EN upset
volume_up
{isim}

1. genel

upset (ayrıca: disorder, disturbance, jam)
volume_up
störning {comm. gen.}
upset (ayrıca: dislocation)
volume_up
rubbning {comm. gen.}
upset
volume_up
kantring {comm. gen.}
upset
volume_up
utstjälpning {comm. gen.}
upset
volume_up
kullstjälpning {comm. gen.}
upset

2. Spor

upset
volume_up
oväntad seger {isim} [ör.]

İsveççe' de "upset" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe purpose of cutting safety corners in order not to upset the Chinese Government?
Ändamålet att göra avkall på säkerheten för att inte uppröra den kinesiska regeringen?
EnglishOne might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
Detta kan kanske betraktas som en ovidkommande händelse som vi inte borde uppröras av.
EnglishObviously, some people still feel upset that there is movement within Parliament.
Uppenbarligen är vissa personer fortfarande upprörda över omflyttningen inom parlamentet.
EnglishWe think the murderer, or murderers, tried to upset this peace process.
Vi förmodar att mördaren eller mördarna har försökt att störa denna fredsprocess.
EnglishMr President, we are always so surprised when the balance of nature is upset.
Herr talman! Vi blir alltid förvånade när det uppstår obalans i naturen.
EnglishCombining science and black magic...... they intended to upset the balance of the war.
Genom att kombinera svart magi och vetenskap, skulle de ändra på kriget.
EnglishI appreciate the effort you are making and I do not want to upset the order.
Jag uppskattar den ansträngning ni gör och vill inte störa ordningen.
EnglishWe must then declare that exploitation must not upset the biological balance of the region.
Då måste vi förklara att exploateringen inte får störa den biologiska balansen i regionen.
English(HU) I am very upset that at second reading, we were unable to accept the Council's position.
(HU) Jag är bestört över att vi vid andra behandlingen inte kunde anta rådets ståndpunkt.
EnglishThe sums at issue are not such as to upset the balance of the budget.
De belopp det är fråga om är inte av den storleksordningen, att de stjälper budgetbalansen.
EnglishIf dogs drink the water they die, and if children bathe in it they vomit and suffer an upset stomach.
Om hundar dricker vattnet dör de och om barn badar i det kräks de och får magsjuka.
EnglishWe must not upset the farmers too much in this European Union.
Man bör inte skrämma jordbrukarna alltför mycket i denna europeiska union!
EnglishI know that there is great upset across the other side of the Chamber about this matter.
Jag vet att många på andra sidan här i parlamentet är mycket upprörda när det gäller denna fråga.
EnglishAnd whenever there is a political upset, like Cancún, we have to go back to essentials.
Och som alltid när politisk oordning råder, som efter Cancún, måste vi gå tillbaka till grunderna.
EnglishMany of the amendments by the European Parliament upset this balance.
Många av Europaparlamentets ändringsförslag rubbar denna balans.
EnglishI am not prepared to accept amendments which upset this balance.
Jag är inte beredd att godta ändringsförslag som rubbar denna balans.
EnglishTo be suddenly interrupted by advertisements is something that would certainly upset Mrs Lulling and me.
Att plötsligt bli avbruten av reklam, det skulle säkert störa både Lulling och mig.
EnglishIf accepted, the amendment would upset the report and not be a reform but a counter-reform.
Om det godkänns skulle det förvanska betänkandet och innebära, inte en reform, utan en motreform.
EnglishI would not want to upset this balance, and nor would other starch-producing Member States.
Jag vill inte störa den balansen och det vill inga andra stärkelseproducerande medlemsstater heller.
EnglishUnfortunately, in respect of the latter, the balance has been upset.
Tyvärr har balansen rubbats när det gäller den sista punkten.