"toward" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"toward" İsveççe çeviri

EN

toward {edat}

volume_up
1. Amerikan İngilizcesi
toward (ayrıca: at, for, on, per)
Our enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Vår entusiasm får inte förblinda oss vad gäller de många problem Malta för med sig.
The Commission welcomes the support for its policy of simplification toward trading standards.
Kommissionen välkomnar stödet för sin förenklingspolitik mot handelsnormer.
According to these polls, ‘ Turkey has cooled toward the United States and Europe but warmed toward Iran’.
Enligt dessa undersökningar har Turkiets känslor svalnat för Förenta staterna och Europa men blivit varmare för Iran.
toward (ayrıca: at, by, for, of)
Or happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
Eller glädje: "Strävan efter glädje" -- -- "leder till sorg."
It is not an attempt to move toward some kind of Europe-wide minimum wage.
Det är inget försök att få till stånd någon slags Europaomfattande minimilön.
Dialogue and engagement are the only roads toward such a solution.
Dialog och engagemang utgör enda vägen till en sådan lösning.
toward (ayrıca: at, for, into, on)
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
Och alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.
Humanitarian aid is now moving toward Bo and Kenema as well as towards the capital.
Humanítärt bistånd flyttas nu mot Bo och Kenema såväl som mot huvudstaden.
Forward observers spotted...... al-Qaeda leadership moving toward the mountains.
Observatörer upptäckta...... al-Qaeda. ledare rör sig mot bergen.
toward (ayrıca: vis-a-vis, towards)
It is true that the attitude of the United States toward Iraq, for example, is regrettable.
Förvisso är Förenta staternas attityd gentemot exempelvis Irak beklaglig.
Age is another thing when our attitude toward our appearance changes.
Ålder är en annan sak som förändrar vår attityd gentemot vårt utseende.
But when I read the conclusions, it is very clear that we have actually been very positive toward Turkey.
Men när jag läste slutsatserna framgick det med all tydlighet att vi faktiskt hade varit mycket positiva gentemot Turkiet.
toward (ayrıca: towards)
Secondly, we need to prepare for a possible mass exodus of refugees toward European Union countries.
För det andra måste vi förbereda oss för en massiv flyktingström i riktning mot EU-länderna.
This directive is just a first but major step toward significant progress towards better control of road transport nuisance.
Detta direktiv är bara ett första men ett stort steg i riktning mot bättre kontroll av olägenheter vid vägtransporter.
toward (ayrıca: towards)
That is why I voted for the motion for a resolution, given the policy of integration and expansion toward the democracy and market economy of south-west Europe.
Det är därför jag röstade för resolutionsförslaget, med tanke politiken för integration och expansion mot demokrati och marknadsekonomi i sydvästra Europa.
toward (ayrıca: towards)

İsveççe' de "toward" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe second step is that we see one heading toward us, we have to stop it.
Det andra steget är att hitta dom som är på väg emot oss. ~~~ Vi måste stoppa dem!
EnglishI think that that should be an example of how we can look toward the multi-annual budget.
Jag anser att detta är ett exempel på hur vi kan betrakta den fleråriga budgeten.
EnglishI think that that should be an example of how we can look toward the multi-annual budget.
Jag hoppas att ni har överseende med att jag inte kan stanna kvar under hela debatten.
EnglishHer default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity.
Hennes förutfattade mening om mig, som afrikan, var ett sorts nedlåtande, välment, medlidande.
English(Laughter) And so some of these things are actually more geared toward expression and communication.
(Skratt) Vissa av de här sakerna är faktiskt mer inriktade på uttryck och kommunikation.
EnglishThe new Google experience that we’re working toward is founded on three key design principles:
Den nya Google-upplevelsen som vi satsar på bygger på tre grundprinciper vad gäller utformning:
EnglishBut when I read the conclusions, it is very clear that we have actually been very positive toward Turkey.
Jag kan därför inte förstå uttalandena från den turkiska regeringen.
EnglishThe set pension fund strategy essentially aims to drain savings away toward the financial markets.
Hälsa och pension skulle inte längre vara rättigheter utan bli varor som underkastas marknadens lagar.
EnglishIt is important to look toward a gradual phasing-out of drift nets in the Mediterranean over a period of time.
Det är viktigt att se fram emot en gradvis avveckling av drivgarn i Medelhavsområdet över en tidsperiod.
EnglishThe unbundling is not an aim in itself but we think that this may be the way toward a functioning market.
Ägaråtskillnaden är inte något syfte i sig, men vi anser att det kan vara ett sätt att skapa en fungerande marknad.
EnglishWe consider the Commission proposal to be a step toward reaching the goals relating to the Union’s agricultural policy.
Vi anser att kommissionens förslag är ett steg framåt i att nå målen beträffande unionens jordbrukspolitik.
EnglishWe consider the Commission proposal to be a step toward reaching the goals relating to the Union ’ s agricultural policy.
Vi anser att kommissionens förslag är ett steg framåt i att nå målen beträffande unionens jordbrukspolitik.
EnglishWe consider the Commission proposal to be a step toward reaching the goals relating to the Union’s agricultural policy.
Vi anser att kommissionens förslag är ett steg framåt i uppnåendet av målen beträffande unionens jordbrukspolitik.
EnglishWe consider the Commission proposal to be a step toward reaching the goals relating to the Union ’ s agricultural policy.
Vi anser att kommissionens förslag är ett steg framåt i uppnåendet av målen beträffande unionens jordbrukspolitik.
EnglishHe'd been workin ' his way back toward our lines.
EnglishIt patently veers toward propaganda.
EnglishWe're heading toward civilians.
EnglishThese are countries with millions of inhabitants who look toward the EU as their aim and where millions of potential illegal immigrants live.
Dessa länder har miljontals invånare som ser EU som sitt mål, och där bor miljoner potentiella illegala invandrare.
EnglishThe Commission has always supported a liberal trade attitude toward our preferential partners, in particular developing countries.
Kommissionen har alltid stött en avreglerad handel med våra förmånligt behandlade partner, i synnerhet med utvecklingsländerna.
EnglishThat is typical of the arrogance and contemptuous attitude of the Commission toward Parliament and the citizens, whose tax revenues this is ultimately about.
Siffrorna kan vara mycket värre, eftersom det inte finns någon kontrollmyndighet som har den fulla överblicken.
Sözlükte diğer kelimeler