EN court
volume_up
{isim}

1. genel

court (ayrıca: judgement, tribunal, law court)
volume_up
sąd {er.}
We had a 2000 presidential election decided by the Supreme Court.
W roku 2000 o wynikach wyborów prezydenckich zadecydował Sąd Najwyższy.
The Central District Court of Buda opened renewed proceedings on 31 March 2010.
Centralny Sąd Rejonowy dla Budy wznowił postępowanie 31 marca 2010 r.
This means that the court can examine whether a decision regarding sanctions is lawful.
Oznacza to, że sąd może zbadać, czy decyzja dotycząca sankcji jest zgodna z prawem.
court (ayrıca: manor, manor house)
And as Peter was beneath in the court, there cometh one of the maids of the high priest;
A gdy Piotr był we dworze na dole, przyszła jedna z dziewek najwyższego kapłana;
- (PL) Mr President, we all know that the positions of court jester and clown existed in times gone by.
- (PL) Panie przewodniczący! Na dawnych dworach istniało stanowisko błazna i klauna.
But Peter followed him afar off, unto the court of the high priest, and entered in, and sat with the officers, to see the end.
Ale Piotr szedł za nim z daleka aż do dworu najwyższego kapłana; a wszedłszy tam, siedział z sługami, aby ujrzał koniec.

2. Spor

court (ayrıca: pitch)
volume_up
boisko {nö.}
Some say that a normal male's lung has an area of the inside of a basketball [court].
Niektórzy twierdzą, że wewnętrzna powierzchnia płuca dorosłego mężczyzny jest równa boisku do koszykówki.
Nie niszcząc boiska.
The ball is now in your court and it is your turn to take action.
Jedno jest jednak jasne - piłka znajduje się na Pańskiej połowie boiska i to Pana kolej na działanie.
court
volume_up
kort {er.}
Video: Homer Simpson: We have a tennis court, a swimming pool, a screening room -- You mean if I want pork chops, even in the middle of the night, your guy will fry them up?
Wideo: Mamy kort tenisowy, basen, kino -- Jeżeli zażyczę sobie kotlety, nawet w środku nocy, to wasz facet mi je usmaży?

Lehçe' de "court" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn Germany, Sylvia Stolz was arrested for defending her client's views in court.
W Niemczech aresztowano Sylvię Stolz za obronę poglądów swojego klienta w sądzie.
EnglishThe Court of Auditors explicitly notes that this is not fraud, but shortcomings.
Trybunał Obrachunkowy wyraźnie stwierdza, że nie chodzi o nadużycia, lecz o braki.
EnglishThe Commission’s management of the budget is scrutinised by the Court of Auditors.
Kontrolę nad zarządzaniem budżetem przez Komisję sprawuje Trybunał Obrachunkowy.
EnglishThis is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
Po raz pierwszy Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń, a nie opinię niekorzystną.
EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Cięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.
EnglishThe European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) postawił nas w bardzo trudnym położeniu.
EnglishSuch European laws shall be adopted after consultation of the Court of Auditors.
Ustawy europejskie są przyjmowane po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym.
EnglishThe report includes the Court's recommendations, which must largely be accepted.
Trybunał zawarł także swoje zalecenia, z którymi w dużym stopniu należy się zgodzić.
EnglishAny doubt on this point shall be settled by decision of the Court of Justice.
Wszelkie związane z tą sprawą wątpliwości rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości.
EnglishThe Court of Justice shall form chambers consisting of three and five Judges.
Trybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów.
English The Court of Justice of the European Union shall have its seat in Luxembourg.5.
    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma siedzibę w Luksemburgu.5.
EnglishWe await the outcome of the court ruling on the legality of the President's election.
Oczekujemy na wyniki orzeczenia sądu w sprawie legalności wyborów prezydenckich.
EnglishBut we need to look at today's situation in the light of the Court judgments.
Musimy jednak przyjrzeć się dzisiejszej sytuacji w świetle orzeczeń Trybunału.
EnglishThe issue with regard to the International Criminal Court is a matter for another day.
Sprawa dotycząca Międzynarodowego Trybunału Karnego to temat na osobną dyskusję.
EnglishWe condemn the Iranian Revolutionary Court's unfounded decision on Roxana Saberi.
Potępiamy bezpodstawną decyzję Irańskiego Sądu Rewolucyjnego dotyczącą Roxany Saberi.
English The Court of Justice of the European Union shall in accordance with Part III:
    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z częścią III orzeka:
EnglishI welcome the approval by the Court of Auditors of the granting of discharge.
Z radością przyjmuję aprobatę Trybunału Obrachunkowego dla udzielenia absolutorium.
EnglishOn both these, the ball is in the European Parliament's court, for the second reading.
W obu sprawach piłkę rozgrywa obecnie Parlament Europejski przy drugim czytaniu.
EnglishAs of today appeals foreseen by the Paris Treaty can be placed to the Court.
Od tej chwili do Trybunału można wnosić apelacje przewidziane w traktacie paryskim.
EnglishIn either case, the Court investigates the allegations and gives its judgment.
W obu przypadkach Trybunał rozpatruje domniemane uchybienie i wydaje wyrok.