EN approximate
volume_up
{sıfat}

approximate (ayrıca: up-close)
volume_up
zbliżony {sıf. er.}
However, the report clearly expresses principles governing a distribution that by its nature will be approximate in the final analysis.
Niemniej jednak sprawozdanie wyraźnie formułuje zasady dotyczące podziału miejsc, który ze swej natury będzie zbliżony w ostatecznych analizach.
approximate (ayrıca: calculated, estimated, rough, rough-and-ready)
volume_up
przybliżony {sıf. er.}
approximate (ayrıca: estimated)
volume_up
szacunkowy {sıf. er.}
approximate (ayrıca: rough, tentative)
volume_up
orientacyjny {sıf. er.}
approximate
volume_up
przybliżona {sıf. diş.}
Przybliżona liczba dostarczonych dawek leku.
Between doses, the red light flashes in one-second pulses, which indicate the approximate number of doses administered.
Pomiędzy kolejnymi dawkami czerwona dioda błyska jednosekundowymi impulsami, wskazując przybliżoną liczbę podanych dawek.
The red LED will pulse as outlined above to indicate the approximate number of on-demand doses delivered up to the query.
Czerwona dioda LED będzie błyskała jak opisano powyżej, wskazując przybliżoną liczbę dostarczonych do chwili sprawdzenia dawek.
approximate (ayrıca: calculated, estimated)
volume_up
szacowany {sıf. er.}

"approximate" için eşanlamlılar (İngilizce):

approximate

Lehçe' de "approximate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFollowing intravenous administration, an approximate 25 % difference between du
Po podaniu produktu dożylnie obserwowano różnicę w zakresie pola pod krzywą od 0 do uk
EnglishThe amount of Osigraft used should approximate the size of the bone defect.
Ilość leku Osigraft powinna mniej więcej odpowiadać rozmiarom ubytku kostnego.
EnglishThe amount of Osigraft used should approximate the size of the bone defect.
Ilość preparatu Osigraft powinna mniej więcej odpowiadać wielkości ubytku kostnego.
EnglishApproximate Guidelines for Initial, Pre-Meal EXUBERA Dose (based on patient lo
Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA ia
EnglishApproximate Guidelines for Initial, Pre-Meal EXUBERA Dose (based on patient
Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA
EnglishFollowing intravenous administration, an approximate 25 % difference between du
farmakokinetyka darbepoetyny alfa u osób dorosłych i dzieci z przewlekłymi chorobami nerek była od
EnglishThe approximate amount of perflutren gas in each ml of OPTISON is 0.19 mg.
W każdym 1 ml produktu znajduje się 0, 19 mg perflutrenu.
EnglishSearch engines use a variety of techniques to imitate how people think and to approximate their behavior.
Wyszukiwarki korzystają z różnych technik, naśladując sposób myślenia ludzi i ich zachowanie.
EnglishIt is a glycoprotein with an approximate molecular mass of 170,000 Da consisting of 1438 amino acids.
Jest to glikoproteina o masie cząsteczkowej wynoszącej około 170 000 Da, zbudowana ze 1438 aminokwasów.
EnglishAnd over the course of the next half-year, he slowly learned to approximate the proper adult form, "water."
Przez następne pół roku powoli nauczył się wymawiać zbliżoną właściwą formę słowa "water" (woda).
EnglishIts elimination half-life in humans, at an approximate urinary pH of 6, ranges from 5 to 8 hours.
Jego okres półtrwania w fazie eliminacji u ludzi, przy pH moczu wynoszącego około 6, wynosi od 5 do 8 godzin.
EnglishApproximate collection rate of 11 sheep per hour, which would make a working wage of 69 cents per hour.
Przybliżone tempo zbierania wyniosło 11 owiec na godzinę, co daje nam stawkę 69 centów za godzinę pracy.
EnglishWe use information transmitted by nearby WiFi access points to determine your approximate location.
Do określenia przybliżonej lokalizacji używamy informacji przesyłanych przez pobliskie punkty dostępowe Wi-Fi.
English(RO) An approximate 60 million European citizens, amounting to 15% of the EU's population, are at risk of poverty.
(RO) Około 60 milionów obywateli Europy, co stanowi 15% ludności UE, jest zagrożonych ubóstwem.
EnglishDetermining Approximate Number of Doses Delivered
Ustalanie przybliżonej liczby uwolnionych dawek leku
EnglishOctocog alfa is a glycoprotein consisting of 2332 amino acids with an approximate molecular mass of 280 kD.
Oktokog alfa jest glikoproteiną składającą się z 2 332 aminokwasów o przybliżonej masie cząsteczkowej rzędu 280 kD.
EnglishNow of course there are other moves, but with vast computers we approximate and come close to the optimal solution.
Oczywiście są inne ruchy, ale z wielkimi komputerami zaokrąglamy i zbliżamy się do optymalnego rozwiązania.
EnglishAdministration of Mimpara with food results in an approximate 50 – 80 % increase in cinacalcet bioavailability.
Podawanie preparatu Mimpara z pokarmem prowadzi do około 50 – 80 % zwiększenia dostępności biologicznej cynakalcetu.
EnglishAdministration of Parareg with food results in an approximate 50 – 80 % increase in cinacalcet bioavailability.
Podawanie preparatu Parareg z pokarmem prowadzi do około 50 – 80 % zwiększenia dostępności biologicznej cynakalcetu.
EnglishApproximate accumulation ranged from 1.4- to 8-fold following multiple as compared to single dose administration.
W przybliżeniu, kumulacja jest od 1, 4 - do 8- krotna po podaniu dawki wielokrotnej w porównaniu do dawki pojedynczej.