"content" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"content" Lehçe çeviri

EN content
volume_up
{isim}

content (ayrıca: contents, stuff)
volume_up
treść {diş.}
Their measured content is in contrast with some other contributions.
Ich umiarkowana treść stanowi znaczny kontrast wobec niektórych innych wystąpień.
Being close to the content -- that's the content really is close to my heart.
Bycie blisko treści -- żeby ta treść by naprawdę blisko mojego serca.
We must now have special powers to discuss the content instead of the process.
Musimy posiadać teraz specjalne uprawnienia, aby przedyskutować treść zamiast procedury.
content (ayrıca: contents)
To enter content in an empty cell, click the cell and add your content.
Aby wpisać zawartość w pustej komórce, kliknij komórkę i wpisz zawartość.
The content is defined in terms of the smallest measurable content.
Zawartość jest określana w odniesieniu do najmniejszej mierzalnej zawartości.
Capsule content: macrogol polysorbate povidone butylated hydroxyanisole
Zawartość kapsułki: makrogol polisorbat powidon butylohydroksyanizol
content (ayrıca: cloth, data, fabric, material)
Decided to use recycled content from cement and steel manufacturing. ~~~ There is the inside of our lab.
Postanowiliśmy użyć przetworzony materiał powstały podczas produkcji cementu i stali.
You can help us find and index your video content by creating and submitting a Video Sitemap.
Aby ułatwić nam znajdowanie i indeksowanie swoich materiałów wideo, możesz utworzyć i przesłać mapę witryny wideo.
We don't allow content that contains nudity, graphic sex acts, or sexually explicit material.
Zabronione jest publikowanie treści zawierających nagość lub obrazowe przedstawienie aktów seksualnych oraz materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym.
content (ayrıca: contentment, satisfaction)
I am pleased with the content of the report, and for that reason, I voted in favour.
Treść sprawozdania przyjmuję z zadowoleniem i z tego powodu głosowałem za jego przyjęciem.
(Laughter) "And now we go in content to liberty and not to banishment."
(Śmiech) "Teraz dążymy z zadowoleniem do wolności, nie zaś na wygnanie."
There is much in this report to be content with and I echo the comments of a number of colleagues this morning.
Zawiera ono wiele elementów budzących zadowolenie i przyłączam się do komentarzy przedstawionych przez kilku kolegów w dniu dzisiejszym.
content
volume_up
ukontentowanie {nö.}

Lehçe' de "content" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhat has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.
To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
EnglishWith regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.
Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.
EnglishThe content of education must correspond to vocational and practical requirements.
Treści edukacyjne muszą być dostosowane do wymogów zawodowych i praktycznych.
EnglishI have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments.
Nie mam nic do dodania w tej kwestii, tak więc nie przedstawiłem żadnych poprawek.
EnglishThirdly, I will present a green paper on audiovisual content and the Internet.
Po trzecie, przedstawię zieloną księgę w sprawie treści audiowizualnych i internetu.
EnglishSurely this should be defined before we start on the formulation of the content.
Z pewnością należy go określić, zanim przejdziemy do formułowania treści porozumienia.
EnglishAnother portion is not only how content is produced, but how relevance is produced.
Kolejny fragment jest o powstawaniu nowej treści i też o powstawaniu jej trafności.
EnglishWe also have to put a more concrete content into energy and environmental cooperation.
Musimy także skonkretyzować współpracę w dziedzinie energii i ochrony środowiska.
EnglishI hope that you will be generous enough to advise me on the content of that vision.
Mam nadzieję, że zechce pani udzielić mi wskazówek co do kształtu tej wizji.
EnglishIt often seems as if they are just words which do not appear to have a lot of content.
Często wydaje się, że są to tylko słowa, które nie zawierają zbyt wiele treści.
EnglishOur intent is to represent the video content of the internet fairly and accurately.
Naszym celem jest sprawiedliwe i dokładne przedstawianie internetowych treści wideo.
English(Applause) I want to talk to you a little bit about user-generated content.
(Brawa) Chcę powiedzieć parę słów o treściach generowanych przez użytkownika.
EnglishSo, all of that is in the creation of content, of relevance, basic human expression.
Wszystko to dotyczy tworzenia treści, jej trafności, podstawowej ludzkiej ekspresji.
EnglishCapsule content Mannitol Croscarmellose Sodium Povidone Magnesium Stearate
Sunitynib i jego główny metabolit są metabolizowane przede wszystkim przez wątrobę.
EnglishBefore going into the content of the report, I would like to put it into perspective.
Zanim przejdę do treści sprawozdania, chciałabym na nie spojrzeć z pewnego dystansu.
EnglishWe are content with explaining them to them rather then consulting them.
Jesteśmy zadowoleni z wyjaśniania ich ludziom zamiast konsultowania ich z nimi.
EnglishSecondly, Europe is based on solidarity and therefore has a strong social content.
Po drugie, Europa opiera się na solidarności, a zatem posiada silną podbudowę socjalną.
EnglishYour page title gives Google additional information about the content of the page.
Tytuł strony stanowi dla Google dodatkową informację na temat jej treści.
EnglishA canonical page is the preferred version of a set of pages with highly similar content.
Strona kanoniczna jest preferowaną wersją zestawu stron o bardzo podobnej treści.