"via" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"via" İsveççe çeviri

SV

"via" İngilizce çeviri

EN
EN

via {edat}

volume_up
1. "through, or by the help of"
via (ayrıca: across, at, by, thru)
This comes about via industry, environmental organisations and the unions.
Det sker genom näringslivet, miljöorganisationer och fackföreningarna.
Can we realise political ambitions via the public procurement procedures?
Kan vi förverkliga politiska ideal genom förfarandena för offentlig upphandling?
The overall aim is regionalisation via a uniform Community approach.
Den övergripande målsättningen är en regionalisering genom en likformig gemenskapsstrategi.
Advertisements cross borders via the packaging of goods, via radio, television and via the other media.
Reklamen överskrider gränserna via varuförpackningar, via radio, TV och via andra medier.
Will this now be provided via an agency or via delegations?
Kommer de nu att ske via en byrå eller via delegationer?
Do you intend to address the citizens via the media as well, that is to say via the television and Internet?
Tänker ni också rikta er till medborgarna via media, alltså även via TV och via Internet?
Not via the usual procedure, but by means of a special 'fast track' procedure.
Inte med hjälp av det sedvanliga förfarandet utan med hjälp av ett ”påskyndat” förfarande.
The Union must also exert actual pressure via the Association Agreement.
Unionen måste också utöva tryck med hjälp av associeringsavtalet.
These data are collected via the online subscription form available on this same website.
Uppgifterna samlas in med hjälp av ett webbformulär på webbplatsen.
SV

via {edat}

volume_up
via (ayrıca: genom, med hjälp av)
volume_up
via {ed.} (through, or by the help of)
Reklamen överskrider gränserna via varuförpackningar, via radio, TV och via andra medier.
Advertisements cross borders via the packaging of goods, via radio, television and via the other media.
Kommer de nu att ske via en byrå eller via delegationer?
Will this now be provided via an agency or via delegations?
Tänker ni också rikta er till medborgarna via media, alltså även via TV och via Internet?
Do you intend to address the citizens via the media as well, that is to say via the television and Internet?

"via" için eşanlamlılar (İsveççe):

via

İsveççe' de "via" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere needs to be more transport via rail and water - let us make it happen.
Låt oss genomföra en förflyttning av transporterna till järnvägarna och vattnen.
EnglishThese entries are saved in a database table and cannot be modified via the list box.
Dessa poster är lagrade i en databastabell och kan inte redigeras i listrutan.
EnglishYou are welcome to visit us in the C-building, Luleå  or submit a question via email.
Du är välkommen att besöka oss i C-huset, Luleå eller skicka en fråga över e-post.
EnglishImportant editing tools are directly accessible via this dockable toolbar.
I denna förankringsbara list finns alla de viktigaste redigeringsmöjligheterna.
EnglishVia the study we propose, we would like the position of farmers to be monitored.
Vi vill granska jordbrukarnas situation i den studie som vi föreslår.
EnglishThe report is accessible via the Internet, as is the Spanish Government's response.
Rapporten finns tillgänglig på Internet och där finns också den spanska regeringens svar.
EnglishThe idea behind it is to create responsibility and, via that, to achieve prevention.
Syftet är att skapa ansvar och därigenom åstadkomma förebyggande arbete.
EnglishBut the problem, in any case, is not one that we can solve via purely intra-European means.
Hur som helst kan vi inte lösa det här problemet med enbart inomeuropeiska medel.
EnglishThe report is accessible via the Internet, as is the Spanish Government' s response.
Rapporten finns tillgänglig på Internet och där finns också den spanska regeringens svar.
EnglishA list of all selected characters (via mouse or keyboard) is displayed here.
Här listas i tur och ordning de tecken som du har markerat med musen eller tangentbordet.
EnglishIf the right margin is to be moved, you can do this via the right character on the ruler.
Om Du vill flytta högermarginalen, gör Du det med markeringen till höger på linjalen.
EnglishBut I am glad that the Commissioner has offered to make it available via the worldwide web.
Jag är emellertid tacksam för att kommissionären har lovat en hemsidespresentation.
EnglishI hope that we will make some headway here via this energy report.
Jag hoppas att energibetänkandet är ett sätt för oss att komma vidare på området.
EnglishA preview window shows you which spacing is modified via the respective boxes.
I ett förhandsvisningsfönster visas vilka avstånd Du kan ändra i de aktuella rotationsfälten.
EnglishAccessing a database via ODBC requires the corresponding driver for this database.
Om du vill ha åtkomst till en databas per ODBC, behöver du drivrutinen för den här databasen.
EnglishThis call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
Det var en helt öppen begäran, som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.
EnglishAnything which does not fall within this must be made public via the Minutes.
Allt som inte omfattas av dessa måste offentliggöras i protokollen.
EnglishWe have a number of concerns which we have identified via our amendments.
Vi oroar oss för ett antal frågor som återfinns i våra ändringsförslag.
EnglishFind out about them via your services, because they have been a spectacular success’.
Låt era avdelningar informera er om dessa semestrar, för de har varit enormt framgångsrika.”
EnglishI cannot go along with the aims Mr Brok hopes to achieve via his report.
Jag kan inte instämma med de avsikter som Brok har med sitt betänkande.