EN copy
volume_up
{isim}

1. genel

copy (ayrıca: facsimile, lance, ditto, counterpart)
volume_up
kopia {diş.}
A copy of this correspondence has also been sent to Mr Coelho.
Kopia tej korespondencji została również przekazana panu posłowi Coelho.
A copy of this spreadsheet will appear in your Documents list.
Kopia tego arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlona na liście dokumentów użytkownika.Aby
But how do we know that the user's video was a copy?
Ale skąd wiedzieliśmy, że plik użytkownika był kopią?
copy (ayrıca: specimen)
A copy of any such arrangements shall be submitted to the Commission.
Komisja otrzyma egzemplarz wszelkich takich uzgodnień.
I have sent you a copy of my report, Baroness Ashton.
Przesłałem Pani egzemplarz tego sprawozdania.
Give every adult in the EU a copy of the Lisbon Treaty and then ask them to vote on it.
Dajmy każdemu dorosłemu w UE egzemplarz traktatu lizbońskiego, a następnie poprośmy go, aby nad nim zagłosował.
copy (ayrıca: photocopy)
copy (ayrıca: photocopy)
volume_up
kserówka {diş.} [gün. dil]

2. IT

copy
volume_up
kopia {diş.}
A copy of this correspondence has also been sent to Mr Coelho.
Kopia tej korespondencji została również przekazana panu posłowi Coelho.
A copy of this spreadsheet will appear in your Documents list.
Kopia tego arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlona na liście dokumentów użytkownika.Aby
But how do we know that the user's video was a copy?
Ale skąd wiedzieliśmy, że plik użytkownika był kopią?

"copy" için eşanlamlılar (İngilizce):

copy

Lehçe' de "copy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo use this tool, select the text that's formatted in the way that you want to copy.
Aby użyć tego narzędzia, zaznacz tekst sformatowany w sposób, który chcesz skopiować.
EnglishPerhaps the EU and its Member States could copy Iceland's sensible approach.
Być może UE i jej państwa członkowskie mogłyby skopiować rozsądne podejście Islandii.
EnglishWell, most rights owners, instead of blocking, will allow the copy to be published.
Większość właścicieli, zamiast blokować, zgadza się na publikacje kopii.
EnglishA tagged link will be generated for you and you'll be able to copy and paste it to your ad.
Wygenerowany zostanie otagowany link, który można skopiować i wkleić do reklamy.
EnglishDrag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Aby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
EnglishThe cache: operator shows you an archived copy of a page indexed by Google.
Operator cache: pozwala wyświetlić archiwalną kopię strony zaindeksowanej przez Google.
EnglishSave copy of sent messages in the "Sent Items" folder > do NOT Check
Zapisz kopie wysłanych wiadomości w folderze ,,Elementy wysłane" > NIE zaznaczaj.
EnglishAnd there was the big question of, how did you copy the information?
I pojawiło się wielkie pytanie w jaki sposób następuje kopiowanie tych infromacji.
EnglishMy second remark concerns the temptation to copy what the national parliaments do.
Moja druga uwaga dotyczy pokusy naśladowania parlamentów krajowych.
EnglishA hard copy of the colourful 218-page Report can also be ordered from EU Bookshop.
W serwisie EU Bookshop można też zamówić kolorowy wydruk sprawozdania ogólnego na 218 stronach.
EnglishI shall commit them to my memoirs and I shall send you a personal copy.
Zawrę je w moim pamiętniku i prześlę państwu kopię do osobistego użytku.
EnglishMostly the issues there are legal issues and breaking copy protections.
Najczęstsze są problemy prawne i związane z przełamywaniem zabezpieczeń.
EnglishWith the Paint Format tool, you can copy a shape or object’s background and line style.
Narzędzie Maluj formatowanie umożliwia skopiowanie kształtu lub tła i stylu linii obiektu.
EnglishTo copy a selection using the web clipboard menu, follow these steps:
Ponadto można skopiować zawartość na jednym komputerze, a następnie wkleić ją na innym.
EnglishIf you are working off-line, you can export or import projects using copy and paste.
W przypadku pracy offline projekty można eksportować i importować za pomocą funkcji kopiuj-wklej.
EnglishThere are a few cases in which the best way to copy and paste is using the web clipboard menu.
Ponadto można skopiować zawartość na jednym komputerze, a następnie wkleić ją na innym.
EnglishYou can use the extension to make a copy of the webpage available for offline viewing on your phone.
Możesz w ten sposób utworzyć kopię strony dostępną w trybie offline na telefonie.
EnglishOnce you're happy with what you see, copy the HTML that appears in the box at the bottom of the window.
Jeśli widok mapy jest odpowiedni, skopiuj kod HTML widoczny w polu na dole okna.
EnglishOrder your printed copy or download the PDF version of the consolidated text
Zamów traktat lizboński w wersji drukowanej lub pobierz skonsolidowany tekst traktatu w formacie PDF
EnglishClick the web clipboard icon and select Copy shapes to web clipboard.
Kliknij ikonę schowka internetowego i wybierz opcję Skopiuj kształty do schowka internetowego.