"decisively" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"decisively" Lehçe çeviri

EN decisively
volume_up
{zarf}

decisively (ayrıca: absolutely, by far, decidedly, definitely)
You have to act quickly and decisively in order to preserve the Internal Market.
Aby ochronić rynek wewnętrzny musicie działać szybko i zdecydowanie.
In 2005, the voters of France and Holland decisively rejected the constitution.
W 2005 roku głosujący we Francji i Holandii zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko konstytucji.
(DA) Mr President, the citizens of Europe are decisively important for the EU's legislation.
Obywatele Europy są zdecydowanie ważni dla prawa UE.
Any upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
Wszelkiemu wzrostowi przepływu nielegalnych migrantów trzeba stanowczo przeciwdziałać.
I shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.
Będę zawsze rygorystycznie, stanowczo i we właściwy sposób przestrzegać tej zasady.
What actually happened was that Ireland decisively said 'no, thank you' to the Lisbon Treaty.
W rzeczywistości Irlandia stanowczo powiedziała "nie, dziękuję” traktatowi lizbońskiemu.
decisively (ayrıca: categorically, conclusively)

"decisively" için eşanlamlılar (İngilizce):

decisively
English
decisive
English

Lehçe' de "decisively" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHis report is clearly aimed at decisively reinforcing the Commission proposal.
Jego sprawozdanie ma na celu zdecydowane wzmocnienie propozycji Komisji.
EnglishHowever, further reform measures need to be implemented swiftly and decisively.
Konieczne jest jednak szybkie i sprawne wprowadzenie dalszych reform.
EnglishAll of us, without exception, agree that we need to act decisively against terrorism.
Wszyscy bez wyjątku zgadzamy się, że przeciwko terroryzmowi musimy działać w sposób zdecydowany.
EnglishYou have acted decisively and successfully in both of the crises which occurred this year.
Podjął pan zdecydowane i skuteczne działania wobec obu kryzysów, do jakich doszło w tym roku.
EnglishIn my opinion, the matter of rail transport should be tackled decisively and quickly.
W mojej ocenie w sposób zdecydowany i szybki należy zająć się kwestią rozwoju transportu kolejowego.
EnglishIt is extremely important to react decisively to climate change.
Zdecydowana reakcja na zmianę klimatu jest niezwykle ważna.
EnglishAs regards governance of the Single Market, I consider four directions to be decisively important.
Jeżeli chodzi o zarządzanie jednolitym rynkiem, dostrzegam cztery kierunki o decydującym znaczeniu.
EnglishIt is not enough though, ladies and gentlemen, if we do not decisively deal with another two issues.
Panie i panowie! To nie wystarczy, jeżeli w sposób zdecydowany nie rozwiążemy innych dwóch zagadnień.
EnglishIt has been said that I need to 'act decisively'.
Powiedziano też, że mam działać w sposób "zdecydowany”.
EnglishIn my opinion, we cannot ignore the immigration problem, but we must handle it cautiously and decisively.
Moim zdaniem nie możemy zignorować problemu imigracji, lecz musimy zająć się nim w sposób ostrożny, acz zdecydowany.
EnglishWe must be able to respond decisively to these unfortunate events and help the people who are caught up in them.
Musimy być w stanie skutecznie reagować na te nieszczęśliwe wypadki i pomagać ludziom, którzy są ich ofiarami.
EnglishIt is really time now to act decisively.
Nadszedł czas, aby działać w sposób zdecydowany.
EnglishBut, of course, we need to do more and it is now also time to act decisively to implement a comprehensive programme.
Musimy jednak oczywiście zrobić więcej i nadszedł czas stanowczego działania w celu wdrożenia kompleksowego programu.
EnglishWe want to act and we want to act decisively.
EnglishWe need to act decisively on this.
Musimy w tej sprawie działać w sposób zdecydowany.
EnglishTherefore, they should be used sparingly and prudently, but there are occasions when they must be used decisively.
Dlatego należy używać ich w oszczędnie i rozważnie, ale są okoliczności, w których należy ich używać w sposób zdecydowany.
EnglishI ask the Commission to act swiftly and decisively in accordance with the recommendations of the Auken report.
Zwracam się do Komisji o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu pani poseł Auken.
EnglishFirst, there is an apparent disinterest and unwillingness on the part of EU Members to address the area decisively.
Po pierwsze wydaje się, że członkowie UE nie są ani zainteresowani ani nie mają woli, aby zająć się tym obszarem w sposób zdecydowany.
EnglishIt is therefore necessary for us to respond decisively to this phenomenon, which is nothing other than organised criminal activity.
Stanowcza reakcja na powyższe zjawisko, a jest to zorganizowana działalność przestępcza, staje się więc koniecznością.
EnglishIt turned out that the policy of the Bundesbank to combat inflation immediately and decisively was the right one.
Okazało się jednak, iż polityka zdecydowanej walki z inflacją, jaką przyjął Bundesbank, była słuszna.