"total" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"total" İsveççe çeviri

SV

"total" İngilizce çeviri

EN total
volume_up
{isim}

total
volume_up
totalsumma {comm. gen.}
Since 2002, three projects are being undertaken in South Africa for a total amount of EUR 55 million.
Sedan 2002 genomförs tre projekt i Sydafrika för en totalsumma på 55 miljoner euro.
Since 2002, three projects are being undertaken in South Africa for a total amount of EUR 55 million.
Sedan 2002 genomförs tre projekt i Sydafrika för en totalsumma på 55 miljoner euro.
It is a pity that the budget has fixed a total of only EUR 30 million for the entire period.
Det är beklagligt att budgeten har en totalsumma på bara 30 miljoner euro för hela perioden.
total (ayrıca: summation)
volume_up
slutsumma {comm. gen.}
The package, however, entails additional costs of around ECU 170m in total.
Emellertid innehåller detta paket i sin slutsumma extrakostnader om ca 170 miljoner ecu.
The total EU budget should not be increased by more than 1.27 %.
Slutsumman i EU: s budget borde inte höjas från 1, 27 procent.
Yet again, the Community Budget has recorded a surplus, amounting in total to EUR 5 469 843 705.65 for 2003.
En stor del av slutsumman förklaras av de outnyttjade betalningsbemyndigandena.

"total" için eşanlamlılar (İngilizce):

total

"total" için eşanlamlılar (İsveççe):

total

İsveççe' de "total" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEnergy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
Energianvändningen står för 80 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.
EnglishNonetheless, Italy expelled him on 3 June, in total violation of its commitments.
Ändå utvisades han från Italien den 3 juni helt i strid med Italiens åtaganden.
EnglishNevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
Men jag vill trots allt återigen uttrycka mitt fulla stöd i kampen mot hiv/aids.
EnglishHow are we to increase total research funding to three per cent of GDP?
Hur skall vi få upp de totala forskningsinsatserna till tre procent av BNP osv.?
EnglishThe total concentrations: by 2025, they will be essentially where we were in 1985.
De totala koncentrationerna: år 2025 kommer de väsentligen vara där vi var 1985.
EnglishI can only point out that this amount equals 8.5% of the total damage suffered.
Jag vill bara framhålla att beloppet motsvarar 8,5 procent av de totala skadorna.
EnglishIn Europe, the total employment rate increased by 9 % during that same period.
Inom EU ökade den totala sysselsättningsgraden med 9 procent under samma period.
EnglishA total ban on tobacco advertising is an attack on the liberal economic system.
Ett totalt förbud av tobaksreklam är ett angrepp på det fria ekonomiska systemet.
EnglishIn Europe, the total employment rate increased by 9% during that same period.
Inom EU ökade den totala sysselsättningsgraden med 9 procent under samma period.
EnglishThis is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
Den maskerar dåligt den totala avsaknaden av eftergifter från amerikansk sida.
EnglishThe Copenhagen Summit will go down in history as a summit of total incoherence.
Toppmötet i Köpenhamn kommer i gå till historien som ett inkonsekvensens toppmöte.
EnglishEurope manages 2.5% or one-fortieth of total budgetary expenditure in Europe.
EU förvaltar 2,5 procent eller en fyrtiondel av de totala budgetutgifterna i EU.
EnglishTogether, these countries total one-third of the countries of the European Union.
Tillsammans utgör dessa länder en tredjedel av länderna i Europeiska unionen.
EnglishGiven an estimated total of EUR 8.4 billion, that makes a profit of EUR 620 million.
Det blir en vinst på 620 miljoner euro om lånet är på totalt 8,4 miljarder euro.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
Sportfiskarna står för kanske 1 procent av den totala återstående fångsten.
EnglishThe German Red Cross spent a total of DM 30 million on supporting the refugees.
Tyska röda korset lade ut totalt 30 miljoner tyska mark för att hjälpa flyktingarna.
EnglishThose who voted 'no' represent only one third of the total Irish electorate.
De som röstade ”nej” utgör bara en tredjedel av den totala irländska väljarkåren.
EnglishThe number of agencies has increased from 11 in 1995 to a total of 27 today.
Totalt har antalet myndigheter ökat från 11 stycken 1995 till 27 stycken i dag.
EnglishNeedless to say, it is a total nightmare from an organisational point of view too.
Systemet är naturligtvis också ytterst opraktiskt i organisatoriskt avseende.
EnglishA total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
Sammantaget kommer 58 procent av Österrikes årliga jordbruksbudget från EU.