EN tread
volume_up
{isim}

tread (ayrıca: alley, course, duct, gait)
volume_up
gång {comm. gen.}
in writing. - (FI) It is understandable that the EU should try to make goodwill gestures towards its citizens prior to the elections, but this time the Commission is treading on thin ice.
. - (FI) Det är förståeligt att EU försöker ställa sig in hos medborgarna inför valet, men denna gång är kommissionen ute på hal is.
tread (ayrıca: grade, move, notch, pace)
volume_up
steg {nö.}
Its mandate is to invest where other banks fear to tread.
Dess mandat går ut på att investera där andra banker inte vågar ta steget.
For that very reason, any additional step is difficult: we find ourselves treading on the most sensitive matters.
Det gör också att varje nytt steg är svårt att ta eftersom det berör de känsligaste frågorna.
However, a number of small steps are urgently needed in order to demonstrate that Turkey is prepared to take the path trodden by Spain, Portugal and Greece.
Det är dock absolut nödvändigt att man tar små steg som bevisar för oss att Turkiet är berett att gå samma väg som Spanien, Portugal och Grekland har gjort.
tread (ayrıca: sole)
volume_up
sula {comm. gen.}
tread (ayrıca: peg, pin, spoke, stick)
volume_up
pinne {comm. gen.}
tread (ayrıca: step)
Frankly I think it is more a stepping stone, because there are still plenty of difficult waters around where we are treading at the moment.
För att vara uppriktig är det mer av ett trappsteg på vägen, för vi är fortfarande omgivna av svårigheter och måste se upp med var vi sätter fötterna.
tread (ayrıca: clump)
volume_up
tramp {nö.}
tread (ayrıca: step)
tread
tread
volume_up
trampyta {comm. gen.}

"tread" için eşanlamlılar (İngilizce):

tread

İsveççe' de "tread" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(The speaker sings) ' Tread carefully, young lady, because the stage is uneven' .
(Talaren sjöng. ) " Flicka träd varsamt fram, ty scenen är sned" .
EnglishI would therefore advise that we tread carefully right now, to avoid surprises.
Jag vill därför rekommendera att vi går försiktigt fram just nu för att undvika överraskningar.
EnglishFirstly, we should not tread more carefully than the Commission here.
Tre punkter: För det första: Vi bör här inte uppträda mer försiktigt än kommissionen gör.
EnglishThose who would like to see the UN mandating pre-emptive warfare tread international law underfoot.
De som vill att FN skall godkänna förebyggande krigföring trampar på folkrätten.
EnglishIts mandate is to invest where other banks fear to tread.
Dess mandat går ut på att investera där andra banker inte vågar ta steget.
EnglishWe tread on eggshells, both politically and diplomatically.
Vi går som katten kring het gröt, både politiskt och diplomatiskt sett.
EnglishWe have to tread new ground, because this is not an easy field.
Vi måste bryta ny mark, för detta är inte något enkelt område.
EnglishI think that we need to tread somewhat carefully here.
Jag tror att man här ändå måste lägga en viss försiktighet i dagen.
EnglishThis being so, I think that we should tread very carefully.
I detta avseende tror jag att vi bör vara särskilt försiktiga.
EnglishUnfortunately, the rapporteur still has not grasped that this is why we must tread water for the time being.
Tyvärr förstår föredraganden fortfarande inte att det därför är på sin plats med en besparing. "
EnglishWe must tread very carefully in this particular war.
Just i det krig som nu pågår måste vi vara mycket uppmärksamma.
EnglishI think that we need to be clear and tread carefully here.
Jag anser att vi bör vara både tydliga och försiktiga.
EnglishIt is a difficult path to tread, but it is the only path.
Det är en svår uppgift, men det är det enda sättet.
EnglishWe do not want to tread on people sleeping in the street.
EnglishWe should remind ourselves of this fact and ensure that we continue to tread along this path and not a different one.
Vi bör påminna oss själva om detta och se till att vi fortsätter att följa den vägen och inte någon annan.
EnglishWe have to tread warily here, because it is the consumer alone who creates work and determines employment policy.
Här måste vi se upp, för sysselsättningspolitiken och skapandet av arbete bestäms uteslutande av konsumenterna.
EnglishWhich is why I think we need to tread carefully.
Därför måste man här vara försiktig, tror jag.
EnglishTread for retreading may not be placed on the market if it contains extender oils exceeding the limits indicated.
Slitbanor för regummering får inte saluföras om de innehåller mjukningsmedel där de angivna gränsvärdena överskrids.
EnglishPlease tread carefully in handling North Africa.
EnglishIntervention by the European Union is required if we are to tread the straight and narrow path of sustainable development.
Europeiska unionen behöver ingripa om vi ska kunna välja den raka och smala vägen med en hållbar utveckling.