EN bear
volume_up
{isim}

bear
A polar bear, to evolve a coat, will take thousands of generations, maybe 100,000 years.
Niedźwiedź polarny otrzymał swoje futro po upływie tysięcy pokoleń, może 100 tysięcy lat.
Drugiego dnia zaatakował nas niedźwiedź polarny.
To niedźwiedź duch, albo Kermode.
bear (ayrıca: teddy bear)
volume_up
miś {er.}
"Niedobry miś!"... Łups!
I see that you're clutching a teddy bear, etc., etc.
Widzę, że trzymasz pluszowego misia, itp., itd.
You don't look in the eyes of a carrot seed quite in the way you do a panda bear, but it's very important diversity.
Nie zapatrzymy się w nasiono marchwi tak, jak w misia pandę, ale to bardzo ważny rodzaj bioróżnorodności.

"bear" için eşanlamlılar (İngilizce):

bear

Lehçe' de "bear" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.
EnglishAnd the man shall be free from iniquity, and that woman shall bear her iniquity.
Tedy nie będzie mąż on winien grzechu; ale niewiasta ona poniesie nieprawość swoję.
EnglishI hope the Commissioner will bear this in mind when she draws up her proposals.
Mam nadzieję, że pani komisarz będzie o tym pamiętać przygotowując wnioski.
EnglishPlease bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
Prosimy o wyrozumiałość, ale na pewno wystąpienie będzie później dostępne w Internecie.
EnglishIt is a fundamental issue which we bear in mind in every measure we take.
To podstawowa kwestia, o której musimy pamiętać, podejmując wszystkie działania.
EnglishEurope's citizens cannot bear the costs alone for modernising energy systems.
Obywatele Europy nie mogą sami ponieść kosztów modernizacji systemów energetycznych.
EnglishThe worsening of the economic and financial crisis of capitalism bear this out.
Potwierdza to zaostrzenie gospodarczego i finansowego kryzysu kapitalizmu.
EnglishFor I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge.
Albowiem daję im świadectwo, iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według wiadomości.
EnglishThe Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
Komisja musi to uwzględnić i przeznaczyć więcej pieniędzy na ten cel od 2008 r.
EnglishThe Treaty will be signed on 13 December in the city whose name it will bear.
Traktat zostanie podpisany w dniu 13 grudnia w mieście, którego nazwę nosi.
EnglishAs we discuss Europe 2020, we need to bear a situation of this type in mind.
Omawiając strategię "Europa 2020”, musimy pamiętać o tego rodzaju sytuacji.
EnglishMore than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.
Ponad 70 % populacji tych zwierząt żyjących na wolności może zniknąć w ciągu 45 lat.
EnglishSo, today I say to the CDU 'Bear this in mind' and we ask that Germany does the same.
Dziś mówię zatem CDU: "Pamiętajcie o tym” - i prosimy całe Niemcy o to samo.
EnglishThis metamorphosis will not bear fruit if it is not rooted in democracy.
Ta metamorfoza nie będzie owocna, jeżeli nie będzie zakorzeniona w demokracji.
EnglishThat maketh the Bear, Orion, and the Pleiades, And the chambers of the south;
On sprawił wóz niebieski z gwiazd, Oryjona i Hyjady, i inne gwiazdy skryte na południe.
EnglishI agree that those who produced the waste have to bear the costs of waste management.
Zgadzam się, że ci, którzy wytworzyli odpady muszą ponosić koszty postępowania z nimi.
EnglishHere we should also bear in mind the competences of the Member States.
W tym względzie powinniśmy również pamiętać o kompetencjach państw członkowskich.
EnglishWe therefore urge Lady Ashton to bear in mind that the European Union has 27 Member States.
Dlatego przypominamy pani Ashton, że Unia Europejska ma 27 państw członkowskich.
EnglishThey must bear a close relationship to the practices in force in other modes of transport.
Muszą być ściśle zbliżone do praktyk obowiązujących w innych środkach transportu.
EnglishI have noted your suggestion of 2012, Mrs Bowles, and I will bear it in mind.
Odnotowałem pani sugestię dotyczącą roku 2012 i będę ją brał pod uwagę.