"unused" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"unused" İsveççe çeviri

volume_up
used {sıf.}
volume_up
used {geç. z.}
SV

EN unused
volume_up
{sıfat}

unused (ayrıca: clean, live, unutilized)
At the moment it is unused and is guarded by Turkish troops.
För tillfället står staden oanvänd och den vaktas av turkisk militär.
Countries like Poland have unused broad gauge track.
Länder som Polen har oanvänd bredspårig järnväg.
Transparency is connected to achieving efficient use of unused areas of the radio spectrum.
Orsaken till öppenheten är att man effektivt skall kunna ta de oanvända frekvensområdena i bruk.
unused (ayrıca: unexploited, untapped, unutilized)
Ultimately, the forest biomass remains unused, with all the environmental hazards that entails.
Allt detta leder i slutändan till att den skogsbaserade biomassan förblir outnyttjad och till de miljörisker som detta medför.
Kapacitet kommer att förbli outnyttjad.
In the second line there is a phrase beginning 'have made it clear that no source of energy must be left unused'.
På andra raden finns en fras som börjar med ”har gjort det uppenbart att ingen energikälla får lämnas outnyttjad”.
unused (ayrıca: new, unaccustomed, inexperienced)
volume_up
ovan {sıf.}
I shall attempt to present my report in less than the allotted 15 minutes, since I am simply unused to speaking for a quarter of an hour in the House.
Jag kommer försöka att inte att ta alla de 15 minuterna i anspråk, eftersom det helt enkelt är ovant för mig att få tala 15 minuter i plenum.

"unused" için eşanlamlılar (İngilizce):

unused
English
used

İsveççe' de "unused" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn Strasbourg, beautiful administrative buildings stand unused for 80% of the time.
I Strasbourg står vackra administrationsbyggnader oanvända 80 procent av tiden.
EnglishWe know that this year, EUR 1 to 1.3 billion of the EU's budget will be left unused.
Som bekant kommer EU detta år inte att utnyttja 1-1,3 miljarder euro i sin budget.
EnglishWe believe unused funds should without question be repaid to the Member States.
Vi menar att icke utnyttjade medel obönhörligen skall återbetalas till medlemsstaterna.
EnglishI saw many unused opportunities and shortcomings that I wanted to sort out.
Jag lade märke till många outnyttjade möjligheter och brister som jag ville reda ut.
EnglishNonetheless, the margins are retained and the flexibility instrument remains unused.
Marginalerna är emellertid fastslagna, och flexibilitetsinstrumentet är fortfarande oanvänt.
EnglishAfter all, with 1%, we are leaving opportunities unused within the EU and the world market.
Med 1 procent lämnar vi faktiskt möjligheter outnyttjade inom EU och på världsmarknaden.
EnglishWhat strikes me is the fact that almost EUR 5 billion from the 2008 budget remained unused.
Vad som slår mig är att nästan fem miljarder euro från 2008 års budget inte utnyttjades.
EnglishThis is what we normally view as the existence of unused appropriations.
Det är det som vi normalt ser som förekomsten av outnyttjade anslag.
EnglishAnd this has led to the Commission transferring all the unused appropriations from 1997 to 1999.
Detta har fått kommissionen att överföra alla outnyttjade anslag för 1997 till 1999.
EnglishTransparency is connected to achieving efficient use of unused areas of the radio spectrum.
Orsaken till öppenheten är att man effektivt skall kunna ta de oanvända frekvensområdena i bruk.
EnglishIt is indeed regrettable that the total represents more than 70 % of unused appropriations.
Det är faktiskt beklagansvärt att de tillsammans står för mer än 70 procent av outnyttjade medel.
EnglishUnused appropriations already amount to approximately EUR 18 billion, or 20% of the entire budget.
De oanvända medlen uppgår redan till ca 18 miljarder euro, eller 20 procent av hela budgeten.
EnglishMrs Miguélez Ramos' report calls for unused quotas to be reallocated between Member States.
Miguélez Ramos begär i sitt betänkande att outnyttjade kvoter skall fördelas mellan medlemsstaterna.
EnglishThis was not to the detriment of fisheries programmes but due to savings and unused money.
Detta var inte till nackdel för fiskeriprogrammen, utan berodde på besparingar och outnyttjade pengar.
EnglishCheck this box and unused background pages will be deleted from the current document.
Om Du markerar det här alternativet raderas bakgrundssidor, som inte används, från det aktuella dokumentet.
EnglishMrs Miguélez Ramos ' report calls for unused quotas to be reallocated between Member States.
Miguélez Ramos begär i sitt betänkande att outnyttjade kvoter skall fördelas mellan medlemsstaterna.
EnglishUnused appropriations already amount to approximately EUR 18 billion, or 20 % of the entire budget.
De oanvända medlen uppgår redan till ca 18 miljarder euro, eller 20 procent av hela budgeten.
EnglishUnused appropriations for Structural Funds alone amounted to EUR 10.5 billion, or 32% of the total.
Enbart av anslagen till strukturfondera blev 10,5 miljarder euro outnyttjade, dvs. 32 procent.
EnglishIt is inevitable that unused buildings will become sick buildings if they are not regularly checked.
Det är oundvikligt att oanvända byggnader blir ohälsosamma om de inte kontrolleras regelbundet.
EnglishWe cannot repeat the 2008 situation, when EUR 4.5 billion of unused funds were reimbursed.
Den situation som rådde 2008, när 4,5 miljarder euro av outnyttjade medel återbetalades, får inte upprepas.