"to bring closer" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"to bring closer" Lehçe çeviri

EN to bring closer
volume_up
{fiil}

volume_up
zbliżyć {per. fi.}
As rapporteur for the report on the active dialogue with citizens on Europe, I fully support any kind of communication tool which may help to bring closer the EU to the citizens.
Jako sprawozdawca na temat aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy, w pełni popieram wszelkiego rodzaju narzędzia komunikacji, które mogą pomóc zbliżyć UE do obywateli.
to bring closer (ayrıca: to bring together, to move closer, to move close)
volume_up
zbliżać {imper. fi.}
to bring closer (ayrıca: to come near)
volume_up
przybliżyć {per. fi.}

Lehçe' de "to bring closer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishGood governance will bring us closer to achieving the Millennium Development Goals.
Dobre sprawowanie rządów zbliży nas do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.
EnglishThis is an offer, and by that offer we are trying to bring the countries closer to us.
Jest to oferta, za pomocą której staramy się osiągnąć zbliżenie z odnośnymi krajami.
EnglishI trust that the resolution adopted will bring us closer to such a solution.
Mam nadzieję, że przyjęta rezolucja przybliża nas do takiego rozwiązania.
EnglishA new approach must be established on how to bring EU closer to citizens.
Należy przyjąć nowe podejście w kwestii zbliżania UE do obywateli.
EnglishIt should see it as an opportunity to bring our agenda closer to that of the citizens.
Rada powinna to postrzegać jako okazję do zbliżenia naszego programu działań do planów obywateli.
EnglishThis instrument, the European citizens' initiative, will bring the institutions closer to the citizens.
Ten instrument - europejska inicjatywa obywatelska - przybliży instytucje do ludzi.
EnglishThis is also the best way to bring Europe closer to its citizens.
Jest to także najlepszy sposób na zbliżenie Europy do jej obywateli.
EnglishThis would bring us closer to our citizens and give us more time for our real work.
To przybliżyłoby nas do naszych obywateli i dałoby nam więcej czasu na realizację naszej prawdziwej pracy.
EnglishYes, Turkey must be made to make efforts to bring that solution closer.
Owszem, Turcję należy nakłonić do podjęcia działań zmierzających do zbliżenia do takiego rozwiązania.
EnglishThe great concern underlying the Treaty of Lisbon was to bring Europe closer to its citizens.
Wielkim problemem leżącym u podstaw traktatu lizbońskiego było zbliżenie Europy do jej obywateli.
EnglishRidiculous measures of this sort certainly do not bring us closer to achieving the aims of that Strategy.
Takie absurdalne posunięcia nie przybliżają nas do realizacji jej założeń.
EnglishThe EU is ready to cooperate and to bring Moldova closer to the EU.
Unia jest gotowa do współpracy oraz zbliżenia Mołdawii do UE.
EnglishCommissioner Barroso said in Cork that the Lisbon Treaty would bring the EU closer to its citizens.
Komisarz Barroso powiedział w Cork, że traktat lizboński zbliży Unię Europejską do jej obywateli.
EnglishWe must focus on policies that bring Europe closer to its citizens and change their daily lives.
Musimy skupić się na politykach, które przybliżają Europę do jej obywateli i zmieniają ich codzienne życie.
EnglishThe main aim of the latter is to bring the Union closer to its citizens.
Mówimy tu bardzo wiele o strategii Komisji, której głównym celem jest, by Unia była bliżej obywatela.
EnglishI should like to ask which agencies will bring the citizen closer to Europe, as envisaged in the Debate Europe plan.
Chcę zapytać, które agencje będą zbliżały obywateli do Europy zgodnie z planem Debaty o Europie.
EnglishSuch action will bring the European Union closer to the citizens and strengthen its democratic legitimacy.
Działania te warunkują zbliżenie Unii Europejskiej do obywateli oraz wzmocnienie jej legitymacji demokratycznej.
EnglishAlthough obesity is an increasing problem, this White Paper does not bring us any closer to a solution.
Chociaż problem otyłości nabiera coraz większego znaczenia, Biała księga nie zbliża nas ku rozwiązaniu tego problemu.
EnglishI am pleased to see that both the Presidency and Parliament have made important efforts to bring their positions closer.
Jestem zadowolona, że zarówno prezydencja, jak i Parlament dołożyli starań w celu zbliżenia obu stanowisk.
EnglishThis will bring the European Union closer to its citizens.