"undercut" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"undercut" İsveççe çeviri

EN undercut
volume_up
{isim}

1. genel

undercut
volume_up
frisyr där underhåret är rakat [abbr. explanation]

2. Gastronomi

undercut (ayrıca: tenderloin)
volume_up
filé {comm. gen.}

"undercut" için eşanlamlılar (İngilizce):

undercut

İsveççe' de "undercut" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis will undercut the profits of legitimate pharmaceutical industries.
Detta kommer att minska vinsterna för den övriga läkemedelsindustrin.
EnglishIf any of these were undercut, then we would emerge from this crisis in a weaker state.
Om något av dessa skulle undermineras skulle vi komma ur denna kris i ett svagare skick än innan.
EnglishThey believe themselves undercut by cheap imports.
Kineserna anser att de själva konkurreras ut genom billig import.
EnglishEggs from illegal cages will undercut those who obeyed the EU.
Ägg från olagliga burar kommer att vara billigare än ägg från producenter som rättat sig efter EU-reglerna.
EnglishPolicies should not undercut or counteract each other.
EnglishWe were becoming steadily less competitive in global markets, jobs were being exported and markets undercut.
Vi förlorade hela tiden konkurrenskraft på världsmarknaderna, arbetstillfällen exporterades och marknaderna underminerades.
EnglishWe have shown our opposition to health tourism and our support for ensuring that the national systems are not undercut.
Vi har visat vårt motstånd mot sjukvårdsturismen och vårt stöd för att se till att de nationella systemen inte urholkas.
EnglishIt is clear that if Korea continues to act in this way, it will undercut itself and will slide into financial ruin, with only itself to blame.
Det står klart att Korea bjuder under sig själv och kommer att självförvållat ruinera sig själv om landet fortsätter så.
EnglishSo there is a very real concern among SACU countries that these products will undercut local goods in their own markets.
Det finns alltså mycket starka farhågor bland SACU-länderna att dessa produkter kommer att konkurrera ut lokala varor på den inhemska marknaden.
EnglishWhile the eradication of poverty is the primary development policy objective of the EU, many policy initiatives undercut this purpose.
Samtidigt som fattigdomsbekämpningen är det främsta målet inom EU:s utvecklingspolitik undergrävs den av många politiska initiativ.
EnglishOur grassland system of quality and environmentally sustainable beef production is being undercut by third country imports.
Vårt gräsmarkssystem med en kvalitativ och miljömässigt hållbar nötköttsproduktion håller på att prisunderskridas av import från tredjeländer.
EnglishOnly the final decision of a Member State as to whether or not it will undercut the denial is not automatically shared with all the partners.
Men en medlemsstats slutgiltiga beslut om huruvida den kommer att acceptera avslaget eller inte förmedlas inte automatiskt till alla parter.
EnglishOnly governments can set standards which ensure that those who behave in an ethical and transparent way are not undercut by those who do not.
Endast regeringarna kan inrätta normer som garanterar att de som agerar på ett etiskt och öppet sätt inte undermineras av de som inte gör det.
EnglishIf you cannot establish that connection, you risk being undercut in the courts and then end up in a much worse position than before you started.
Om man inte kan tydliggöra detta samband riskerar man att råka ut för bakslag i domstolarna och då hamna i ett mycket sämre läge än ursprungsläget.
EnglishThe result of this is merciless competition to undercut in social terms, in environmental terms, and as regards protection in the workplace.
Resultaten av detta är skoningslös konkurrens som leder till underminering i social och miljömässig bemärkelse och när det gäller skydd på arbetsplatser.
EnglishAgencies have been allowed to undercut the pay and conditions of full time permanent workers for far too long, to the detriment of all workers.
Bemanningsföretagen har under allt för lång tid tillåtits försämra löner och arbetsvillkor för den fast anställda heltidspersonalen, till alla arbetstagares nackdel.
EnglishWe are very concerned that some hauliers will be able to undercut their counterparts from other Member States if we do not pass this directive.
Vi är mycket bekymrade över att somliga transportföretag kommer att kunna erbjuda sina tjänster billigare än sina kolleger i andra medlemsstater om vi inte antar detta direktiv.
EnglishIf we were to undercut the multilateral track, then that would indeed be the effect, but that is not the intention, nor will it be in the forthcoming negotiations.
Om vi skulle undergräva det multilaterala inslaget, då skulle vi verkligen få det resultatet, men det är inte avsikten och kommer inte att vara avsikten i de förestående förhandlingarna.
EnglishIt moves goods and even services around the world in a bid to undercut the prices of its latest victim, closing factories, farms and offices and throwing workers on the scrapheap.
Den förflyttar varor och även tjänster runt världen för att kunna sälja billigare än konkurrenten, stänger fabriker, jordbruk och kontor och slänger arbetstagare på soptippen.
EnglishThe reality is that without the Convention, shipping in Europe will find it difficult to compete, as it is increasingly being undercut by ships flying flags of convenience.
Faktum är att sjöfarten i EU skulle ha svårt att konkurrera utan denna konvention, eftersom sjöfarten i allt större utsträckning undermineras av fartyg som seglar under bekvämlighetsflagg.