"trifling" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"trifling" İsveççe çeviri

EN trifling
volume_up
{sıfat}

trifling (ayrıca: humble, mean, modest, petty)
volume_up
ringa {sıf.}
When you see everything available on the market, you might well think that product piracy is a trifling offence.
När man ser allt som är tillgängligt på marknaden kan man mycket väl tycka att pirattillverkning är en ringa förseelse.
After all, it is a trifling area for the transport sector, but one that wastes money and has adverse effects on the environment.
När allt kommer omkring är det ett ringa område för transportsektorn, men ett område som innebär bortkastade pengar och som har skadliga effekter på miljön.
   We are opposed to the common agricultural policy as it stands and object to changes that, in terms of principle, are of trifling significance within the prevailing system.
.– Vi motsätter oss dagens gemensamma jordbrukspolitik och vänder oss emot förändringar av ringa principiell betydelse inom det rådande systemet.
trifling (ayrıca: distant, faint, insignificant, nugatory)
I understand that the European Union has already made around EUR 500 million available, which I do not consider to be a trifling sum.
Jag förstår att EU redan har anslagit omkring 500 miljoner euro, och det är enligt min mening ingen obetydlig summa.
As has already been pointed out, the figure of EUR 1 billion may seem large, but it is trifling compared to the amount of money we are pumping into banks and stimulus packages.
Summan på 1 miljard euro kan verka stor, vilket redan har påpekats, men den är obetydlig i jämförelse med de summor vi pumpar in i banker och stimulanspaket.
This is no trifling matter, for our diversity of our traditions and cultures becomes manifest when we come up against bioethical questions; yet this is a necessary progress.
Det är en ingen obetydlig fråga, eftersom skillnaderna mellan våra traditioner och kulturer blir tydlig så snart vi tar itu med bioetiska problem, men det är ett nödvändigt framsteg.
trifling (ayrıca: cheap, futile, nugatory, null)
trifling (ayrıca: non-essential)
trifling

"trifling" için eşanlamlılar (İngilizce):

trifling

İsveççe' de "trifling" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe large Member States and Belgium are trifling with the interests of all European citizens.
De stora medlemsstaterna och Belgien spelar med alla europeiska medborgares intressen.
EnglishThe difficulties in the negotiations with Mercosur are not trifling matters.
Svårigheterna i förhandlingarna med Mercosur är inga bagateller.
EnglishThere is no assessment of the absolutely trifling role played by Europe.
Det fattas en utvärdering av den totalt otillräckliga roll som Europa spelat i sammanhanget.
EnglishMr President, employers have always treated workers ’ need for protection as if it were a trifling thing.
Vad det här direktivet om optisk strålning beträffar borde vi återgå till det som rådet föreslog.
EnglishWe are preoccupied by procedures and become involved in trifling matters, but the end goal escapes us.
Vi ägnar oss åt procedurfrågor och engagerar oss i oväsentligheter, men vi glömmer det slutliga målet.
EnglishAs the Commissioner has already mentioned, this is no trifling matter, it is a billion-euro business.
Som kommissionsledamoten redan har nämnt är detta ingen futtig fråga, utan det handlar om miljarder euro.
EnglishMoreover, such trifling issues do not deserve Parliament' s attention.
EnglishMoreover, such trifling issues do not deserve Parliament's attention.
English   Mr President, employers have always treated workers’ need for protection as if it were a trifling thing.
   – Herr talman! Arbetsgivare har alltid behandlat arbetstagares behov av skydd som om det var något oväsentligt.
EnglishThese are, therefore, not trifling matters.
Detta är därför inte några obetydliga frågor.
EnglishAs the Commissioner has already mentioned, this is no trifling matter, it is a billion-euro business.
Att garantera regioner och företag skydd av geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar eller specialiteter skapar ett äkta mervärde.
EnglishThere is still, however, a crucial problem which, in my view, is not simply a trifling detail and this is the problem of sanctions.
Det återstår emellertid ett viktigt problem som, tror jag, inte är en detalj och det är frågan om sanktionerna.
EnglishSomething has to be done, however, because 70 million tonnes of hazardous waste per year - and rising - is no trifling matter.
Något måste dock göras. eftersom 70 miljoner ton farligt avfall per år - en siffra som ökar - inte är någon bagatell.
EnglishNo matter how trifling the cost;
EnglishThe rest is of trifling importance.
EnglishNeither I, nor the citizen, lie awake at night thinking about the trifling details which everyone seems to get het up about.
Varken jag eller medborgaren i allmänhet ligger vakna om nätterna och funderar över de smådetaljer som alla verkar hetsa upp sig så över.
EnglishWe have had to recognize that the government is indeed trifling with the constitution, the rights of parliament and the Hungarian minority.
Vi har kunnat konstatera att regeringen handskas lättsinnigt med grundlagen, parlamentets rättigheter och den ungerska minoriteten.
EnglishI would not mind betting that this will lead to considerable problems when only trifling amounts are at stake and with bread-and-butter legal cases.
Jag vågar påstå att detta kommer att leda till avsevärda problem i samband med bagatellartade tvister och rättsliga massaffärer.
EnglishI would most earnestly ask my colleagues to stop trifling with this Parliament and withdraw their proposal - perhaps with the help of Mrs Buitenweg.
Jag ber på djupaste allvar mina kolleger att sluta spela med detta parlament och dra tillbaka sitt förslag - kanske med hjälp av Buitenweg.
EnglishWe are opposed to the common agricultural policy as it stands and object to changes that, in terms of principle, are of trifling significance within the prevailing system.
. – Vi stödjer strukturer och regler som förhindrar diskriminering på arbetsmarknaden för medborgare från andra länder.

Sözlükte diğer kelimeler