"vet" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"vet" İsveççe çeviri

volume_up
vet {isim}
SV

"vet" İngilizce çeviri

volume_up
vet {geç. z.}
EN

EN vet
volume_up
{isim}

" En veterinär har en romans med den förre presidenten. "
She took him to the vet and the vet discovered something quite disgusting.
Hon tog honom till veterinären och veterinären upptäckte något helt osmakligt.
The vet is in the front line of surveillance for indigenous and exotic diseases.
Veterinären står i främsta linjen för att övervaka inhemska och främmande sjukdomar.

"vet" için eşanlamlılar (İngilizce):

vet

"vet" için eşanlamlılar (İsveççe):

vet
veta

İsveççe' de "vet" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe vet is in the front line of surveillance for indigenous and exotic diseases.
Veterinären står i främsta linjen för att övervaka inhemska och främmande sjukdomar.
EnglishShe took him to the vet and the vet discovered something quite disgusting.
Hon tog honom till veterinären och veterinären upptäckte något helt osmakligt.
EnglishThe status VET enjoys varies greatly among the 27 Member States.
Den status som yrkesutbildningen åtnjuter varierar stort bland de 27 medlemsstaterna.
EnglishIn fact, one vet-inspector, Karel Van Noppen, was killed on 20 February 1995.
Veterinärinspektören Karel Van Noppen mördades till och med den 20 februari 1995 i samband med detta.
EnglishAt all events, VET should enjoy the same status as general education throughout Europe.
I alla händelser bör yrkesutbildningen åtnjuta samma status som den allmänna utbildningen i hela EU.
EnglishQuality assurance underpins every VET policy initiative.
Kvalitetssäkringen förstärker varje politiskt initiativ som är kopplat till yrkesutbildningen.
EnglishThe idea is for vocational education and training (VET) to proceed according to the very same principle.
Tanken är att samma princip ska gälla för yrkesutbildningen.
EnglishOne of this programme's most important objectives is the modernisation of vocational education and training (VET) and higher education.
Ett av programmets viktigaste mål är att modernisera yrkesutbildningen och den högre utbildningen.
EnglishThis matter is so serious that now, in the United Kingdom, MPs have obtained the right to vet arms sales from their country to anywhere the world.
Det väckte stor uppmärksamhet i detta land, även om beslutet inte har retroaktiv verkan.
EnglishThis is to be opened much more now by ECVET, the European credit transfer system for VET.
Detta kommer nu att möjliggöras i större utsträckning tack vare ECVET, det europeiska systemet för överföring av studiemeriter inom yrkesutbildningen.
EnglishTravelling with a dog, cat or ferret is now much easier with the new EU pet passport available from any vet.
Det är numera mycket lättare att resa med hund, katt eller iller tack vare EU:s nya sällskapsdjurspass, som du kan få hos veterinären.
EnglishIt helps to build mutual trust and to modernise VET systems by improving the effectiveness of training.
Den bidrar till att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och modernisera systemen för yrkesutbildning genom att förbättra utbildningens effektivitet.
EnglishThe serious commitment to complying with quality criteria in VET means that specific national characteristics must be taken into consideration.
Det seriösa åtagandet att uppfylla kvalitetskriterierna i yrkesutbildningen förutsätter att man måste ta hänsyn till den nationella särarten.
EnglishIt includes ways in which the performance of VET can be monitored and it measures the improvement of VET at both system and provider levels.
Den innefattar sätt att övervaka yrkesutbildningens resultat, och den mäter förbättringen av yrkesutbildningen på både system- och genomförandenivå.
EnglishDoctor Mouthon, however, a professor at the Maison-Alfort vet school in France, cast considerable doubt upon the reliability of the method.
Men doktor Mouthon, professor vid veterinärhögskolan i Maison-Alfort i Frankrike, har framfört allvarliga tvivel beträffande metodens tillförlitlighet.
EnglishI hope that the work we have done together will be regarded as making a competent contribution to making VET efficient, transparent and mobile.
Jag hoppas att det arbete vi har gjort tillsammans kommer att betraktas som ett kvalificerat bidrag till en effektiv, tydlig och rörlig yrkesutbildning.
EnglishI am, however, more concerned regarding animal welfare, which should not come before food safety, and regarding the pre-eminent role of the inspecting vet.
Jag är däremot mer orolig när det gäller djurens välfärd, som inte får överskugga livsmedelssäkerheten, och när det gäller veterinärinspektörens helt dominerande roll.
EnglishI hope to become a vet when I grow up so that I can take care of stray cats and dogs who wander around the streets of the village that I live near Gilgit, northern Pakistan.
Jag hoppas kunna bli en vetrinär när jag blir stor så jag kan ta hand om vilda katter och hundar som springer runt på gatorna i byn Gilgit där jag bor i norra Pakistan.
EnglishFor this reason an official vet should certify the correct transport of cattle, and the payment of export subsidies should be dependent upon production of this official certificate.
Av denna anledning bör en distriktsveterinär bekräfta att transporten av nötboskap sker i god ordning, och utbetalningen av exportsubventioner bör göras avhängig av denna officiella bekräftelse.