"trauma" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"trauma" İsveççe çeviri

SV

"trauma" İngilizce çeviri

EN

EN trauma
volume_up
{isim}

trauma
volume_up
trauma {nö.}
Liz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz har nämnt det trauma som de personer som drabbas av nålsticksskador får utstå.
Their trauma is heightened every day that we fail to give them a satisfactory response.
Detta trauma växer för varje dag som vi inte kan ge dem ett lämpligt.
These include trauma and psychological conditions, which play an important role.
Trauma och psykiska tillstånd spelar en viktig roll.
trauma (ayrıca: charge, shock, jar)
volume_up
chock {comm. gen.}
They do not wish to add to the trauma of violence the trauma of uprooting their children, cutting off links with their families and their schools, and the loss of their homes.
Utöver chocken som orsakas av våldet vill de inte belasta sina barn med chocken att förlora sina rötter, bryta anknytningen till vänner och skola eller förlora lägenheten.

"trauma" için eşanlamlılar (İngilizce):

trauma

İsveççe' de "trauma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe lives of mothers, daughters and wives could be saved, and the trauma reduced.
Mödrars, döttrars och hustrurs liv skulle kunna räddas, och traumat minskas.
EnglishAlso, one of the principles of creativity is to have a little childhood trauma.
En av kreativitetens principer är att ha något litet barndomstrauma.
EnglishWhat happens to them is that they may have suffered cancer or trauma.
Det som händer med dem är att de kan ha lidit av cancer eller skador.
EnglishAccident trauma must not be increased by legal trauma.
Till olyckstrauman får inte läggas rättsliga trauman.
EnglishThey, despite their pain, have opted to try and prevent others facing the same trauma in the future.
Trots sin smärta har de valt att försöka förhindra att andra ska få uppleva samma traumatiska händelser i framtiden.
EnglishCaufield shows no signs of trauma to the Iarynx.
Caulfield visar inga tecken på trauman mot struphuvudet.
EnglishBut sharing this best practice, exporting ideas early, is the way to avoid the trauma of legislation at a late stage.
Men att dela bästa metoder och tidigt exportera tankar är ett sätt att undvika traumat med lagstiftning i ett senare skede.
EnglishVictims of paedophile activity are often facing lifelong trauma with some of them turning into child abusers themselves.
De som faller offer för pedofila handlingar drabbas ofta av livslånga trauman, och en del blir till och med själva gärningsmän senare.
EnglishWe must put the trauma of Iraq to one side and, as the European Union, draft a joint global strategy with the United States.
Vi måste skjuta Iraktraumat åt sidan och från Europeiska unionens sida utforma en gemensam världsstrategi tillsammans med Förenta staterna.
EnglishI come from a country that has experienced the trauma of a negative referendum with no Plan B.
Jag kommer från ett land som har upplevt traumat av en negativ folkomröstning utan någon plan B. Du har redan varit där, herr Barroso.
EnglishIt's your birth trauma.
EnglishIt is time to make European citizens aware of the fact that the Roma living among us experienced the trauma of genocide as a community.
Det är dags att göra europeiska medborgare uppmärksamma på att de romer som lever ibland oss faktiskt har upplevt traumat av ett folkmord.
EnglishThe crisis has led to job losses and family trauma; the least we can do is to learn lessons from this and tell things as they are.
Krisen har lett till förlorade arbeten och familjetrauman. Det minsta vi kan göra är att dra lärdom av detta och kalla saker vid deras rätta namn.
EnglishMr President, I thank the Commissioner and the Belgian Presidency for their success in Cancún, because in Cancún, we were able to applaud the Copenhagen trauma away.
(EN) Herr talman! Jag tackar kommissionsledamoten och det belgiska ordförandeskapet för deras framgång i Cancún.
EnglishThe report does not shirk the horrendous consequences to farmers and to rural businesses, the heartache, the trauma and the financial losses.
Betänkandet undviker inte de förfärliga konsekvenserna för jordbrukare och landsbygdsföretag, hjärtesorgen, traumat och de ekonomiska förlusterna.
EnglishMany victims are small children, who suffer terrible trauma and appalling mutilation, and whose lives are destroyed before they have even started properly.
Många av offren är små barn, fruktansvärda intryck, hemska stympningar som förstör deras levnadsbana innan de knappt har hunnit påbörja denna.
EnglishThe trauma of rape is aggravated by the fact that many of the victims then suffer social discrimination and ostracism by their families and communities.
Traumat efter våldtäkten förvärras genom att många av offren sedan drabbas av social diskriminering och utfrysning av sina familjer och samhällen.
EnglishWith the help of projects of this kind, attempts will be made to alleviate the trauma caused by the experiences undergone by many displaced persons, especially children.
De traumatiska upplevelser många fördrivna, främst barn, har haft, kommer att försöka lindras genom hjälp via just denna typ av projekt.
EnglishWe as Europeans must avoid the danger of raising these issues in a confrontational way which ignores the trauma which the people of the United States have suffered.
Det är viktigt att vi alltid försöker komma ihåg hur kampen mot terrorism samt främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter påverkar varandra.
EnglishUsing violence and persecution against his own people can only lead his country to more national trauma and suffering, and this we must not allow to happen.
Att utsätta det egna folket för våld och förföljelse kan bara leda till fler nationella trauman och mer lidande för landet, och det är detta som vi inte får låta ske.