"to contribute" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to contribute" Lehçe çeviri

EN to contribute
volume_up
[contributed|contributed] {fiil}

1. genel

to contribute (ayrıca: to aid, to assist, to contribute to)
volume_up
wspomóc {per. fi.}
The EU wants to help Pakistan by contributing to the economic redevelopment of the country.
UE chce wspomóc Pakistan poprzez przyczynienie się do odbudowy tego kraju w sferze gospodarczej.
It must contribute to an analysis of the causes of this bee mortality and finally include research into and the fight against apiculture disease in the European veterinary policy.
Musi wspomóc finansowo badania nad przyczynami śmiertelności pszczół i w końcowym etapie włączyć badania i walkę z chorobami pszczół do europejskiej polityki weterynaryjnej.
to contribute (ayrıca: to chip in)
volume_up
dołożyć {per. fi.} (dopłacić)
to contribute (ayrıca: to chip in)
volume_up
dokładać [dokładam|dokładałbym] {imper. fi.} (dopłacić)
The state does not have to contribute to their maintenance.
Państwo nie musi dokładać do ich utrzymania.
Dlaczego mamy się do tego dokładać?
I wanted to see what my home town of Long Beach was contributing to the problem, so on Coastal Clean-Up Day in 2005 I went to the Long Beach Peninsula, at the east end of our long beach.
Ciekawy, jak do problemu dokłada moje rodzinne miasto Long Beach, w Dniu Sprzątania Wybrzeża w 2005 roku udałem się na wschodni koniec Półwyspu Long Beach.
to contribute (ayrıca: to collaborate, to create)
volume_up
współtworzyć {imper. fi.}
Sea transport and sea ports contribute to and bind together the single EU market and the world economy.
Transport morski i porty morskie współtworzą i łączą jednolity rynek unijny z gospodarką światową.
to contribute (ayrıca: to aid, to help, to give a hand)
volume_up
pomóc {per. fi.}
We do not understand how this mission can contribute to state-building.
Nie rozumiemy, w jaki sposób misja ta może pomóc w budowie państwa.
It can contribute to enabling European citizens to participate directly in the European political debate.
Może on pomóc obywatelom Europy w bezpośrednim uczestnictwie w europejskiej debacie politycznej.
In this area the EU could indirectly contribute and help Member States to modernise their policies.
Na tym obszarze UE mogłaby pośrednio wnieść swój wkład i pomóc państwom członkowskim unowocześnić ich polityki.
to contribute
It will then help us to contribute to a common perspective for the future.
Pomoże nam to wnieść wkład do przyszłej wspólnej perspektywy.
Indeed, we believe that everyone should contribute towards dealing with the crisis.
W istocie rzeczy uważamy, że każdy powinien wnieść wkład w zwalczanie skutków kryzysu.
The Council is pro-active and wishes to contribute.
Rada jest aktywna i chce wnieść wkład w tę kwestię.

2. "to sth"

to contribute
volume_up
przyczynić się {dön. per. fi.} (do czegoś)
In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article:
    Aby przyczynić się do realizacji celów określonych w niniejszym artykule:
The Turco judgment can contribute to the development of better lawmaking.
Orzeczenie w sprawie Turco może przyczynić się do lepszego stanowienia prawa.
Anything that can contribute to changing this situation is therefore important.
Dlatego istotne są wszystkie działania, które mogą przyczynić się do zmiany tej sytuacji.
to contribute
volume_up
przyczyniać się {dön. imper. fi.} (do czegoś)
A decrease in peripheral vascular resistance may contribute to this effect.
Do tego efektu może przyczyniać się zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego.
Several pathways have been described that may contribute to the metabolism of antibodies.
Opisano szereg szlaków metabolicznych mogących przyczyniać się do metabolizmu przeciwciał.
We need all production systems to contribute to our food security.
Wszystkie systemy produkcji muszą przyczyniać się do naszego bezpieczeństwa żywnościowego.

3. "to the case"

to contribute
volume_up
wnieść {per. fi.} [kib.] (do sprawy)
This directive may contribute to that in legislative terms.
Przedmiotowa dyrektywa może wnieść tu wkład pod względem legislacyjnym.
It will then help us to contribute to a common perspective for the future.
Pomoże nam to wnieść wkład do przyszłej wspólnej perspektywy.
Indeed, we believe that everyone should contribute towards dealing with the crisis.
W istocie rzeczy uważamy, że każdy powinien wnieść wkład w zwalczanie skutków kryzysu.
to contribute
volume_up
wnosić [wnoszę|wnosiłbym] {imper. fi.} [kib.] (do sprawy)
Wszystkie sektory powinny wnosić wkład w rozwój tego systemu.
Every nation will contribute to this development according to its own abilities and particular knowledge.
Każdy naród będzie wnosić wkład w ten rozwój odpowiednio do swych zdolności i szczególnej wiedzy.
EFR powinien również wnosić w to wkład.

Lehçe' de "to contribute" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.
EnglishGreater mobility of students, researchers and lecturers will contribute to this.
Złoży się na nią większa mobilność studentów, badaczy naukowych i wykładowców.
EnglishWe have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
Możemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.
EnglishUnfortunately, the regulation will now contribute to this misinterpretation.
Niestety obecnie rozporządzenie przyczyni się do tej niewłaściwej interpretacji.
EnglishUnfortunately this political will does not contribute to legal certainty as a whole.
Niestety generalnie ta wola polityczna ma niewiele wspólnego z pewnością prawną.
EnglishReliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.
Opieranie się wyłącznie na raporcie sędziego Goldstone'a nie przyczyni się do tego.
EnglishThis proposal will contribute positively to quality of life and health in the EU.
Ta propozycja przyczyni się pozytywnie do podniesienia jakości życia i zdrowia w UE.
EnglishAny or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.
do pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
EnglishAny or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.
na pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
EnglishThis will significantly contribute to the sustainability of inflation in Slovakia.
To zobowiązanie wniesie znaczący wkład w zrównoważenie inflacji na Słowacji.
EnglishIt is in areas like this that Europe can contribute significant added value.
To właśnie w takich dziedzinach Europa może przynieść wymierną wartość dodaną.
EnglishIt is important for the changes we have made to contribute to simplifying this policy.
Ważne jest, aby wprowadzone zmiany przyczyniły się do uproszczenia tej polityki.
EnglishI sincerely hope that the summit will contribute to solving these issues.
Mam głęboką nadzieję, że ten szczyt przyczyni się do rozwiązania tych problemów.
EnglishSuch factors possibly contribute to the higher average exposure observed in adolescents.
Czynniki te mogą wpływać na większą średnią ekspozycję obserwowaną u młodzieży.
EnglishIts purpose is to contribute to the further stabilisation and normalisation of Kosovo.
Jego celem jest przyczynienie się do dalszej stabilizacji i normalizacji w Kosowie.
EnglishRamzan Kadyrov, who has assumed power in Chechnya, does not contribute to stability.
Ramzan Kadyrow, który przejął władzę w Czeczenii, nie przyczynia się do stabilizacji.
EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Zakładam więc, że Parlament Europejski będzie brał w tym aktywny udział.
EnglishMigrants often contribute to the economic growth of their country of destination.
Migranci często przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego kraju, do którego przyjeżdżają.
EnglishMr President, I am delighted to have the opportunity to contribute to today's debate.
Panie przewodniczący! Ogromnie cieszę się z możliwości udziału w dzisiejszej debacie.
EnglishCirculating metabolites do not contribute to its pharmacologic activity.
Metabolity w krążeniu nie mają udziału w aktywności farmakologicznej leku. wa