"blockade" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"blockade" Lehçe çeviri

PL
EN

blockade {isim}

volume_up
This economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
Ta blokada ekonomiczna powinna być zniesiona, koszty wiz powinny być obniżone.
Dual blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system:
Podwójna blokada układu renina- angiotensyna- aldosteron:
The blockade breeds despondency, anger and hatred, not peace.
Blokada rodzi przygnębienie, złość i nienawiść, a nie pokój.

"blockade" için eşanlamlılar (İngilizce):

blockade

Lehçe' de "blockade" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut, first of all, we call on the Iraqi Government to lift the blockade of Camp Ashraf.
Przede wszystkim jednak wzywamy rząd iracki do zniesienia blokady obozu Ashraf.
EnglishI appeal to everyone to abandon this blockade in the interests of Europe.
Apeluję do wszystkich o zaprzestanie stosowania tej blokady w interesie Europy.
EnglishFourthly, I would like to call on the Council to end the Eurostat blockade.
Po czwarte pragnę wezwać Radę, by zaprzestała blokowania prac Eurostatu.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
Jednak z powodu blokady zanieczyszczenie środowiska w tamtym rejonie osiąga alarmujący poziom.
EnglishThis binding results in the activation of some estrogenic pathways and a blockade of others.
Wiązanie to powoduje aktywację niektórych ścieżek estrogenowych oraz blokowanie innych.
EnglishThe blockade, of course, has not been fully lifted, but the situation has improved considerably.
Oczywiście nie nastąpiło pełne zniesienie blokady, ale sytuacja znacznie się poprawiła.
EnglishReversal of neuromuscular blockade induced by rocuronium or vecuronium.
Odwrócenie blokady przewodnictwa nerwowo- mięśniowego wywołanej przez rokuronium lub wekuronium.
EnglishPrevention of gonadal function in bitches via long term blockade of gonadotrophin synthesis.
Hamowanie funkcji gruczołów płciowych u suk poprzez długotrwałą blokadę wytwarzania gonadotropin.
EnglishI would like to see Cyprus bringing an end to its blockade in this area.
Życzyłbym sobie, by Cypr zakończył blokadę w tym obszarze.
EnglishThis results in the reversal of neuromuscular blockade induced by rocuronium or vecuronium.
Powoduje to zniesienie bloku przewodnictwa nerwowo- mięśniowego wywołanego przez rokuronium lub wekuronium.
EnglishCalls for assistance are growing and, on top of this, the costs of assistance are rising as a result of the blockade.
Wołanie o pomoc staje się coraz częstsze, a koszty pomocy rosną w wyniku blokady.
EnglishAs a result re-occurrence of blockade might be observed.
Może to spowodować ponowne pojawienie się blokady przewodnictwa.
EnglishThis Parliament asked for the economic blockade to be lifted, but, to a very large extent, it continues.
Ten Parlament ubiegał się o zniesienie blokady gospodarczej, ale w dużym stopniu trwa ona nadal.
EnglishIntravenous calcium gluconate may be beneficial in reversing the effects of calcium channel blockade.
Glukonian wapnia podany dożylnie może być korzystny dla odwrócenia skutków blokady kanału wapniowego.
EnglishIntravenous administration of calcium gluconate may be beneficial in reversing the effects of calcium channel blockade.
Podanie dożylne glukonianiu wapnia może pomóc odwrócić skutki blokady kanału wapniowego.
EnglishImmediate reversal of rocuronium-induced blockade:
Natychmiastowe zniesienie blokady wywołanej przez rokuronium:
EnglishThe fact that we have not yet reached this point is entirely due to a blockade by Slovenia in the Council.
To, że nie doszliśmy jeszcze do tego punktu, da się całkowicie przypisać słoweńskiej blokadzie w Radzie.
EnglishThe borders must be controlled, and the blockade must be lifted.
EnglishLower concentrations of lopinavir/ ritonavir did not produce significant potassium (HERG) current blockade.
Lopinawir z rytonawirem w mniejszym stężeniu nie powodował istotnej blokady prądu jonów potasowych (HERG).
EnglishThe recommended dose of sugammadex depends on the level of neuromuscular blockade to be reversed.
Zalecana dawka sugammadeksu zależy od poziomu blokady przewodnictwa nerwowo- mięśniowego przeznaczonej do zniesienia.