EN to acknowledge
volume_up
[acknowledged|acknowledged] {fiil}

1. genel

to acknowledge (ayrıca: to deem, to recognise, to recognize, to legitimate)
volume_up
uznać {per. fi.}
We can acknowledge this to be a success in the history of European integration.
Możemy ją uznać za sukces w historii integracji europejskiej.
Politicians need to acknowledge the great importance of the tourism industry to Europe.
Politycy muszą uznać ogromne znaczenie branży turystycznej w Europie.
But the crisis has shown that we need to acknowledge its systemic shortcomings.
Niemniej kryzys pokazał, że musimy uznać wady systemowe euro.
to acknowledge (ayrıca: to affirm, to attest)
volume_up
potwierdzić {per. fi.}
It must be acknowledged that the EU has already had negative experiences on a similar issue.
Należy potwierdzić, że UE ma już negatywne doświadczenia w podobnej kwestii.
I want the European Union to finally acknowledge that this change of policy has been a complete failure.
Chcę ostatecznego potwierdzenia ze strony Unii Europejskiej, że ta zmiana polityki była całkowitą porażką.
Turkey must acknowledge the Armenian genocide, a historic and symbolic act, and this will bear witness to its political maturity.
Turcja musi potwierdzić fakt ludobójstwa na Ormianach, jako akt historyczny i symboliczny.
to acknowledge
We all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
Wszyscy musimy przyjąć do wiadomości, że sytuacja ta wymaga wielopłaszczyznowego podejścia.
That is something we should acknowledge and accept.
Powinniśmy to przyjąć do wiadomości i zaakceptować.
Musimy to wyraźnie przyjąć do wiadomości.
to acknowledge
volume_up
przyznawać się {dön. imper. fi.} (do czegoś)
But we learn that with sophistication comes the understanding that you can't acknowledge that you have moral heroes.
Ale nauczyliśmy się, że wraz z wyrafinowaniem przychodzi zrozumienie, że nie możesz przyznawać się do posiadania bohaterów moralnych.
to acknowledge (ayrıca: to react, to reply, to respond)
volume_up
skwitować {per. fi.}
to acknowledge (ayrıca: to admit, to avow, to confess, to profess)
to acknowledge (ayrıca: to respond, to sign for)
volume_up
kwitować {imper. fi.}
to acknowledge
Finally, I want to acknowledge the role of Parliament in approving the fund for Dell workers.
Na zakończenie chcę wyrazić podziękowanie za rolę odegraną przez Parlament w procesie zatwierdzenia funduszu na rzecz pracowników z firmy Dell.
to acknowledge (ayrıca: to consider, to recognise, to agnize)
We have a duty to support, acknowledge and assist them.
Mamy obowiązek je wspierać, uznawać i udzielać im pomocy.
Individual performance must always be acknowledged by the EU.
Unia Europejska musi zawsze uznawać indywidualne osiągnięcia.
Today, because of Copenhagen they acknowledge that they have a co-responsibility.
Dzisiaj, dzięki szczytowi w Kopenhadze, gospodarki wschodzące uznają swoją współodpowiedzialność.
to acknowledge
volume_up
przyjąć {per. fi.} (z wdzięcznością)
We all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
Wszyscy musimy przyjąć do wiadomości, że sytuacja ta wymaga wielopłaszczyznowego podejścia.
That is something we should acknowledge and accept.
Powinniśmy to przyjąć do wiadomości i zaakceptować.
Ważne, aby przyjąć ten fakt do wiadomości.
to acknowledge
volume_up
przyjmować [przyjmuję|przyjmowałbym] {imper. fi.} (z wdzięcznością)
It does not acknowledge that the common agricultural policy has led to a paradoxical situation.
Nie przyjmuje do wiadomości, że wspólna polityka rolna doprowadziła do paradoksalnej sytuacji.
Let me reassure you that we acknowledge the new role of Parliament in line with the Treaty of Lisbon.
Pragnę zapewnić, że przyjmujemy do wiadomości nową rolę Parlamentu na mocy traktatu lizbońskiego.
We acknowledge the reassurances given by Mr Jouyet and Mrs Ferrero, but we need to move swiftly from words to actions.
Przyjmujemy zapewnienia pana Jouyeta i pani Ferrero, ale musimy szybko przejść od słów do czynów.
to acknowledge
volume_up
pogodzić się z {dön. per. fi.} (czymś)
(FI) Madam President, certain facts need to be acknowledged.
Należy pogodzić się z pewnymi faktami.
At the same time, we must be realistic and acknowledge that the transition process in Moldova is not easy and many reforms are still to be implemented.
Jednocześnie musimy pozostać realistami i pogodzić się z faktem, że proces przemian w Mołdawii nie jest procesem łatwym i wymaga jeszcze wdrożenia wielu reform.
to acknowledge
volume_up
potwierdzać odbiór {imper. fi.} (czegoś)
to acknowledge
volume_up
potwierdzić odbiór {per. fi.} (czegoś)
to acknowledge
volume_up
przywitać się {dön. per. fi.} (uznać czyjąś obecność)
to acknowledge
volume_up
godzić się z {dön. imper. fi.} (czymś)

2. "person, sb’s presence"

to acknowledge (ayrıca: to discern)
volume_up
zauważyć {per. fi.}
The Court of Auditors acknowledged the progress we have made.
Europejski Trybunał Audytorów zauważył postęp, jakiego dokonaliśmy.
First of all, however, I must acknowledge that the Commission's answer to the specific questions we are asking in our resolution has been positive, for the most part.
Przede wszystkim jednak muszę zauważyć, że odpowiedź Komisji na określone pytania zadane przez nas w ramach rezolucji była w znacznej części pozytywna.
I do not know whether Transparency International's figures are accurate, as you yourself acknowledged, but in any case the point you made was correct.
Nie wiem czy liczby, które podaje Transparency International są wiarygodne, jak sam pan poseł zauważył, jednak w każdym razie ma pan poseł rację.
to acknowledge (ayrıca: to remark)
The Commission acknowledges that some Member States already in 2005 have achieved a high share of renewable energy at national level.
Komisja zauważa, że niektóre państwa członkowskie już w 2005 r. osiągnęły wysoki udział energii odnawialnej na szczeblu krajowym. Sporządzając sprawozdania, o których mowa w art.

3. "greet"

to acknowledge (ayrıca: to greet, to hail, to say hello)
to acknowledge (ayrıca: to congratulate)
volume_up
pozdrowić {per. fi.}

4. "that"

to acknowledge (ayrıca: to concur)
volume_up
przyznać {per. fi.} (że)
This is a fundamental truth that we must dare to acknowledge in this debate.
Taka jest fundamentalna prawda, którą musimy odważyć się przyznać podczas tej debaty.
We must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
Należy przyznać, że w sferze równości dokonał się niewątpliwy postęp.
Never mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.
Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.
to acknowledge (ayrıca: to concur)
volume_up
przyznawać {imper. fi.} (że)
Nevertheless, we acknowledge that there are important changes to be made in this area.
Przyznajemy jednak, że obszar ten wymaga istotnych zmian.
As the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
Jak przypomniał nam pan komisarz, to bardzo dobrze - przyznaję to.
I acknowledge that our statistics do not always reflect this fact.
Przyznaję, że statystyki nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny.

Lehçe' de "to acknowledge" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
Wstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
EnglishIt is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
Należy konicznie oddać sprawiedliwość niezwykłemu wkładowi pracy Parlamentu.
EnglishRussia also needs to acknowledge that it cannot deal with this crisis on its own.
Także Rosja musi wreszcie zrozumieć, że sama nie poradzi sobie z kryzysem.
EnglishI also acknowledge that we could have explained and phrased things better in Article 3.
Przyznaję także, że mogliśmy lepiej wyjaśnić i wyrazić treści zawarte w art. 3.
EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
I wymagajcie, by ludzie, którzy Was uczą, również przyznawali się do nich i ich czcili.
EnglishI also consider it important to acknowledge certificates for on-board personnel.
Uważam także za ważne uznanie certyfikatów dla personelu pokładowego.
EnglishI would like to expressly acknowledge the PPE Group's part in these improvements.
Pragnę wyraźnie wskazać rolę grupy PPE w dokonanych udoskonaleniach.
EnglishThe majority in this Parliament refuses to acknowledge its political losses.
Jednak większość w tym Parlamencie nie potrafi pogodzić się ze swoją polityczną przegraną.
EnglishAs the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
Jak przypomniał nam pan komisarz, to bardzo dobrze - przyznaję to.
EnglishHear, ye that are far off, what I have done; and, ye that are near, acknowledge my might.
Słuchajcie, którzyście daleko, com uczynił, a bliscy poznajcie moc moję.
EnglishIt poisons our common future if we fail to acknowledge this properly.
Jeśli nie uznamy tego właśnie faktu, zatruje to naszą wspólną przyszłość.
EnglishWe acknowledge the common threat of nuclear proliferation, particularly from Iran.
Uznajemy wspólne zagrożenie rozprzestrzenianiem broni atomowej, w szczególności ze strony Iranu.
EnglishToday, because of Copenhagen they acknowledge that they have a co-responsibility.
Dzisiaj, dzięki szczytowi w Kopenhadze, gospodarki wschodzące uznają swoją współodpowiedzialność.
EnglishThe rapporteurs actually acknowledge this in paragraph 9 of the document tabled before Parliament.
Przyznają to nawet sprawozdawcy w punkcie 9 przedłożonego Parlamentowi dokumentu.
EnglishI should acknowledge that the EQF is a technical, even complex instrument.
Powiedziałbym, że europejskie ramy kwalifikacji są technicznym, a nawet złożonym instrumentem.
EnglishMoreover - my final point - if a people does not acknowledge its past, it has no future.
Ponadto - ostatnia kwestia - naród, który nie uznaje swojej przeszłości, nie ma przyszłości.
EnglishFor they refreshed my spirit and yours: acknowledge ye therefore them that are such.
Ochłodzili bowiem ducha mego i waszego; znajcież tedy takowych.
EnglishHow could it respond, in a way, to acknowledge or subvert the fact that we're looking at it?
Jak mogłaby reagować, w sensie potwierdzenia bądź zignorowania faktu, że na nią patrzymy?
EnglishIt is an indication of the fact that we acknowledge our responsibility towards the taxpayer.
Fakt ten pokazuje, że uznajemy naszą odpowiedzialność wobec podatników.
EnglishWe all acknowledge, however, that we must continue to reinforce and strengthen the ENP.
Jednak wszyscy rozumiemy, że wzmacnianie EPS należy kontynuować.