EN top
volume_up
{isim}

1. genel

top (ayrıca: crest, crown, head, height)
volume_up
topp {comm. gen.}
I was at the top of the General Assembly just looking down into it and seeing it happen.
Jag var på topp av generalförsamlingen och bara tittade ner på det när det hände.
The countries that have achieved this top all the available statistics.
De länder som har åstadkommit detta ligger i topp i all tillgänglig statistik.
At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
I topp ligger matte och språk, sen kommer humaniora, och i botten ligger estetiska ämnen.
top (ayrıca: area, bed, compass, extent)
volume_up
yta {comm. gen.}
How soft surface that is desired to be affected by the thickness of sand and gravel that is added on top of the deck clip.
Hur mjuk yta som önskas kan påverkas genom tjockleken av sand och grus som läggs ovanpå däckklippet.
top (ayrıca: cusp, head, lace, peak)
volume_up
spets {comm. gen.}
It climbs up to the top, and it falls, and it climbs, and it falls, and it climbs -- trying to stay at the very top of the blade of grass.
Den klättrar upp till toppen, faller ner, klättrar, faller, klättrar -- försöker hålla sig ytterst på stråets spets.
As Spain's Foreign Minister, I am delighted to inform you that eurobarometer's readings put my country at the top of the list of countries whose citizens are most in favour of enlargement.
Som utrikesminister i Spanien är jag glad över att kunna tala om att eurobarometrarna sätter mitt land i spetsen av de länder vars medborgare med mest beslutsamhet stöder utvidgningen.
top
volume_up
överdel {comm. gen.}
top
volume_up
snurra {comm. gen.}
top
volume_up
övre del {isim} [ör.]
" You may show the dent of the top of the artist's buttocks, but neither cheek
" Man får visa bakdelens övre del, men inte artistens skinkor. "
Alternatively you can also click the New relation icon in the top area of the relation field and define the relation between two tables in a Dialog.
Du kan även klicka på ikonen Ny relation i relationsfönstrets övre del och definiera relationen mellan två tabeller i en dialogruta.
top (ayrıca: brow, cap, crest, crown)
volume_up
krön {nö.}
top
volume_up
bordskiva {comm. gen.}

2. Otomobil

top
volume_up
högsta växel {isim} [ör.]

3. Doğa bilimleri

top
volume_up
märs {comm. gen.}
- Considers that the fight against income inequalities and the promotion of real convergence should be at the top of the EU´s economic and social agenda.
. – Vid Europeiska rådets möte i mars i år hade Europeiska unionens ledare ännu en uppvisning i hyckleri, panikslagna som de var inför en eventuell seger för nejsidan i folkomröstningen i Frankrike.

İsveççe' de "top" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis issue is one of our top priorities, and we are debating these 50 proposals.
Denna fråga är en av våra huvudprioriteringar och vi diskuterar dessa 50 förslag.
EnglishDrag the data fields needed for the Address individually into the top left label.
Dra datafälten som behövs i adressen en och en till etiketten uppe till vänster.
EnglishThat is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
Detta är en enorm minskning och till den kommer minskningen av strukturfonderna.
EnglishThis is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.
Vårt land destabiliseras ytterligare utöver den finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishOn top of this, forests are essential for all of us and are part of our identity.
Dessutom är skogen nödvändig för oss alla, och den är en del av vår identitet.
EnglishAt the G8 Summit at Gleneagles in Scotland, poverty was at the top of the agenda.
Vid G8-toppmötet i Gleneagles i Skottland stod fattigdom högst upp på dagordningen.
EnglishFlanders is something of a world champion in this field; we are right at the top.
Flandern är något av en världsmästare inom detta område. Vi är världsledande.
EnglishResearch and innovation are at the top of the EU's agenda for growth and jobs.
Forskning och innovation står överst på EU:s dagordning för tillväxt och jobb.
EnglishAt the top there is a small village where you can buy food, water and "souvenirs".
På toppen finns det en liten by där man kan köpa mat, vatten och " souvenirer" . "
EnglishA top-down EU approach is required to protect the information society sector.
Det krävs ett ”uppifrån och ned”-perspektiv för att skydda informationssamhället.
English(PT) Sustainable development is at the very top of the international agenda.
.(PT) Hållbar utveckling ligger högt uppe på den internationella dagordningen.
EnglishOn top of that, some Member States falsify the official employment statistics.
En del medlemsstater förvränger dessutom den officiella sysselsättningsstatistiken.
EnglishOn top of that, Mrs Morgan has included a specific reference to maximum subsidiarity.
Därtill har Eluned Morgan tagit med en särskild passus om maximal subsidiaritet.
EnglishBut agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Men jordbruket på global nivå var definitivt fortfarande högst upp på agendan.
EnglishThe inserted column break is indicated by a blue border at the top of the new column.
En sådan kolumnbrytning markeras genom att den nya kolumnen får en blå överkant.
EnglishMr President, for the public, health and healthy food are the top priority.
Herr talman! För befolkningen är hälsan och hälsosamma livsmedel det viktigaste.
EnglishNow, that's the kind of winning attitude that'll take this enterprise to the top.
Det är den inställningen som kommer att ta den här verksamheten till toppen.
EnglishOn top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
Dessutom håller vi på att skapa allt närmare förbindelser med andra delar av Asien.
EnglishThirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
EnglishIn football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.
Inom fotbollen skulle ett bra team aldrig kunna nå ligatoppen med en dålig tränare.