"up to date" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"up to date" İsveççe çeviri

SV

"up-to-date" İngilizce çeviri

EN up to date
volume_up
{sıfat}

up to date (ayrıca: modern)
This involves up-to-date training, innovation, research and development, and undoubtedly a more efficient protection of intellectual rights.
Detta omfattar tidsenlig utbildning, nyskapande, forskning och utveckling, samt utan tvivel ett mer effektivt skydd av immateriella rättigheter.
The legislation we have before us now has been in force since 1988 and is no longer up to date, as toys nowadays include electronic components and make noise.
. - (RO) Den lagstiftning som vi har framför oss nu har varit i kraft sedan 1988 och är inte längre helt tidsenlig eftersom leksaker nu inkluderar elektroniska komponenter och avger ljud.
For this reason, I reiterate my call for us to support the Commission's directive and at last set down a marker for an up-to-date, modern and humane policy of integration.
Av den anledningen vädjar jag än en gång om att vi skall stödja detta direktiv från kommissionen och äntligen ge signal till en tidsenlig, modern och human integrationspolitik.

"up-to-date" için eşanlamlılar (İngilizce):

up-to-date

İsveççe de "up to date" için benzer çeviriler

to be up to fiil
up sıfat
Swedish
up zarf
up edat
Swedish
to up fiil
to edat
Swedish
to takı
date isim
to date fiil
to date
dates isim

İsveççe' de "up to date" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNor is the European Parliament competent; it is merely kept up to date (Article 21).
Inte heller är Europaparlamentet behörigt. Det hålls bara underrättat (artikel 21).
EnglishThere is an urgent need for existing safety rules to be brought up to date.
Det finns ett brådskande behov av att modernisera de befintliga säkerhetsreglerna.
EnglishWe have seen a few timid signs, not yet brought up to date, in the Marguerite Fund.
Vi har sett en del svaga tecken, som ännu inte har aktualiserats, i Margueritefonden.
EnglishDo the US intelligence services keep their European counterparts up to date?
Håller den amerikanska underrättelsetjänsten sin europeiska motsvarighet uppdaterad?
EnglishIt will have to be renewed with an up-to-date photograph every 10 or 15 years.
Körkortet kommer att behöva förnyas med ett aktuellt foto vart tionde eller femtonde år.
English Is the register for expert groups fully up to date in the Commission’s view?
 Anser kommissionen att registret för expertgrupperna är helt uppdaterat?
EnglishThe latest technology and the most up-to-date knowledge are being applied here, of course.
Naturligtvis tillämpas den senaste tekniken och de mest aktuella kunskaperna här.
EnglishAs Mr Cadec said, it must be incontestable, it must be objective and it must be up to date.
Som Alain Cadec sade måste underlaget vara obestridligt, objektivt och aktuellt.
EnglishNuclear power engineering employs the most up-to-date technologies with high safety standards.
Kärnkraftstekniken tillämpar de modernaste teknikerna med höga säkerhetsnormer.
EnglishOur proposals are more up to date than what the Council has now put on the table.
Våra förslag är mer uppdaterade än det som rådet nu har lagt fram.
EnglishThe laws therefore need to be brought up to date, harmonised and, in part, expanded.
Lagarna måste därför moderniseras, harmoniseras och delvis utvidgas.
EnglishPerhaps I just need to be up-to-date on that, but I would be reassured if that was the case.
Jag kanske behöver uppdateras på området men jag skulle bli lugnad om så var fallet.
EnglishHow does the Commission envisage that the CFR will be kept up to date?
Hur har kommissionen tänkt sig att den gemensamma referensramen ska hållas uppdaterad?
EnglishIn particular, this means bringing the situation with regard to human resources up to date.
Det innebär framför allt att situationen för de mänskliga resurserna måste uppdateras.
EnglishA scoreboard tells people the score; it has to be up-to-date and it has to be clear and visible.
En resultattavla visar resultaten - den måste vara uppdaterad, tydlig och synlig.
EnglishWe therefore have to bring the Stability and Growth Pact up to date by insisting on growth.
Vi måste därför modernisera stabilitets- och tillväxtpakten genom att betona tillväxten.
EnglishWell, I want to quote a more up-to-date document about the codfish.
Nåväl, jag vill citera ett dokument av mer aktuellt datum om torskfisket.
EnglishIn addition, the Commission keeps its website dedicated to this outbreak up to date.
Dessutom uppdaterar kommissionen regelbundet den del av sin webbsida som ägnas åt detta utbrott.
EnglishSo today I will just be bringing you up to date on the main issues under discussion.
I dag kommer jag därför endast att göra en delredovisning av de viktigaste frågor som diskuteras.
EnglishThe pension systems must be brought up to date so that they are flexible, transparent and accessible.
Pensionssystemen måste uppdateras så att de är flexibla, öppna och tillgängliga.