bankach wiedzą o istnieniu gwarancji depozytów bankowych.
EnglishI argue in favour of full European harmonisation of deposit guarantee schemes.
Popieram pełną europejską harmonizację systemów gwarancji depozytów.
EnglishThese companies should continue to fall within the scope of the deposit guarantee scheme.
Te ostatnie nadal powinny być objęte zakresem systemów gwarancji depozytów.
EnglishUpon storage, a fine white deposit with a clear colourless supernatant can be observed.
W trakcie przechowywania może powstawać biały osad i przezroczysty, bezbarwny płyn powyżej.
EnglishUpon storage, a fine white deposit with a clear colourless supernatant may be observed.
W trakcie przechowywania może powstawać biały osad i przezroczysty, bezbarwny płyn powyżej.
EnglishECB Opinion on amendments to the legislation on the deposit guarantee fund in Romania
Opinia EBC w sprawie zmian w przepisach dotyczących funduszu gwarantowania depozytów w Rumunii
EnglishSince January a strengthening in the deposit base of banks has been observed.
Od stycznia obserwuje się umacnianie bazy depozytowej banków.
EnglishIn spite of deposit fees, much of this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles.
Choć producenci napojów płacą za składowanie butelek, dużo z nich trafia do morza.
EnglishWe have been reviewing enhancements of deposit guarantee schemes.
Sprawdzaliśmy możliwości usprawnienia systemów gwarantowania depozytów.
EnglishBasel III and deposit protection need to be connected, as there is a connection between the two.
Należy połączyć Bazyleę II oraz ochronę depozytów, ponieważ istnieje między nimi związek.
EnglishUpon storage, a white deposit and clear supernatant may be observed for the DTPw-HBV component.
ze W trakcie przechowywania w komponencie DTPw- HBV może powstać biały osad i przezroczysty
EnglishECB Opinion on reform of the Dutch deposit guarantee scheme
Opinia EBC w sprawie reformy holenderskiego systemu gwarantowania depozytów
EnglishECB Opinion on the bank levy and contributions to the deposit guarantee scheme in Slovakia
Opinia EBC w sprawie daniny od banków i wpłat na rzecz systemu gwarantowania depozytów na Słowacji
EnglishA sound, European-level deposit-guarantee system is bound to make a contribution in this respect.
Przyczyniłby się do tego z pewnością stabilny, ogólnoeuropejski system gwarancji depozytów.