"blur" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"blur" Lehçe çeviri

EN blur
volume_up
{isim}

"blur" için eşanlamlılar (İngilizce):

blur

Lehçe' de "blur" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt doesn't get underneath the translucent layers of the skin and blur out.
Nie przenika przez półprzezroczyste jego warstwy i nie zanika.
EnglishHigh compression ratios will introduce blur or pixelation that makes identification difficult.
Przy wysokim współczynniku kompresji pojawiają się rozmycie i piksele, co utrudnia identyfikację.
EnglishAnd at first, it's just a blur, but very quickly distinct things begin to appear in that blur.
Na samym początku jest to tylko mgła, ale po chwili z tego zarysu zaczynają się wyłaniać przeróżne rzeczy.
EnglishThe camera should be firmly fixed in order to minimize blur caused by camera movement.
Kamera powinna być solidnie przytwierdzona, aby zminimalizować zjawisko rozmycia obrazu powodowane przez ruch kamery.
EnglishBut, somehow, through his blur of pain, Crick fought back.
EnglishHe had faith in my abilities as a cartoonist, even though he had no direct evidence that I was any good whatsoever: everything he saw was just a blur.
Miał wiarę w moje umiejętności jako rysownika, Nie miał dowodów, że byłem dobry: wszystko, co widział było zamazane.
EnglishThe lines are going to blur.
EnglishThe apparent openness of our society remains a deceptive comfort when the moral values that make orientation possible in the first place blur.
Rzekoma otwartość naszego społeczeństwa jest złudnym komfortem, gdy zacierają się zasady moralne, które umożliwiają orientację w świecie.
EnglishUsing cameras that support progressive scan eliminates the blur that affects moving objects when using interlaced video.
Używanie kamer obsługujących funkcję skanowania progresywnego eliminuje rozmycie pojawiające się przy wyświetlaniu poruszających się obiektów w przypadku obrazu z przeplotem.
EnglishFor more advanced calibration, a Rotakin device (rotating man) may be used, which simulates object motion and resulting image blur.
Dokładniejsze dostrojenie można wykonać za pomocą urządzenia Rotakin (obracająca się postać), które umożliwia symulowanie ruchu obiektu i wynikające z tego rozmycie.
EnglishI investigate photography's ability to blur truth and fiction, and its influence on memory, which can lead to severe, even lethal consequences.
Badałam zdolność fotografii do zacierania granicy między prawdą, a fikcją i jej wpływu na pamięć, które mogą mieć poważne, nawet śmiertelne konsekwencje.
EnglishEconomic interests must not now be allowed to blur the issue of human rights and prevent the call for the immediate release of prisoners of conscience.
Nie możemy pozwolić, by gospodarcze interesy przesłoniły kwestie praw człowieka i powstrzymał nas od apelu o natychmiastowe wypuszczenie więźniów sumienia.
EnglishIt is important too that any information they receive is objective and that the pharmaceutical industry does not blur the line between information and advertising.
Ważne jest też, aby otrzymywane przez nich informacje były obiektywne, a przemysł farmaceutyczny nie zacierał granicy między informacją a reklamą.
EnglishIn this respect, I would like to point out, as the Commissioner did, that the changes in the way the armed forces are used can blur the image of humanitarian actors.
Podobnie jak pan komisarz, chciałbym pod tym względem zwrócić uwagę na fakt, że zmiany w sposobie wykorzystania sił zbrojnych mogą przyćmić wizerunek działaczy akcji humanitarnych.

Sözlükte diğer kelimeler