"blueprint" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"blueprint" Lehçe çeviri

EN blueprint
volume_up
{isim}

1. genel

blueprint (ayrıca: arrangement, design, diagram, plan)
volume_up
plan {er.}
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Plan filmowy był dokładną kopią statku odwzorowaną na podstawie blueprintów.
These teams have developed the blueprints for the future missions on the basis of the Ahtisaari plan.
Przedmiotowe zespoły opracowały projekty dla przyszłych misji na podstawie planu Ahtisaariego.
These are the same people that, if the Commission had done nothing, would have said 'the Commission is not doing anything,' 'we are waiting for the Commission to give us a blueprint'.
Są to ci sami ludzie, którzy w razie gdyby Komisja nic nie zrobiła, powiedzieliby "Komisja nic nie robi”, "czekamy na przedstawienie nam planu przez Komisję”.
blueprint (ayrıca: roadmap, strategy)

2. Teknoloji

blueprint

"blueprint" için eşanlamlılar (İngilizce):

blueprint

Lehçe' de "blueprint" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd it's the sequence of those subunits that defines that blueprint.
Jak długa jest nić? ~~~ Składa się z miliardów podjednostek.
EnglishWe have taken note of the blueprint drawn up by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Doceniamy strategię opracowaną przez rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
EnglishI think that we can see this negotiation as a contribution to the ASEAN blueprint for an economic community.
Moim zdaniem możemy uznać te negocjacje za wkład ASEAN na rzecz wspólnoty gospodarczej.
EnglishI believe it is a blueprint for the future in terms of how this House views agriculture.
Uważam, że stanowi ono strategiczny dokument sugerujący sposób traktowania rolnictwa przez Izbę w przyszłości.
EnglishI voted against the report because it is a blueprint for substantial political problems.
Głosowałem przeciwko przyjęciu przedmiotowego sprawozdania, gdyż musi ono spowodować poważne problemy polityczne.
EnglishBut we must have a Stockholm blueprint in the first place.
Po pierwsze jednak potrzebujemy strategii sztokholmskiej.
EnglishIt seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
Wydaje się, że do naszej konstrukcji finansowej wkradł się jakiś błąd projektowy i musimy go naprawić.
EnglishSo to our blueprint, we need to add tuned spines.
Więc do naszego projektu musimy dodać składające się kolce.
EnglishSo to our blueprint, we stick on some sticky pads.
Zatem do naszego projektu dokładamy klejące się opuszki.
EnglishSo these are tuned toes -- there are six of them, and they use the principles that I just talked about collectively for the blueprint.
Wykorzystują one zasady i cechy, które omawiałem i nanosiłem na nasz projekt.
English(Applause) Our research on the biomechanics of animal locomotion has allowed us to make a blueprint for a foot.
(Aplauz) Nasze badania na temat biomechaniki poruszania się zwierząt pozwoliły nam na stworzenie projektu stopy.
EnglishYou are therefore creating the blueprint, so to speak.
EnglishAnd again, everything is autonomous, and all Quentin has to do is to get them a blueprint of the design that he wants to build.
Wszystko wykonują samodzielnie, a Quentin musi jedynie dać im projekt konstrukcji, jaką mają stworzyć.
EnglishSo to our blueprint, we split some hairs.
Na naszym projekcie pojawiają się maleńkie włosy.
EnglishSo, if we want to then, to our blueprint, add the first important feature, we want to add distributed foot contact.
Jeżeli chcemy więc do naszego projektu dodać pierwszą ważną cechę, musimy zapewnić rozszerzoną możliwość kontaktu z podłożem.
EnglishSo to our blueprint, let's attach claws.
EnglishAt the end of May, the Commission will present its blueprint for how to organise such a system of financial supervision in Europe.
Pod koniec maja Komisja przedstawi projekt przedstawiający możliwości zorganizowania takiego systemu finansowego nadzoru w Europie.
EnglishIt's your blueprint.
EnglishLast, I understand that a complete and in-depth impact assessment of the economic governance blueprint would require time we do not have.
Wreszcie, jak rozumiem, pełna i wnikliwa ocena skutków projektu zarządzania gospodarczego wymagałaby czasu, którego nie mamy.
EnglishKeynes and Dexter White led their experts for a significant period of time, despite it being wartime, in order to produce a workable blueprint.
Keynes i Dexter White przeprowadzili swoich ekspertów przez ważny okres, mimo że był to czas wojny, w celu wypracowania realnego projektu.