"capability" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"capability" Lehçe çeviri

EN capability
volume_up
{isim}

volume_up
możliwości {diş. çoğ.}
So I see emotions as highly evolved subsets of your capability.
Dlatego emocje to dla mnie wyspecjalizowane moduły naszych możliwości.
It's a journey that is right at the limit of human capability.
To podróż aż do granic ludzkich możliwości.
So that overmatched capability creates problems -- catastrophic successes the White House calls them.
Ten przerost możliwości stwarza problemy które Biały Dom nazywa katastroficznymi sukcesami.
capability (ayrıca: abilities, capabilities, capacities)
volume_up
zdolności {diş. çoğ.}
improving the coordination of intervention capability for disaster response;
doskonalenie koordynacji zdolności interwencyjnej potrzebnej do reagowania w przypadku katastrof;
You rightly noted the successes and progress of capability development.
Słusznie zauważyła Pani sukcesy i postępy w zakresie planu rozwoju zdolności.
The objective of the EIT is to support the key element of competitive capability: 'Knowledge'.
Celem EIT jest wspieranie kluczowego elementu zdolności konkurencyjnej: "wiedzy”.
capability (ayrıca: ability, aptitude, capacity, facility)
It will have the physical capability to operate on a 24/7 basis.
Będzie miało fizyczną zdolność do działania w systemie 24/7.
This is really a unique capability of the MR.
To naprawdę unikalna zdolność rezonansu.
As planned, the initial operating capability will be reached in a few days, in the middle of this month.
Jak planowaliśmy, początkowa zdolność operacyjna zostanie osiągnięta za kilka dni, w połowie tego miesiąca.
capability (ayrıca: abilities, potentiality, potential)
that's a huge power-generating capability, a mobile power-generating capability.
To ogromny potencjał prądotwórczy, przenośny potencjał prądotwórczy.
It will greatly enhance Europe's capability in this area.
Znacząco zwiększy to potencjał Europy w tym obszarze.
And only states legitimately have security policies and military capabilities.
Tylko państwa mają usankcjonowaną politykę bezpieczeństwa i potencjał wojskowy.
Zebra provides software tools that you can download to enhance your printer's capabilities and maximize performance.
Zebra oferuje narzędzia programowe, które możesz pobrać, aby poszerzyć możliwości swoich drukarek i zapewnić im maksymalną wydajność.
capability (ayrıca: ability, facility, opportunity, option)
The Commission is looking into the possibility of launching projects aimed at reinforcing Pakistan's counter-terrorism capabilities.
Komisja bada możliwość uruchomienia projektów mających na celu wzmocnienie zdolności Pakistanu do zwalczania terroryzmu.
If we lose the capability, the possibility of freely expressing our views, it is the road to disaster, and I strongly object to the attacks on Václav Klaus.
Jeżeli utracimy możliwość swobodnego wyrażania poglądów, znajdziemy się na równi pochyłej, więc stanowczo sprzeciwiam się atakom na Václava Klausa.
In particular, the opportunity to work, to exploit their capabilities, to live a dignified life and to be successful must be provided to these people.
Trzeba przede wszystkim zapewnić tym ludziom możliwość pracy, wykorzystywania zdolności, godnego życia i odnoszenia sukcesów.

"capability" için eşanlamlılar (İngilizce):

capability
capable

Lehçe' de "capability" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAstraZeneca UK Ltd, 600 Capability Green Luton, Bedfordshire, LU1 3LU, UK
BG - Bułgaria AstraZeneca UK Ltd, 600 Capability Green Luton, Bedfordshire, LU1 3LU, UK
EnglishWe also see that this region has the least capability in terms of dealing with the disease.
Widzimy też, że ten region najmniej potrafi radzić sobie z tą chorobą.
EnglishThere's also a search capability, if you're interested in finding out about a certain population.
Obecna jest wyszukiwarka, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o konkretnej populacji.
EnglishI'll build you an arm that's under nine pounds that has all that capability in one year.
zajmie rok. ~~~ Ale kolejne 9 zajmie usprawnianie i funkcjonalność." Zostawiliśmy kwestię otwartą.
EnglishIt also has to show its own competence and capability to interpret such data correctly.
Musi także wykazać własne kompetencje i umiejętność poprawnego interpretowania tego rodzaju danych.
EnglishFirst, Russia must assure its capability of fulfilling its commitments to the EU.
Po pierwsze Rosja musi zagwarantować, że będzie zdolna do wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec UE.
EnglishHow long will it take us to have the capability to respond?
Ile jeszcze czasu zabierze nam osiągnięcie potencjału do podjęcia reakcji?
EnglishAnd we're trying to figure that out, because it is an amazing capability.
Jest to tak niezwykłe zjawisko, że próbujemy je rozpracować.
EnglishWe can rely on the extraordinary capability of all its institutions, particularly this Parliament.
Możemy polegać na niezwykłych możliwościach wszystkich instytucji, szczególnie tego Parlamentu.
EnglishIn this spirit, the appointment of its members must be governed by criteria of capability and independence.
W związku z tym nominacje na jego członków muszą podlegać kryterium kompetencji i niezależności.
EnglishI also support the creation of a European rapid response capability (European civil protection force).
Popieram również utworzenie europejskich sił szybkiego reagowania (europejskich sił ochrony ludności).
EnglishAstraZeneca UK Limited Horizon Place, 600 Capability Green, Luton, Bedfordshire LU1 3LU England UK
AstraZeneca UK Limited Horizon Place, 600 Capability Green, Luton, Bedfordshire LU1 3LU England Wielka Brytania
EnglishAny alcohol intake impairs driving capability.
Każda ilość spożywanego alkoholu ma wpływ na prowadzenie pojazdu.
EnglishAnd it had nothing to do with technical capability.
I nie miało to nic wspólnego z możliwościami technicznymi.
EnglishWhat we need is a true 'rapid response capability'.
Potrzebne nam prawdziwe "siły szybkiego reagowania”.
EnglishThe time has therefore come to speed up the process that will equip the EU with a modern and efficient civil protection capability.
Nadszedł więc czas, by przyspieszyć ten proces, który zapewni UE nowoczesną i skuteczną ochronę ludności.
EnglishAt least the exponential growth of information technology capability will continue unabated.
I tak samo będzie podczas naszej obecnej recesji: niezależnie od wszystkiego, wykładniczy przyrost mocy informatycznych będzie postępował dalej.
EnglishIn this spirit, the nomination of the individuals of which it is composed must be governed by capability and independence criteria.
Nominacja osób na jej członków musi odbywać się w tym duchu, według kryteriów umiejętności i niezależności.
EnglishIn December 2007 the European Council declared that it would be unacceptable for Iran to have a nuclear military capability.
W grudniu 2007 r. Rada Europejska oświadczyła, że nie będzie akceptowała posiadania przez Iran potencjału jądrowego.
EnglishCountries like Iran and North Korea are in the process of acquiring, or have the capability to acquire, a nuclear weapon.
Kraje takie jak Iran czy Korea Północna są w trakcie pozyskiwania, lub dysponują potencjałem do pozyskania broni jądrowej.