"block" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"block" Lehçe çeviri

EN block
volume_up
{isim}

1. genel

volume_up
blok {er.}
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
Now a block of limestone, in itself, isn't particularly that interesting.
Blok wapienny, jako taki nie jest szczególnie interesujący.
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
Bezpośrednio akceptowalna: poprawka 107 (tekst jako całość, blok nr 1, poprawka kompromisowa).
block
block (ayrıca: notepad, pad)
volume_up
bloczek {er.} [küçl.]
block (ayrıca: log, stumbling block, caber)
volume_up
kłoda {diş.}
The real stumbling block is the relationship between Turkey and Cyprus and the unsolved problem of Cyprus.
Prawdziwą kłodą pod nogami są tu relacje pomiędzy Turcją a Cyprem i nierozwiązany problem Cypru.
Following the blocking by the administration, this obligation has not been met since July.
W związku z blokadą administracyjną obowiązku tego nie wykonano od lipca.
However, it appears that one country is now having a road block and blocking it from coming before the Committee of Ministers.
Wydaje się jednak, że w jednym kraju ma obecnie miejsce blokada, uniemożliwiająca przedstawienie tekstu Komitetowi Ministrów.
Well, he kept the balloon filled to block the artery, to simulate a blockage, which is what a heart attack is.
Napełnialiśmy balon, żeby zablokować tętnicę i wywołać blokadę - na tym polega atak serca.
block
Will it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
Czy w końcu nie będzie konieczne zablokowanie importu chińskich towarów?
This makes it practically impossible for creditors to block those funds.
Uniemożliwia to zablokowanie tych środków prze wierzycieli.
The Pakistani Telecom authority instructed all Internet providers to block the website.
Pakistańskie biuro Telecom nakazało wszystkim dostawcom Internetu zablokowanie tej strony.

2. IT

block
volume_up
blok {er.}
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
Now a block of limestone, in itself, isn't particularly that interesting.
Blok wapienny, jako taki nie jest szczególnie interesujący.
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
Bezpośrednio akceptowalna: poprawka 107 (tekst jako całość, blok nr 1, poprawka kompromisowa).
block

3. Spor

block
volume_up
blok {er.}
For those that understand cardiology, complete heart block means certain death.
Dla zaznajomionych z kardiologią, całkowity blok serca oznacza śmierć.
Now a block of limestone, in itself, isn't particularly that interesting.
Blok wapienny, jako taki nie jest szczególnie interesujący.
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
Bezpośrednio akceptowalna: poprawka 107 (tekst jako całość, blok nr 1, poprawka kompromisowa).

4. Britanya İngilizcesi

block (ayrıca: building, edifice, facility)
And here's the street or road leading to this building, which is 730 Nizam block at Allama Iqbal Town.
A to ulica prowadząca do tego budynku, blok 730 w Allama Iqbal.
Capitol Building and you pack 3,000 Capitol Buildings into that block, it would be equivalent to how large that block was.
Albo, żeby użyć odniesienia amerykańskiego, weźmy budynek Kapitolu. ~~~ 3000 takich budynków, upakowanych w jedną bryłę, da nam wielkość tego bloku lodowego.
This is Terminal Four at Heathrow, typical of any terminal -- big, heavy roof, blocking out the sunlight, lots of machinery, big pipes, whirring machinery.
Tutaj widzimy Terminal Czwarty lotniska Heathrow, typowy budynek -- wielki, ciężki dach blokujący światło słoneczne, mnóstwo maszyn, wielkie rury, szum.

Lehçe' de "block" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNo second or higher degree AV Block was seen in lacosamide treated patients.
U osób leczonych lakozamidem nie stwierdzano bloków drugiego lub wyższego stopnia.
EnglishI think we all know that the nuclear issue is the huge stumbling block at this moment.
Uważam, że wszyscy wiemy, że kwestia jądrowa stanowi obecnie główną przeszkodę.
Englishanti-psychotics and other drugs that block dopamine in the brain (e. g. sulpiride or
leki przeciwpsychotyczne i inne leki, które blokują dopaminę w mózgu (np. sulpiryd lub
EnglishI would urge China not to block this important action during this coming week.
Namawiałbym Chiny, aby nie blokowały tych istotnych działań w tym nadchodzącym tygodniu.
EnglishThey don't have the test scores, and there's a whole thing of trying to block the data.
Nie ma wyników testów, oraz istnieje cała idea zatrzymania tych informacji.
Englishthen the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,
po nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,
EnglishThe only stumbling block in this matter remains the horizontal issue of delegated acts.
Jedyną przeszkodą w tym zakresie pozostaje przekrojowe zagadnienie aktów delegowanych.
Englishand easier to plan a block of time when you will not be interrupted.
zapamiętanie i zaplanowanie czasu, w którym pacjent będzie miał zapewniony spokój.
EnglishOr you could go out by yourself even to a half-block-long empty lot,
Można też było pójść samemu w stronę pustej działki, długiej na pół przecznicy
EnglishTelmisartan does not inhibit human plasma renin or block ion channels.
Telmisartan nie hamuje aktywności reninowej osocza oraz nie blokuje kanałów jonowych.
EnglishThat could be a future stumbling block which I hope could be cleared up.
W przyszłości może to być przeszkodą, która, mam nadzieję, będzie mogła zostać usunięta.
EnglishA significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
Znaczny odsetek ludności UE żyje w wielomieszkaniowych wieżowcach.
EnglishMr President, would it be possible to have a block vote on all the amendments?
Panie Przewodniczący! Czy nie można byłoby zagłosować jeden raz w sprawie wszystkich poprawek?
EnglishThe first of these is the Functional Airspace Block System Coordinator.
Pierwszym z nich jest koordynator systemu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.
EnglishI mean, most of us know that pitch is a fundamental building block of music.
Większość z nas wie, że tonacja jest podstawowym elementem muzyki.
EnglishThe antibodies help to block the virus from infecting cells in the body.
Przeciwciała pomagają zatrzymać wirusa, uniemożliwiając mu wejście do komórek w organizmie.
EnglishIt seems to me that we are allowing the conscientious objectors to block progress on these issues.
Wydaje mi się, że pozwalamy obdżektorom na blokowanie postępu w tych dziedzinach.
EnglishThe next one is I froze myself in a block of ice for three days and three nights in New York City.
Następna to zamrożenie się w bloku lodu na trzy dni i trzy noce w Nowym Jorku.
EnglishWhat troubles me is how deeply rooted the former communist block ideology is in Africa.
Martwi mnie to, jak głęboko zakorzeniona jest w Afryce ideologia byłego bloku komunistycznego.
EnglishThe biggest stumbling block in the negotiations with the Council was precisely nanomaterials.
Największą przeszkodą w negocjacjach z Radą były właśnie nanomateriały.