"core" için İngilizce-Lehçe çeviri


Şunu mu demek istedin córa
EN

"core" Lehçe çeviri

volume_up
core {sıf.}

EN core
volume_up
{isim}

1. genel

core (ayrıca: kernel, nucleus)
volume_up
jądro {nö.}
And indeed, it's this part of the brain, the core of the nucleus accumbens, actually, that is becoming active as you're measuring your gains and losses.
I jest to właśnie ta część mózgu, jądro półleżące, które uaktywnia się gdy oceniamy zyski i straty.
My advice is to find the avant-garde, to forge a core group of politically willing states and work with them to forge a common policy.
Moja rada brzmi: należy znaleźć awangardę, stworzyć jądro w postaci grupy państw mających polityczną wolę i pracować z nimi nad wspólną polityką.
core (ayrıca: cord, nucleus, root, medulla)
Core: magnesium stearate microcrystalline cellulose sodium starch glycollate.
Rdzeń tabletki: magnezu stearynian celuloza mikrokrystaliczna karboksymetyloskrobia sodowa.
Tablet core Lactose monohydrate Hyprolose Crospovidone Microcrystalline cellulose Magnesium stearate
Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Hydroksypropyloceluloza Krospowidon
Tablet core: lactose monohydrate, macrogol, magnesium stearate, talc
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, makrogol, magnezu stearynian, talk
core (ayrıca: apple core)

2. Astronomi

core
volume_up
jądro {nö.}
And indeed, it's this part of the brain, the core of the nucleus accumbens, actually, that is becoming active as you're measuring your gains and losses.
I jest to właśnie ta część mózgu, jądro półleżące, które uaktywnia się gdy oceniamy zyski i straty.
My advice is to find the avant-garde, to forge a core group of politically willing states and work with them to forge a common policy.
Moja rada brzmi: należy znaleźć awangardę, stworzyć jądro w postaci grupy państw mających polityczną wolę i pracować z nimi nad wspólną polityką.

3. Mimar

core
The report labels NATO as 'the core of European security'.
W sprawozdaniu określa się NATO jako "trzon bezpieczeństwa europejskiego”.
They are the core of the Commission's approach to tax policy and many of them have been discussed in several committees of the European Parliament.
Stanowią one trzon podejścia Komisji do polityki podatkowej i wiele z nich było już dyskutowanych w kilku komisjach Parlamentu Europejskiego.
The unimpeded operation of the 'free market', the liberalisation of markets and capitalist restructurings form the core of the measures proposed in the European Parliament report.
Niezakłócone działanie "wolnego rynku”, liberalizacja rynków oraz kapitalistyczne restrukturyzacje tworzą trzon działań proponowanych w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego.

Lehçe' de "core" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWith the library staff and the library board, we settled on two core positions.
Wspólnie z pracownikami i zarządem biblioteki ustaliliśmy dwie czołowe pozycje.
EnglishThis subgroup of patients is considered to constitute the core efficacy population.
Ta podgrupa jest uważana za stanowiącą podstawową populację analizy skuteczności.
EnglishI think this is a core and fundamental part of the work that we should do.
Myślę, że jest to podstawa oraz zasadnicza część pracy, jaką powinniśmy wykonać.
EnglishIn the core, we have thermonuclear reactions going on, creating chemical elements.
W jądrze przebiegają reakcje termojądrowe, tworzą się pierwiastki chemiczne.
EnglishThis is connected with freedom of expression, which is a core European value.
Wiąże się to z wolnością słowa, która stanowi podstawową europejską wartość.
English(DE) Madam President, I do believe that that is the core element that we are discussing.
(DE) Pani przewodnicząca! Moim zdaniem jest to główny przedmiot naszej dyskusji.
EnglishIt is this respect which is the core of human dignity, and it is the core of tolerance.
Właśnie to poszanowanie stanowi sedno godności człowieka oraz sedno tolerancji.
EnglishMeanwhile, these activities remain an important part of our core business.
Jednocześnie działania te pozostają ważnym elementem naszej podstawowej aktywności.
EnglishOne of the core objectives of the European Union is to have an area without barriers.
Jednym z najważniejszych celów Unii Europejskiej jest stworzenie obszaru bez barier.
EnglishReciprocity stands at the core of balanced trade and economic relations.
U podstaw zrównoważonego handlu i stosunków gospodarczych leży zasada wzajemności.
EnglishThe European Parliament is not tackling the core issue, because it is divisive!
Parlament Europejski nie zajmuje się głównym problemem, ponieważ to prowadzi do podziałów!
EnglishThere is 'permanent structured cooperation' enabling a military core Europe.
Mamy "stałą współpracę strukturalną” umożliwiającą stworzenie wojskowego "jądra Europy”.
EnglishBiodiversity is the very core of our survival on this planet as a human race.
Różnorodność biologiczna to filar naszego przetrwania jako rasy ludzkiej na tej planecie.
EnglishA core issue in the Lisbon debate in Ireland was the principle of unanimity.
Kluczową kwestią w debacie lizbońskiej w Irlandii była zasada jedności.
EnglishThat is also the core idea that has guided us throughout the preparation of the report.
Jest to też podstawowy zamysł, którym kierowaliśmy się przy sporządzaniu sprawozdania.
EnglishEnergy security, immigration and counter-terrorism are all core issues.
Bezpieczeństwo energetyczne, imigracja, walka z terroryzmem są kluczowymi kwestiami.
EnglishThe core institutions of our financial infrastructure have been shaken to their core.
Główne instytucje naszej infrastruktury finansowej odczuły to dogłębnie.
EnglishSo the project really addresses these three core issues in a new and exciting way, I think.
Projekt odnosi się do tych trzech poważnych wątków w nowy ekscytujący sposób.
EnglishThe other ingredients in the tablet core are croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize
Inne składniki rdzenia tabletki to kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu, skrobia
EnglishThe issue of security has, in particular, been at the core of our work.
U podstaw naszych prac leżała w sposób szczególny kwestia bezpieczeństwa.