EN to bring on
volume_up
{fiil}

1. genel

to bring on (ayrıca: to disrupt, to induce, to lead to, to result in)
volume_up
spowodować {per. fi.}
Other amendments, however, are liable to bring about undesired results.
Jednakże inne poprawki mogą spowodować niepożądane konsekwencje.
Moreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
Capitalism can only bring more suffering and crisis.
Kapitalizm może spowodować jedynie więcej cierpienia i wywołać jedynie kolejny kryzys.
volume_up
wywołać {per. fi.}
Capitalism can only bring more suffering and crisis.
Kapitalizm może spowodować jedynie więcej cierpienia i wywołać jedynie kolejny kryzys.
This means that it uses the immune system, the body 's natural defences, to bring about its effect.
Oznacza to, że wykorzystuje on układ immunologiczny, naturalną obronę organizmu, aby wywołać pożądaną reakcję.
That would be the only way to exert real pressure and bring about the necessary changes.
Byłby to jedyny sposób rzeczywistego wywarcia nacisku i wywołania koniecznych zmian.
to bring on (ayrıca: to activate, to bring about, to cause, to effect)
volume_up
powodować {imper. fi.}
For that to be possible, the proposals made need to bring about unity.
Aby to było możliwe, wysuwane wnioski muszą właśnie powodować jedność.
The packaging of financial products can bring a lot of opacity to markets.
Kumulowanie produktów finansowych w pakietach może powodować znaczną utratę przejrzystości rynków.
It is that which I fundamentally object to and, as Mr Hannan has said, it is that which the Charter will bring to us more and more.
Właśnie temu zdecydowanie się sprzeciwiam i, jak powiedział poseł Hannan, Karta będzie powodować coraz więcej takich sytuacji.
volume_up
wywoływać {imper. fi.}
Those alterations and changes bring horrors of hardship on people.
Te modyfikacje i zmiany wywołują u ludzi przerażenie z powodu możliwych trudności.
Similarly, some turns of phrase that I have just heard worry me: the mosques bring war into our societies!
Podobnie niepokoją mnie przekłamania, które właśnie usłyszałem: meczety wywołują wojnę w naszym społeczeństwie!

2. "dancer, substitute"

to bring on (ayrıca: to bring in, to inaugurate, to input, to type)
volume_up
wprowadzić {per. fi.}
We have flexible microscopic probes that we can bring down into the body.
Mamy giętkie sondy mikroskopowe, które można wprowadzić w ciało.
Należy wprowadzić ustawodawstwo zakazujące dyskryminacji już teraz.
Realistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
Mówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.
to bring on (ayrıca: to enter, to introduce, to make, to interpose)
volume_up
wprowadzać {imper. fi.}
It is just nonsense to actually bring in legislation like this at this stage.
To czysty absurd wprowadzać prawodawstwo tego rodzaju na tym etapie.
See, you need some kind of infrastructure to bring a new thing.
Potrzebujemy jakiejkolwiek infrastruktury, aby wprowadzać nowości.
And I started to bring some order into some flags.
I zacząłem wprowadzać trochę porządku do flag.

3. "child, player"

to bring on (ayrıca: to prod, to mobilize)
zmobilizować się do zrobienia czegoś
I trust that the Court of Auditors will be able to stir itself with unexpected alacrity to bring its opinion before us.
Mam nadzieję, że Trybunał Obrachunkowy będzie w stanie zmobilizować się do działania i przedstawić nam opinię.
We were able to mobilize Ghanaians in the Diaspora to instigate change in Ghana and bring about democracy in Ghana.
Udało nam się zmobilizować Ghańczyków w diasporze do inicjowania zmian w Ghanie i przywrócenia w niej demokracji.
to bring on (ayrıca: to cheer on, to prod, to root for)
volume_up
dopingować {imper. fi.}
to bring on (ayrıca: to prod, to mobilize, to organize)
volume_up
mobilizować {imper. fi.}
mobilizować się do zrobienia czegoś
to bring on (ayrıca: to embolden, to prod)
volume_up
zdopingować {per. fi.}

4. "plant, crop"

to bring on
volume_up
przyśpieszyć wzrost {per. fi.} (czegoś)
to bring on
volume_up
przyśpieszać wzrost {imper. fi.} (czegoś)

Lehçe' de "to bring on" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishGalileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Galileo przyniesie więc namacalne korzyści w codziennym życiu naszych obywateli.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
Musimy zbadać przyczyny i siłę napędową, która przyciąga tych ludzi do Europy.
EnglishThat is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.
EnglishUsing saline injection, bring the final volume of eluate solution to 1.0 ml.
Rozcieńczyć końcowy roztwór za pomocą soli fizjologicznej do objętości 1, 0 ml.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Prosimy tylko, abyście przy następnej wizycie przywieźli do Brukseli trochę słońca.
EnglishIt is this government that is still best placed to bring some stability to Somalia.
To nadal jedyny rząd, który jest w stanie zapewnić w Somalii pewną stabilność.
EnglishFor thou wilt save the afflicted people; But the haughty eyes thou wilt bring down.
Z uprzejmym uprzejmie się obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz;
EnglishI convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.
Przekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.
EnglishI also believe that we must bring more courage and ambition to this matter.
Uważam również, że musimy okazać w związku z tą kwestią więcej odwagi i ambicji.
EnglishAs a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
Dlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.
EnglishWe shall either transform our world into a blossoming garden or bring about its ruin.
Albo przekształcimy nasz świat w kwitnący ogród, albo doprowadzimy go do upadku.
EnglishStimulation of this may bring benefits to farmers, consumers and whole economies.
Jej pobudzenie może dać korzyści rolnikom, konsumentom i całym gospodarkom.
EnglishI therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
EnglishTo bring up the outlines, follow these instructions for viewing Street View imagery.
Aby wyświetlić ich kontury, wykonaj te instrukcje wyświetlania zdjęć widoku ulicy.
EnglishGood governance will bring us closer to achieving the Millennium Development Goals.
Dobre sprawowanie rządów zbliży nas do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.
EnglishFirst of all, you wished to bring forward your vote to today or yesterday.
Po pierwsze, chcieliście państwo przeprowadzić swoje głosowanie dziś albo jutro.
EnglishMoreover, it will bring its inhabitants increased security and prosperity.
Ponadto przyczyni się to do zwiększenia dobrobytu i bezpieczeństwa mieszkańców.
EnglishRemember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.
Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy
EnglishAnd David wanted to carve deeply into Brad's face to bring the aging to this character.
A David chciał dokładnie odwzorować twarz Brada, żeby ukazać jego starzenie się.