"decidedly" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"decidedly" Lehçe çeviri

EN decidedly
volume_up
{zarf}

decidedly (ayrıca: absolutely, by far, decisively, definitely)
The Commission should be decidedly more social, and the Commissioners should be competent.
Komisja powinna być zdecydowanie bardziej socjalna, a jej komisarze kompetentni.
This leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
Z tego powodu wiele osób w Gruzji czuje się zdecydowanie niepewnie.
Russia has decidedly departed from democratic standards.
Rosja zdecydowanie oddala się od standardów demokratycznych.

"decidedly" için eşanlamlılar (İngilizce):

decidedly
decided
English

Lehçe' de "decidedly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe existing limit on housing expenditure of 3% of the European Regional Development Fund allocation is decidedly too low.
Dotychczasowy 3% limit środków w Funduszu Rozwoju Regionalnego na mieszkalnictwo to stanowczo zbyt mało.
EnglishOther frontiers fell and the 'Schengen area' became decidedly larger, with obvious positive implications.
Kolejne granice zostały zlikwidowane i "obszar Schengen" znacznie się powiększył, z oczywistymi, pozytywnymi implikacjami.
EnglishWe also decidedly improved the definitions.
EnglishWe had decidedly low-tech communications. ~~~ We couldn't afford a satellite phone, so we had HF radio.
Mieliśmy niezwykle prosty technologicznie system komunikacji, nie mogliśmy pozwolić sobie na telefon satelitarny, wiec mieliśmy radio HF.
EnglishThis crisis is starting to take on a decidedly worrying dimension, as demonstrated by the numerous protests led by farmers in many regions of Europe.
Kryzys zaczyna przybierać niepokojące rozmiary, czego dowodem są liczne protesty rolników w wielu regionach Europy.
EnglishTo this end the directive under debate seeks - correctly, in my view - to improve matters significantly and decidedly.
Z tego powodu, dyrektywa będąca przedmiotem debaty, zmierza - i moim zdaniem słusznie - do uzyskania znaczącej i zdecydowanej poprawy w omawianych kwestiach.
EnglishThen there is the question of launching economic and democratic reforms to make decidedly more room for democracy in this important country.
Następnie mamy kwestię zapoczątkowania reform gospodarczych i demokratycznych, które stwarzałyby w tym ważnym kraju więcej przestrzeni dla demokracji.
EnglishI fear that we are moving forwards with the EIO whilst its very foundations, and the European Arrest Warrant on which it is based, are decidedly shaky.
Boję się, że forsujemy europejski nakaz dochodzeniowy, choć jego podstawy - jak i europejskiego nakazu aresztowania, na którym się opiera - są wyraźnie niepewne.
EnglishBut the frame of the novel is broader and decidedly includes West Germany; the policy of détente, the Western press, social democracy and the CDU are constantly part of it.
Jednak ramy powieści są znacznie szersze i obejmują również sytuację na Zachodzie. Polityka odprężenia, zachodnia prasa, socjaldemokracja i CDU są wciąż obecne.