EN concerning
volume_up
{sıfat}

concerning (ayrıca: about, involving)
volume_up
dotyczący {sıf. er.}
The article concerning rest periods is also problematic.
Problematyczny jest również artykuł dotyczący okresów odpoczynku.
There is one final problem concerning the Roma, and it relates to us.
Istnieje jeden końcowy problem dotyczący Romów, który jest z nami powiązany.
I support the draft resolution concerning the strategy on Roma inclusion.
Popieram projekt rezolucji dotyczący integracji Romów.

Lehçe' de "concerning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.
EnglishMr President, issues concerning migration are always topical in the EU's work.
Panie przewodniczący! Sprawy dotyczące migracji są zawsze aktualne w pracach UE.
English1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
1 stycznia 1981 roku dla Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Greckiej;
EnglishThere are no specific data available concerning overdose with insulin glulisine.
Nie istnieją żadne specyficzne dane dotyczące przedawkowania insuliny glulizynowej.
EnglishFourthly, in points 31 and 32 there is a series of precise plans concerning Russia.
Po czwarte, w punktach 31 i 32 znajdują się szczegółowe plany dotyczące Rosji.
EnglishAll of our institutions have a responsibility concerning the monitoring of EU law.
Na wszystkich naszych instytucjach spoczywa obowiązek kontroli stosowania prawa UE.
EnglishThus we have reinforced the requirements concerning data protection in our proposals.
Dlatego wzmocniliśmy wymagania dotyczące ochrony danych w naszych propozycjach.
EnglishThe word of Jehovah which came to Jeremiah the prophet concerning the nations.
Słowo Pańskie, które się stało do Jeremijasza proroka przeciwko tym narodom.
EnglishThis applies, for instance, to Amendment 30 concerning the right to refuse night work.
Odnosi się to na przykład do poprawki 30 dotyczącej prawa do odmowy pracy nocnej.
EnglishI am, however, underwhelmed by the proposals concerning Articles 65 to 84.
Nie robią na mnie natomiast żadnego wrażenia wnioski dotyczące artykułów 65-84.
EnglishI also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Ja również chciałem zgłosić uwagę formalną dotyczącą harmonogramu i to ważną uwagę.
EnglishThis is evidence of a dynamic approach to the recent problem concerning Mattel.
Jest do dowód na dynamiczne podejście do ostatnich problemów dotyczących afery Mattel.
EnglishI think that the role of intermediaries and large food retail chains is concerning.
Myślę, że działania pośredników i dużych sieci sprzedaży detalicznej są niepokojące.
EnglishSubject: European Commission action concerning terrorist groups in Pakistan
Przedmiot: Działania Komisji wobec grup terrorystycznych działających w Pakistanie
EnglishI would once again urge people to support the committee text concerning the database.
Jeszcze raz wzywam państwa do poparcia tekstu komisji w odniesieniu do bazy danych.
EnglishConcerning the written press, the competences of the EU are substantially more limited.
Kompetencje Unii Europejskiej w przypadku prasy są znacznie bardziej ograniczone.
EnglishJustified doubts and shortcomings have been brought to light concerning his trial.
Na jaw wyszły uchybienia i uzasadnione wątpliwości dotyczące jego procesu.
EnglishEffective legislation needs to be put in place concerning the operation of these funds.
Należy wprowadzić skuteczną legislację regulującą funkcjonowanie tych funduszy.
EnglishFirstly, we need a rapid solution concerning practice in the European Union.
Po pierwsze, szybkiego rozwiązania dotyczącego praktyki w Unii Europejskiej.
EnglishI would also still like to respond to Mr Davies, concerning his very concrete question.
Chciałbym również odpowiedzieć na bardzo konkretne pytanie pana posła Daviesa.