EN

carry {isim}

volume_up

Lehçe' de "carry" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Uznaliśmy za stosowne przeprowadzić to dostosowanie zgodnie z wnioskiem Parlamentu.
EnglishWe, of course, know how politically difficult it would be to carry this through.
Oczywiście wiemy, jak trudno byłoby to przeprowadzić z politycznego punktu widzenia.
EnglishHowever, we would like to emphasise that we cannot carry on like this in the future.
Chcemy jednak podkreślić, że nie możemy działać w podobny sposób w przyszłości.
EnglishThe astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.
Każdy z astronautów trzymał dziesięć jedwabnych flag w osobistym wyposażeniu.
EnglishNevertheless Kain shall be wasted, Until Asshur shall carry thee away captive.
Wszakże spustoszony będzie Kenejczyk, aż cię Assur zaprowadzi do więzienia.
Englishit may carry out any other financial operation linked with its objectives.
może dokonywać wszelkich innych operacji finansowych powiązanych z jego celami.
EnglishRight now, then, we have to tighten up the laws and then carry out better controls.
Więc już teraz musimy uściślić przepisy, a dopiero potem wprowadzić lepszą kontrolę.
EnglishHow will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
W jaki sposób możliwe będzie przeprowadzanie skutecznych kontroli praw rodzicielskich?
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
W zamian musimy kontynuować prace w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia.
EnglishThe Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.
Agencja wykonuje swoje działania, w miarę potrzeby, w powiązaniu z Komisją.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Jeśli na to nie przystajemy, to nie mamy na co liczyć, nie będziemy mieć żadnych wpływów.
EnglishTherefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
Dlatego wykonajmy tę pracę, a jednocześnie pracujmy nad lepszym scenariuszem.
EnglishSo I've probably done about five years' research looking at what people carry.
Więc przez około pięć lat starałem się dowiedzieć jakie przedmioty ludzie noszą ze sobą.
EnglishEvidently, the European Union must carry out a political assessment of the sanctions.
Najwyraźniej istnieje konieczność, aby Unia Europejska dokonała oceny swoich sankcji.
EnglishWe want it to remain in place and we also want it to be able to carry out its tasks.
Chcemy, żeby w dalszym ciągu funkcjonował i mógł realizować swoje zadania.
EnglishIt is now the task of the Commission to carry this initiative forward with determination.
Teraz do Komisji należy zadanie dalszego rozwijania tej inicjatywy z determinacją.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
Szpitale przeprowadzające przeszczepy nie mają wybudowanych ambulatoriów.
EnglishThe problems of Ireland are going to carry on for as long as it is in the single currency.
Problemy Irlandii będą trwać tak długo, jak długo posiadać będzie wspólną walutę.
EnglishThe European Union will need to be consistent if it is to carry the weight it deserves.
Unia Europejska musi być konsekwentna, jeżeli chce odgrywać rolę, na jaką zasługuje.
EnglishBut I do make my commitment to carry on with this, because there is a strength of feeling.
Lecz zobowiązuję się do kontynuowania działań, ponieważ jestem do nich przekonana.