"by far" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"by far" Lehçe çeviri

EN by far
volume_up
{zarf}

Far too many people still have to wait far too long for a verdict on their cases.
Zdecydowanie zbyt wiele osób wciąż musi zdecydowanie zbyt długo czekać na orzeczenia w swoich sprawach.
And as far as these areas are concerned, I am fundamentally opposed to a free market.
Jeżeli chodzi o te obszary, jestem zdecydowanie przeciwna wolnemu rynkowi.
Now you can see that the waste far outweighs the actually useful amount.
Widać, że odpady zdecydowanie przeważają nad faktycznie użyteczną ilością.
by far (ayrıca: infinitely)
UN sanctions are far stronger and can be far more effective.
Sankcje ONZ są o wiele surowsze i mogą być o wiele skuteczniejsze.
It ignores scientific advice; it keeps setting quotas far, far too high.
Lekceważy rady naukowców, w dalszym ciągu ustawia o wiele za wysokie kwoty.
It is the poor countries of the world that receive by far the most refugees.
To ubogie kraje świata przyjmują o wiele większą liczbę uchodźców.
The revised rules are plainly far too strict, but better that than permitting neglect.
Zmienione zasady są wyraźnie zbyt restrykcyjne, ale to lepsze rozwiązanie, niż zezwalanie na nadużycia.
As far as the various national lobby groups are concerned, it has been clearly stated that these will not be included in the register.
Co do różnych krajowych grup interesu zostało wyraźnie powiedziane, że nie będą one wpisywać się do rejestru.
However, it is not sufficiently strongly worded as far as relations with Russia are concerned.
Niedostatecznie silnie jednak wyraża się na temat stosunków z Rosją.
by far (ayrıca: incomparably)

"by far" için eşanlamlılar (İngilizce):

by far

Lehçe de "by far" için benzer çeviriler

by edat
far sıfat
far zarf
Polish

Lehçe' de "by far" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe costs to manufacturers will be far outweighed by the overall economic benefit.
Ogólne korzyści gospodarcze znacznie przewyższą koszty, jakie poniosą producenci.
EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Jak dotąd Komisja jednak nie otrzymała żadnych wniosków dotyczących tych obszarów.
English. - (PL) Clearly, European industry is undergoing far-reaching change.
na piśmie. - Jest oczywiste, że przemysł w Europie ulega systematycznym przemianom.
EnglishI ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Pytam Komisję, jakie przeciwdziałania podjęła dotychczas w stosunku do Belgradu?
English(FR) Mr President, Commissioner, as far as I am concerned, it takes two to tango.
(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz! O ile wiem, do tanga trzeba dwojga.
EnglishThe states that hold these funds are not all friends of Europe, far from it.
Niektóre państwa posiadające takie fundusze bynajmniej nie są przyjazne Europie.
EnglishHowever, you are right to say that the situation is still far from satisfactory.
Ma pan jednak rację mówiąc, że sytuacja wciąż jeszcze nie jest zadowalająca.
EnglishHow does the Commission evaluate progress so far in attaining these two objectives?
Jak Komisja ocenia postępy osiągnięte dotychczas w realizacji tych dwóch celów?
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mrs Thomsen for a very far-reaching report.
Dziękuję sprawozdawcy, pani Britcie Thomsen, za bardzo wnikliwe sprawozdanie.
EnglishHowever, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.
To jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.
EnglishWe in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.
EnglishAs far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
Moim zdaniem, debata na temat procykliczności jest w chwili obecnej zbyt ogólnikowa.
EnglishIt is not so far from Luxembourg and they can travel by car without any problem.
Nie jesteśmy daleko od Luksemburga i można tu bez trudu dotrzeć samochodem.
EnglishHowever, as far as I am aware, none of the EU Member States has recognised Taiwan.
Jednak, o ile mi wiadomo, żadne z państw członkowskich UE nie uznało Tajwanu.
EnglishSo far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
W końcu, jak dotychczas trzy grupy w tej Izbie pracowały wyłącznie nad tym tematem.
EnglishSo far, EU governments have pumped more than €1.6 trillion into the rescue effort.
Rządy UE przeznaczyły do tej pory na działania ratunkowe ponad 1,6 bln euro.
EnglishAs far as cabotage is concerned, however, the proposal is downright disappointing.
Jeśli jednak chodzi o kabotaż, to propozycja ta jest głęboko rozczarowująca.
EnglishIt must be said, however, that the resolution does not go very far in this direction.
Należy jednak powiedzieć, że ta rezolucja nie idzie w tym kierunku zbyt daleko.
EnglishWhat we have seen so far is a kind of salami tactics, and that is damaging.
Do tej pory obserwujemy pewnego rodzaju "taktykę salami”, która jest szkodliwa.