"atrocious" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"atrocious" Lehçe çeviri

EN atrocious
volume_up
{sıfat}

atrocious (ayrıca: abysmal, appalling, awful, despicable)
volume_up
okropny {sıf. er.}
atrocious (ayrıca: execrable, heinous, hideous, icky)
volume_up
ohydny {sıf. er.}
atrocious (ayrıca: cruel, cutthroat, evil-minded, inhumane)
volume_up
okrutny {sıf. er.}
This freedom was persecuted in atrocious ways by the communist regimes.
Reżimy komunistyczne w okrutny sposób naruszały tę wolność.
I consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
Uważam takie praktyki za okrutne pogwałcenie prawa człowieka do osobistej integralności.
Mr President, what is happening in Zimbabwe is remarkably sad and overwhelmingly atrocious.
Panie przewodniczący! To co dzieję się w Zimbabwe jest wielce zasmucające i przytłaczająco okrutne.
atrocious (ayrıca: abysmal, awful, baneful, calamitous)
volume_up
fatalny {sıf. er.}
atrocious (ayrıca: abysmal, appalling, black, creepy)
volume_up
potworny {sıf. er.}
It is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
Słusznie jest, byśmy potępili potworne przestępstwa popełnianie przez fanatyków.
It is imperative that we should avoid simplistic assertions that these atrocious killings are the results of religious hatred alone.
Musimy bezwzględnie unikać nadmiernie uproszczonych twierdzeń, że te potworne morderstwa są wynikiem samej tylko nienawiści religijnej.
The EU governments have been too hesitant in condemning these atrocious crimes and to make the regime bear responsibility for its behaviour.
Rządy państw członkowskich UE były zbyt niezdecydowane w potępianiu tych potwornych zbrodni i obarczeniem reżimu irańskiego odpowiedzialnością za jego działania.

"atrocious" için eşanlamlılar (İngilizce):

atrocious

Lehçe' de "atrocious" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
Słusznie jest, byśmy potępili potworne przestępstwa popełnianie przez fanatyków.
EnglishI consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
Uważam takie praktyki za okrutne pogwałcenie prawa człowieka do osobistej integralności.
EnglishMr President, what is happening in Zimbabwe is remarkably sad and overwhelmingly atrocious.
Panie przewodniczący! To co dzieję się w Zimbabwe jest wielce zasmucające i przytłaczająco okrutne.
EnglishThey endure atrocious conditions but still continue to come.
Znoszą straszliwe warunki, ale wciąż przybywają.
EnglishThis differs from the Commission proposal - the economic crisis was misused to submit an atrocious proposal.
Różni się on od wniosku Komisji - kryzys gospodarczy został wykorzystany do przedłożenia okrutnego wniosku.
EnglishThe trafficking in children has atrocious consequences.
EnglishYou can imagine, with 2,000 synchronized YouTube videos, the render time is just atrocious.
Nie skończyliśmy jeszcze całego obrazu Możecie sobie wyobrazić, że przy synchronizacji 2000 nagrań z YouTube renderowanie trwa wieki.
EnglishWe are also quite prepared to reiterate a radical condemnation of the atrocious crimes committed under Stalin.
Jesteśmy także przygotowani do powtórzenia radykalnego potępienia okropnych zbrodni popełnionych pod wodzą Stalina.
EnglishThat is our regime, our government -- our atrocious government, [that] has done every crime in order to stay in power.
Walczymy z irańskim reżimem, naszym rządem, potwornym rządem, który popełnił wszystkie możliwe zbrodnie, żeby utrzymać się przy władzy.
EnglishIt is imperative that we should avoid simplistic assertions that these atrocious killings are the results of religious hatred alone.
Musimy bezwzględnie unikać nadmiernie uproszczonych twierdzeń, że te potworne morderstwa są wynikiem samej tylko nienawiści religijnej.
EnglishFourthly, most prisoners - men and women - are convicted criminals, and many have committed atrocious acts against other human beings.
Po czwarte większość więźniów - tak kobiet, jak i mężczyzn - to kryminaliści, wielu z nich popełniło okrutne zbrodnie przeciw innym ludziom.
EnglishI think this should have happened a lot sooner on other grounds, not only after the occurrence of these atrocious incidents in the Gdaim Izyk camp.
Myślę, że powinno to się stać znacznie wcześniej z innych przyczyn, a nie dopiero po okropnych wydarzeniach w obozie Gdaim Izyk.
EnglishAll sane people on the island of Ireland have condemned this atrocious act - the murder of Constable Ronan Kerr - ar dheis Dé go raibh a anam.
Wszyscy rozsądni mieszkańcy Irlandii potępili ten straszliwy czyn - zabójstwo posterunkowego Ronana Kerra - ar dheis Dé go raibh a anam.
EnglishThe EU governments have been too hesitant in condemning these atrocious crimes and to make the regime bear responsibility for its behaviour.
Rządy państw członkowskich UE były zbyt niezdecydowane w potępianiu tych potwornych zbrodni i obarczeniem reżimu irańskiego odpowiedzialnością za jego działania.
EnglishWe will never stop these atrocious crimes if we do not recognise the political forces and the unscrupulous external interests which lie behind these wars.
Nigdy nie zatrzymamy tych fatalnych zbrodni, jeżeli nie rozpoznamy, jakie siły polityczne i jakie niegodziwe interesy zewnętrzne stoją za tymi wojnami.
EnglishThe kidnappers are demanding USD 8 000 ransom for their release and, in the meantime, are subjecting them to the most atrocious forms of abuse and deprivation.
Porywacze domagają się 8 tysięcy dolarów za uwolnienie uwięzionych, poddając ich tymczasem najbardziej skandalicznym formom molestowania i deprywacji.
EnglishI, like the ECR Group, reject this draconian bill, which would be an atrocious violation of individual rights, and call on President Museveni to veto it.
Podobnie jak grupa ECR sprzeciwiam się tej drakońskiej ustawie, która byłaby nieludzkim pogwałceniem praw jednostki, i wzywam prezydenta Museveniego do jej zawetowania.
EnglishToday, one of the persons convicted for participation in the preparation of that atrocious crime, Sabri Mehmedali, is a party functionary of the Movement for Rights and Freedoms.
Dzisiaj jedna z osób skazanych za udział w przygotowaniu tej okropnej zbrodni, Sabri Mehmedali, jest funkcjonariuszem partyjnym Ruchu na rzecz Praw i Swobód.
EnglishIt is atrocious that our fishermen should end up fishing in the same water for the same species as fishermen from other neighbouring nations who will be receiving this aid.
Nie do pomyślenia jest, by nasi rybacy poławiali na tych samych wodach te same gatunki ryb co rybacy z sąsiadujących krajów, którzy będą otrzymywać przedmiotowe wsparcie.