"atorvastatin" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"atorvastatin" Lehçe çeviri

EN atorvastatin
volume_up
{isim}

1. Tıp

atorvastatin
Atorvastatin and atorvastatin-metabolites are substrates of P-glycoprotein.
Atorwastatyna oraz jej metabolity są substratami dla glikoproteiny P.
Atorvastatin reduces LDL production and the number of LDL particles.
Atorwastatyna zmniejsza wytwarzanie LDL oraz ilość cząsteczek LDL.
Ketek should not be used concomitantly with simvastatin, atorvastatin and lovastastin.
Preparatu Ketek nie należy podawać jednocześnie z symwastatyną, atorwastatyną i lowastatyną.

"atorvastatin" için eşanlamlılar (İngilizce):

atorvastatin
English

Lehçe' de "atorvastatin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe absolute and relative risk reduction effect of atorvastatin was as follows:
Bezwzględne i względne obniżenie ryzyka za pomocą atorwastatyny było następujące:
EnglishThe recommended starting dose in this population is 10 mg of atorvastatin per day.
Zalecana dawka początkowa w tej populacji pacjentów to 10 mg atorwastatyny na dobę.
Englishfilm-coated tablet contains 10 mg atorvastatin (as calcium salt trihydrate).
tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej)
Englishfilm-coated tablet contains 20 mg atorvastatin (as calcium salt trihydrate).
tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej)
EnglishThe safety of atorvastatin in pregnancy and lactation has not yet been proven.
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania atorwastatyny w czasie ciąży i karmienia piersią.
EnglishClarithromycin increased the Cmax and AUC of atorvastatin by 56 % and 80 % respectively.
Klarytromycyna zwiększała Cmax i AUC atorwastatyny o odpowiednio 56 % i 80 %.
EnglishIn this situation a reduced dose of atorvastatin should be considered.
W omawianym przypadku, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki atorwastatyny.
EnglishEach tablet contains 40 mg of atorvastatin as atorvastatin calcium trihydrate.
Każda tabletka zawiera 40 mg atorwastatyny w postaci trójwodnej soli wapniowej atorwastatyny.
EnglishEach tablet contains 80 mg of atorvastatin as atorvastatin calcium trihydrate.
Każda tabletka zawiera 80 mg atorwastatyny w postaci trójwodnej soli wapniowej atorwastatyny.
EnglishA gradual dose increase of atorvastatin may be tailored to the clinical response.
Można następnie stopniowo zwiększać dawkę atorwastatyny, aż do uzyskania odpowiedzi klinicznej.
EnglishExtent of absorption increases in proportion to atorvastatin dose.
Stopień wchłaniania zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dawki atorwastatyny.
EnglishEach tablet contains 20 mg of atorvastatin as atorvastatin calcium trihydrate.
Każda tabletka zawiera 20 mg, atorwastatyny w postaci trójwodnej soli wapniowej atorwastatyny.
EnglishMean plasma elimination half-life of atorvastatin in humans is approximately 14 hours.
Średni okres półtrwania atorwastatyny u ludzi wynosi około 14 godzin.
Englishpravastatin, atorvastatin (medicines to lower cholesterol levels).
prawastatyny, atorwastatyny (leków zmniejszających stężenie cholesterolu).
EnglishAtorvastatin and atorvastatin-metabolites are substrates of P-glycoprotein.
Anglo- Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm).
EnglishPlasma concentrations of atorvastatin and its active metabolites are markedly increased (approx.
Dystrybucja Średnia objętość dystrybucji atorwastatyny wynosi około 381 l.
EnglishEach film-coated tablet contains 80 mg atorvastatin (as atorvastatin calcium (trihydrate)).
Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).
EnglishThis may possibly lead to increased plasma levels of atorvastatin (see section 4.4).
Może to prawdopodobnie prowadzić do zwiększenia stężenia atorwastatyny w osoczu (patrz punkt 4. 4).
EnglishIn this situation a reduced dose of atorvastatin should be considered.
W takim przypadku należy rozważyć zmniejszenie dawki atorwastatyny.
EnglishIf you are taking simvastatin, lovastatin, atorvastatin and some similar medicines (called HMG-
Jeśli pacjent stosuje simwastatynę, lowastatynę, atorwastatynę i inne podobne leki (zwane