"by contrast" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"by contrast" Lehçe çeviri

PL
EN

by contrast {bağlaç}

volume_up
by contrast
Gadolinium is used as a ‘ contrast enhancer’ to help obtain better pictures with MRI scanners.
Gadolin jest stosowany jako środek wzmacniający kontrast, który umożliwia uzyskanie czytelniejszych obrazów za pomocą skanerów MRI.
In contrast with many of our international competitors, the European Union does not limit itself to exchanging fish for money.
W przeciwieństwie do wielu międzynarodowych konkurentów Unii Europejskiej, nie ogranicza się ona do wymiany ryb za pieniądze.
I think it is important to state that this is also in contrast to those in different countries who would like to have more protected borders regarding energy markets.
Co ważne, jest to również sprzeczne z opinią osób w różnych krajach, które opowiadają się za lepszą ochroną granic w odniesieniu do rynków energii.
by contrast (ayrıca: whereas, while, but, however)
In contrast, muscle relaxation recovered spontaneously after 7.1 minutes.
Natomiast spontaniczne ustąpienie zwiotczenia następowało po 7, 1 minuty.
Emissions trading, in contrast, is not worth our support.
Handel uprawnieniami do emisji nie jest natomiast wart poparcia.
My government, by contrast, has decided to receive these detainees and I congratulate it on this approach.
Mój rząd, natomiast, zdecydował się przyjąć tych więźniów i gratuluję mu takiego podejścia.

Lehçe de "by contrast" için benzer çeviriler

by edat
contrast isim
to contrast fiil

Lehçe' de "by contrast" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut, Japan, in contrast to India and China, maintained its national sovereignty.
Ale Japonia, w przeciwieństwie do Indii i Chin zachowała swoją suwerenność państwową.
EnglishIn contrast to Mrs Corazza Bildt, I think that a good compromise has been reached.
W przeciwieństwie do pani poseł Corazzy Bildt sądzę, że osiągnęliśmy dobry kompromis.
EnglishIt is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.
Kontrastuje to bardzo z rozgorączkowanym i propagandowym językiem uzasadnienia.
EnglishAnd in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
W naszej analizie amerykańskich stanów odkryliśmy prawie taki sam kontrast.
EnglishIn contrast to what previous speakers have said, the goals were not wrong.
Nie zgadzam się z moimi przedmówcami i uważam, że przyjęte cele nie były złe.
EnglishBut the contrast will look something like that, so standing out a lot from the background.
Ale tak mógłby wyglądać ten kontrast. ~~~ W dużym stopniu wyróżniając się z tła.
EnglishIn contrast, ritonavir may decrease ethinyloestradiol concentrations.
Przeciwnie, rytonawir może prowadzić do zmniejszenia stężenia etynyloestradiolu.
EnglishIntravascular administration of iodinated contrast agents (see section 4.4)
donaczyniowe stosowanie jodowych środków kontrastowych (patrz punkt 4. 4).
EnglishIn contrast to phosphocysteamine, another active substance close to cysteamine bitartrate,
W odróżnieniu od fosfocysteaminy, innej substancji czynnej, zbliżonej do dwuwinianu
EnglishTheir measured content is in contrast with some other contributions.
Ich umiarkowana treść stanowi znaczny kontrast wobec niektórych innych wystąpień.
EnglishNo comparative studies with extracellular gadolinium contrast agents have been conducted.
Nie prowadzono badań porównawczych z pozakomórkowymi środkami kontrastowymi gadolinu.
EnglishIn contrast, much more attention should be paid to the traditional ties to Russia.
Przeciwnie, więcej uwagi należy zwrócić na tradycyjne więzy z Rosją.
EnglishHowever, in contrast to the USA, the Commission has omitted to do a number of things.
Jednak w przeciwieństwie do USA, Komisja nie podjęła szeregu działań.
Englishif you are going to have a contrast x-ray (a specific type of x-ray involving an injectable dye).
jeśli pacjent ma być poddany kontrastowemu badaniu radiologicznemu (szczególnemu
EnglishI can say that quite openly, because it is such a contrast with all the positive developments.
Mówię o tym otwarcie, ponieważ kontrastuje to ze wszystkimi pozytywnymi wydarzeniami.
EnglishIn contrast to the widely held belief in nationalism, we do not need less Europe, but more.
Wbrew powszechnym nastrojom nacjonalistycznym nie potrzebujemy mniej, lecz więcej Europy.
EnglishContrast medium not used in one examination must be discarded.
Środek kontrastowy niewykorzystany w trakcie jednego badania trzeba wyrzucić.
EnglishSome of these lesions may be seen on unenhanced, non-contrast MRI.
Część z tych zmian można zobaczyć na obrazach MRI bez podania kontrastu.
EnglishOPTISON contrast echocardiography should be accompanied by ECG monitoring.
W trakcie wykonywania echokardiografii z podaniem produktu OPTISON należy monitorować zapis EKG.
EnglishBy contrast, the European Union remained surprisingly passive during the attack on sovereign Georgia.
Unia Europejska podczas ataku na suwerenną Gruzję pokazała zadziwiającą bierność.