"toxic" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"toxic" İsveççe çeviri

EN

toxic {sıfat}

volume_up
toxic (ayrıca: poisonous, virulent)
Methyl bromide is a highly toxic pesticide gas used in agriculture.
Metylbromid är en mycket giftig gas som används som växtbekämpningsmedel inom jordbruket.
We must first note that mercury is a toxic and dangerous heavy metal.
Vi måste först slå fast att kvicksilver är en giftig och farlig tungmetall.
Cyanide is a highly toxic chemical used in gold mining.
Cyanid är en mycket giftig kemikalie som används inom guldbrytning.
toxic
That is how very toxic this particular chemical is.
Så pass starkt toxisk är denna kemikalie.
Mr President, although the BSE crisis was of an epidemiological nature and the dioxin crisis of a toxic nature, they share worryingly similar characteristics.
Även om BSE-krisen var av epidemiologisk karaktär och dioxinkrisen av toxisk karaktär, uppvisar de båda oroande gemensamma drag.
Although PFOS were well known to be persistent bioaccumulative toxic compounds, they were extensively used in numerous consumer products and in various industrial applications for decades.
Trots att det var känt att PFOS var en persistent, bioackumulerande toxisk förening användes det i otaliga konsumentprodukter och i olika industriella tillämpningar i årtionden.

İsveççe' de "toxic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWith the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.
Genom förbudet mot starkt giftiga ämnen kommer dessa ämnen att bli olagliga i EU.
EnglishWhen they leave the body, they are often still toxic, also to the environment.
När de lämnar kroppen är de för det mesta fortfarande giftiga, även för miljön.
EnglishWe found some non-toxic refrigerants that worked at very low vapor pressures.
Vi hittade icke-giftiga avkylare som fungerade på mycket låga avdunstningstryck.
EnglishThese are substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction.
Detta är ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.
EnglishMercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls.
Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som måste underställas sträng kontroll.
EnglishMercury and its compounds are highly toxic to human health and the environment.
Kvicksilver och dess föreningar är mycket giftiga för människor och miljön.
EnglishThese chemical substances are known to be very toxic, persistent and bioaccumulative.
Vi vet att dessa kemiska ämnen är mycket toxiska, persistenta och bioackumulerande.
EnglishA few manufacturers use cadmium, which is a toxic substance, in their solar modules.
Några tillverkare använder det giftiga ämnet kadmium i sina solcellsmoduler.
Englishstatement by the Council and the Commission on the export of toxic waste to Africa,
rådets och kommissionens uttalande om export av giftigt avfall till Afrika
EnglishWe must introduce a ban on all carcinogenic and other toxic substances.
Vi måste införa ett förbud mot alla cancerframkallande och andra giftiga ämnen.
EnglishMercury is extremely toxic, bioaccumulative and persistent in the environment.
Kvicksilver är oerhört giftigt, bioackumulerande och långlivat i miljön.
EnglishThey used the legally approved feed in good faith, although it turned out to be toxic.
De har i god tro använt i lag godkända foder som har visat sig vara giftiga.
EnglishThose ships do not contain any more toxic materials than any other normal cargo ship.
Dessa fartyg innehåller inte fler giftiga material än något annat normalt lastfartyg.
EnglishMercury and its components are highly toxic to humans, ecosystems and wildlife.
Kvicksilver och dess föreningar är mycket giftiga för människor, ekosystem och vilda djur.
EnglishCompensation schemes that make behaviour irresponsible: that is toxic.
Ersättningssystem som leder till oansvarigt uppträdande - det är problematiskt.
EnglishThese bacteria can be controlled by chemicals, such as methyl bromide, which is toxic.
Dessa bakterier kan bekämpas med kemikalier, såsom det giftiga metylbromid.
EnglishOne more thought on waste: if we are talking about toxic substances, it is not.....
En tanke också vad gäller avfallet: Om man här talar om giftiga ämnen, så är det inte...
EnglishOn the contrary, they are based on substances which are highly toxic for the body.
De är tvärtom baserade på substanser som är mycket giftiga för kroppen.
EnglishNanoparticles do not have the same toxic characteristics as ordinary particles.
Nanopartiklar har inte samma toxiska egenskaper som vanliga partiklar.
EnglishWe are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Vi talar om bankernas giftiga tillgångar och om hur vi måste täcka dem.